8. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

asistent pedagoga:


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 

Informace pro žáky a rodiče

Český jazyk a literatura

vyučující:

Anglický jazyk

vyučující:

Německý jazyk

vyučující:

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

vyučující:

Výchova k občanství

vyučující:

Zeměpis

vyučující: 

Matematika

vyučující: 

Přírodopis         

vyučující:

Fyzika

vyučující:

Chemie       

vyučující: 

Informatika

vyučující:

Hudební výchova

vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující:

Pracovní činnosti

vyučující:

Tělesná výchova

vyučující:

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti