8. třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

ROZVRH HODIN
 

   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   
PONDĚLÍ  A  F  N  Čjl  M  D      
ÚTERÝ  Čjl  M  A  Ch  Tv        
STŘEDA  Čjl  Hv  M  Z  Inf  F   Vv / Pč Vv / Pč
ČTVRTEK   P  M  A  VOb  Tv  Čjl      
PÁTEK  Čjl  D  N  Ch  M  P      

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 18.3. - 22.3. 2019

 

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo

 

Učivo:  Opakování pravopisu

           Psaní i-y v příponě a koncovce

           Psaní bě-bje, vě-vje, pě, mně - mě

           Psaní s-,z-, vz-

           Skladba

           Věta jednoduchá a souvětí

           Větné členy

           Druhy vedlejších vět

           Významové poměry mezi větami hlavními   

           Poměr slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný a důsledkový 

           Významové poměry mezi souřadně spojenými VV a větnými členy

           Rozbor složitého souvětí

           Souvětí souřadné a podřadné

           Spojovací výrazy a jejich použití

Domácí úkoly: učit se!

                        uč. str. 

 

Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: Národní obrození

           Jazykové snahy v době NO - Dobrovský, Jungmann, puristé

           Lidová slovesnost a národní obrození

           F.L. Čelakovský: Toman a lesní panna

           K.J. Erben: Svatební košile

           B. Němcová: Báchorky, Babička

           Divadlo v době NO

           J.K. Tyl - Kde domov můj - píseň, která se stala hymnou

           Romantismus

           K.H. Mácha: Máj 

           Rukopisy zelenohorský a královédvorský

           Mozart a Praha

           Z. Mahler: Mozart v Praze;Figarova svatba

           Dvořák v Americe            

Domácí úkoly: 

Referáty: číst přidělenou knihu, zpracovat referát a přednést před třídou dle rozpisu - začínáme v dubnu

 

Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: Slohové postupy a útvary

Domácí úkoly: 

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 3, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat v loňském), testovací sešit 524 (možno použít loňský)

 

Unit 4 - London, sightseeing

člen the u zeměpisných názvů, budov, ulic,....

London´s burning

          

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

28. týden: 11.3. - 15.3.2019

Předložky se 3. a 4. pádem ve 3. pádě č. j. na otázku Wo?, 4. pád podst. jmen se členem určitým, Popis domu a pokoje

 

29. týden: 18.3. - 22.3.2019

Předložky - procvičování, 4. pád podst. jmen s určitým členem, Popis domu a pokoje, Užití sloves stehen, haengen, liegen, sitzen

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit 544

UČIVO -   BŘEZEN

Evropa v 2.polovině 19.století

významné historické osobnosti

 

nové umělecké směry ( realismus, impresionismus )

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

                   únor

Učivo:  VÝRAZY

             Výrazy s proměnnou - zápis, určování hodnoty

             učebnice str. 30 - 41  PS 98 - 109

             Mocniny - početní operace s mocninami

             učebnice  str. 42 - 57    PS 110 - 118

             Operace s mnohočleny

             učebnice str. 72 - 88

             VZORCE na umocňování dvojčlenů (I., II., III.)

             učebnice str. 89 - 98      PS  123 - 128

 

 Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS, rýsovací pomůcky

             Naučit vzorce I., II., III. na test !!!

 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 11. 3. - 15. 3.

Přehled učiva: Ohmův zákon, elektrický odpor

                     Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

 

Týden: 18. 3. - 22. 3.

Přehled učiva: Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

                     Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou (sériově)

Chemie       

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici , pracovní sešit

+ sešit 440 s položkou ( obalený )

učivo: březen

CHEMICKÉ REAKCE

- zákon zachování hmotnosti

-chemické rovnice

- rozdělení chemických reakcí

 

příprava projektové výuky ( ve skupinách )

vyhledávání látek nebezpečných, hořlavých, žiravin - v domácnosti, v kuchyni, při ošetřování rostlin - připomínka nakládání s těmito chemickými látkami

Přírodopis         

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit č. 440 s podložkou ( obalený)

 

UČIVO - březen

SOUSTAVY LIDSKÉHO TĚLA

 

příprava projektové výuky - samostané výstupy ve skupinách

 

-

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  únor

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             Světové hospodářství

             vývoj, oblasti, zemědělství, rybolov, voda, les

             učebnice str. 12 - 20

             Průmysl - rozmístění a členění průmyslu

             učebnice str. 20 - 24

Úkol:   sešit 540, obalená učebnice

            naučit orientaci na mapě !!! 

            naučit na test - živočišná výroba, rybolov, lesní a vodní hospodářství  !!!

Výtvarná výchova

Vyučující: Hana Langová

BŘEZEN - KVĚTEN

UČIVO:

- dekorativní závěs

- květinový dekor

- velikonoční motivy

- kreslení v přírodě

- kvetoucí stromy

 
 

Výchova k občanství

 

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: březen

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

Učivo: 

           Právní minimum

           Právo a povinnost

           Právní systém České republiky

           Platí zákony pro všechny?

           15.3. 1939 - Okupace ČSR

           Festival Jeden svět

Domácí úkoly:

Aktuality: Hyblerová, Nováková

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO: 

BŘEZEN  - DUBEN

Excel

Vytváření tabulek

Úprava tabulek

Graf

Druhy grafů a tvorba grafů z tabulky

Kalendář 

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová, Mgr. Pavel TAUWINKL

Měsíc: BŘEZEN - KVĚTEN

Učivo: stravovací režim, bezpečnost práce s elektrospotřebiči

 

Příprava pokrmů:

- tvarohový dezert

- sýrová pomazánka z Nivy

- těstovinový salát se šunkou a paprikou

- banánové lívanečky

 

DÍLNY:

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

LISTOPAD - LEDEN

Řez, částečný řez, průřez, nákres technického výkresu podle předlohy ( správné kótování), 

jednoduché kreslení na PC

Řezání kovů ( popis pilky, příprava, pilový list, praktické řezání), 

pilování kovů (druhy a popis pilníku, praktické pilování), 

výrobek

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Pomůcky: sešit č. 524 (případně notový sešit), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Týden: 

 

Téma: Dějiny hudby - hudba 20. století - hudba 70. a 80. let

           Vokální činosti, zpěv s doprovodem nástroje

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

BŘEZEN - ČERVEN

                    Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1500 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Vrh koulí

1. Technika vrhu

2. Spojení sunu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šplh

průpravná cvičení, měření výkonu

                       Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

             

MÍČOVÉ HRY            

kopaná, odbíjená, baseball, přehazovaná, ringo 

- přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti