8. třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

ROZVRH HODIN
 

   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   
PONDĚLÍ  A  F  N  Čjl  M  D      
ÚTERÝ  Čjl  M  A  Ch  Tv        
STŘEDA  Čjl  Hv  M  Z  Inf  F   Vv / Pč Vv / Pč
ČTVRTEK   P  M  A  VOb  Tv  Čjl      
PÁTEK  Čjl  D  N  Ch  M  P      

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 12.11.- 16.11. 2018


!!! Čtvrtletní prověrka - 19.11. 2018 !!!


Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


Učivo: Obohacování slovní zásoby

           Slovní zásoba češtiny

           Způsoby obohacování slovní zásoby

           Tvoření slov v češtině

           Archaismy, neologismy, historismy

           Přejímání slov z cizích jazyků

           Pravopis a výslovnost přejatých slov

           Skloňování obecných jmen přejatých

           Skloňování vlastních jmen přejatých

           Slovesa

           Slovesný vid

Domácí úkoly: učit se!

                        uč. str.


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Jak napsat referát

           Doporučená četba

           Středověký hrdinský epos

           Beowulf

           Rytířské písně

           Píseň o Rolandovi

           Rytíři kulatého stolu

Domácí úkoly:


Referáty: číst přidělenou knihu, zpracovat referát a přednést před třídou dle rozpisu - Oláh


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Charakteristika literární postavy


Domácí úkoly: vybrat si postavu z knihy, filmu nebo počítačové hry pro psaní charakteristiky - dokončit za DÚ

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 3, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat v loňském), testovací sešit 524 (možno použít loňský)

 

Unit 2 - Sport, free time activities

I like ...ing ,  I don´t like ..ing

He likes ....ing.  He doesn´t like ...ing

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

10. týden: 5.11. - 9.11.2018

Předložka in ve 3. pádě, Číslovky - základní matem. úkony

DÚ:

5.11. - zopakovat si číslovky na Pá 9.11.

9.11. - PS str. 60/ cv. 5

 

11. týden: 12.11. - 16.11.2018

Číslovky, Die Uhrzeit - časové údaje, Viele Häuser - množné číslo podst. jmen

DÚ:

16.11. - naučit se určování času na Pá 23.11.

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit 544

UČIVO - LISTOPAD

Jednotivé evropské státy ( Francie, Anglie, Rusko )

-způsoby vládnutí v evropských zemích a ODRAZ v mezinárodních vztazích

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

                   listopad

Učivo:  Opakování ze sedmého ročníku

             TĚLESA

             rýsování těles, výpočty obsahů a objemů, slovní úlohy

             jednotky obsahu a objemu

             PS  str. 23 - 27

             sešit 440, obalené učebnice, PS, rýsovací pomůcky

Úkol:    Opakovat jednotky - délkové, plošné, objemové

             Postupně procvičovat opakované učivo !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

nosit Tabulky pro ZŠ, příp. kalkulačku

 

Týden: 12. 11. - 16. 11.

Přehled učiva: Tepelná výměna prouděním

                     Tepelné záření

 

Týden: 19. 11. - 23. 11.

Přehled učiva: Tepelné záření

Chemie       

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici , pracovní sešit

+ sešit 440 s položkou ( obalený )

učivo: listopad

ZPŮSOBY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, třídění:

- sedimentace

- separace

- destilace

- filtrace

-krystalizace

- odpařování

- sublimace

Přírodopis         

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit č. 440 s podložkou ( obalený)

 

SAVCI - JEDNOTLIVÉ ORGÁNOVÉ SOUSTAVY

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- můžeme sbírat deky, obojky, hračky pro zvířata,které doma nepotřebujeme. Dále můžeme zakoupit granule, jiné krmení, stelivo apod.

Vše se bude ukládat v kabinetu přírodopisu. Zároveň připravíme stánek za tímto účelem i v den konání tradičních školních Vánoc  18.12.2018 v prostorách školy. Společně tak připravíme předvánoční překvapení a pomůžeme dobré věci. Předem velmi děkujeme za zájem a pomoc. Jana Pavlíčková

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  listopad

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             Světové hospodářství

             vývoj, oblasti, zemědělství, rybolov, voda, les

             učebnice str. 12 - 20

Úkol:   sešit 540, obalená učebnice

Výtvarná výchova

Vyučující: Hana Langová

ZÁŘÍ - LISTOPAD

Učivo:

- zážitky z prázdnin - kresba

- tvoříme mandaly - kresba tužkou

- podzimní listová frotáž

- podzimní nálada - malba

 
 

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: listopad


Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: Psychické procesy a stavy

           Jak poznávám a vnímám

           Kreativní myšlení

           Paměť, soustředění

           Učení 

Domácí úkoly: PROJEKT!!!  - Lidské smysly - ve dvojicích si připravit teoretickou část o fungování přiděleného smyslu,  o handicapech souvisejících s tímto smyslem a praktickou ukázku - prezentace před třídou - Doubek, Vespalec; Lapeš, Hyblerová


Aktuality: Oláh

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO: 

LISTOPAD - PROSINEC

Dopis, životopis

Internetové prohlížeče

Vyhledávání, ukládání, úpravy...

E-mail

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová, Mgr. Pavel TAUWINKL

Měsíc: ZÁŘÍ - LISTOPAD

Učivo:

- bezpečnost, hygiena

- seznámení s vybavením kuchyně

 

Příprava pokrmů:

- chlebíčky se sýrovou pomazánkou

- palačinkový nákyp

- jogurtový koláč

- dýňová polévka

- karbanátky s bramborem

 

DÍLNY:

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

LISTOPAD - LEDEN

Řez, částečný řez, průřez, nákres technického výkresu podle předlohy ( správné kótování), 

jednoduché kreslení na PC

Řezání kovů ( popis pilky, příprava, pilový list, praktické řezání), 

pilování kovů (druhy a popis pilníku, praktické pilování), 

výrobek

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: sešit č. 524 (případně notový sešit), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden: 19. - 23. 11.


Téma: Dějiny hudby - hudba 20. století - Country

           Vokální činosti, zpěv s doprovodem nástroje

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                      Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

                    Akrobacie

kotoul letmo, stoj na rukou bez dopomoci, přemet stranou,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem              

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

 

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

                   MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, florball

-         přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

 

stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti