8. třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

ROZVRH HODIN
 

   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   
PONDĚLÍ  A  F  N  Čjl  M  D      
ÚTERÝ  Čjl  M  A  Ch  Tv        
STŘEDA  Čjl  Hv  M  Z  Inf  F   Vv / Pč Vv / Pč
ČTVRTEK   P  M  A  VOb  Tv  Čjl      
PÁTEK  Čjl  D  N  Ch  M  P      

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

ČTVRTEK 11.4.     od 15.30 do 17.30       třída VIII.
 
 
 
 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 17.6. - 21.6. 2019

 

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo

 

Učivo:  Opakování pravopisu

           Psaní i-y v příponě a koncovce

           Psaní bě-bje, vě-vje, pě, mně - mě

           Psaní s-,z-, vz-

           Skladba

           Věta jednoduchá a souvětí

           Větné členy

           Druhy vedlejších vět

           Významové poměry mezi větami hlavními   

           Poměr slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný a důsledkový 

           Významové poměry mezi souřadně spojenými VV a větnými členy

           Rozbor složitého souvětí

           Souvětí souřadné a podřadné

           Spojovací výrazy a jejich použití

           Souvětí s vloženou vedlejší větou

           Interpunkce v souvětí

           Komplexní jazykový rozbor

           Slovanské jazyky

           Souhrnné opakování učiva 8. ročníku

Domácí úkoly: učit se!

                        uč. str. 

 

Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: Šoa

            P.Ginz - Princ se žlutou hvězdou

            P. Levi: Je-li toto člověk

           J. Orten: Z deníků

           Komiksy o holocaustu

           A. Spiegelman: Maus

           Život Anne Frankové

           Židé v Moravském Krumlově

           Exkurze na židovský hřbitov

Domácí úkoly: dopsat sešit - odevzdávání sešitu

Referáty: číst přidělenou knihu, zpracovat referát a přednést před třídou dle rozpisu - začínáme v dubnu - 

 

Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo:  Slohové postupy a útvary

            Publicistický styl

            Hrátky s češtinou

 

Domácí úkoly: dopsat sešit, odevzdávání 31.5.

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 3, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat v loňském), testovací sešit 524 (možno použít loňský)

 

Unit 6

Must, mustn´t, have to, 

should, shouldn´t

problems, illnes

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

41. týden: 10.6. - 14.6.2019

Wie komme ich...?, Otázky na směr cesty, popis cesty

 

42. týden: 17.6. - 21.6.2019

Opakování učiva

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit 544

UČIVO -      květen
kolonialismus v Africe
- Emil Holub
-  Albert Schweitzer,
- Cecyl Rhodes
 
1867: Rozdělení monarchie na Rakousko- Uhersko
- dopad na české země

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

                   červen

Učivo:  KRUH, KRUŽNICE, VÁLEC

             kruh, kružnice, vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic

             Délka kružnice a ohsah kruhu, povrch a objem válce, výpočty, slovní úlohy

             učebnice  str. 26 - 46    PS 187- 207

             MNOŽINY VŠECH BODŮ DANÉ VLASTNOSTI

             učebnice str.  94 - 112  PS 222 - 241

             

 Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS, rýsovací pomůcky - pravítka, kružítko, úhloměr, tužky

             opakovat na závěrečnou práci - kruh, kružnice, válec, rovnice, jednotky !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 3. 6. - 7. 6.

Přehled učiva: Atmosféra Země a její složení 

                     Základní meteorologické jevy a jejich měření

                     Globální oteplování, skleníkový efekt

 

Týden: 10. 6. - 14. 6.

Přehled učiva: Závěrečné opakování

Chemie       

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici , pracovní sešit

+ sešit 440 s podložkou ( obalený )

 

učivo: KVĚTEN

kovy- měď, železo, cín  ( vlastnosti, využití )

vzácné kovy - zlato, stříbro ( vlastnosti, využití )

 

 

Přírodopis         

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit č. 440 s podložkou ( obalený)

 

UČIVO -KVĚTEN

SOUSTAVY LIDSKÉHO TĚLA

 

- oběhová soustava - KREV, SRDCE

 choroby oběhové soustavy, krve, 

AIDS - nezkreslená věda

- vylučovací soustava

 

příprava projektové výuky

  - příprava projektových listů jednotlivými žáky

  - samostané výstupy

 

-

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  červen

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             Globální problémy

             udržitelý rozvoj, přírodní katastrofy, spotřeba energie, přelidnění, výživa, násilí,...

             učebnice str. 45 - 75

            

Úkol:   sešit 540, obalená učebnice

            naučit orientaci na mapě !!! 

          

Výtvarná výchova

Vyučující: Hana Langová

BŘEZEN - KVĚTEN

UČIVO:

- dekorativní závěs

- květinový dekor

- velikonoční motivy

- kreslení v přírodě

- kvetoucí stromy

 
 

Výchova k občanství

 

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: červen

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

Učivo: 

           Zneužívání návykových látek

           Alkoholismus a tabakismus

           Drogy a jejich zneužívání 

           Závislost není normální

           Prevence 

           Katka - film Heleny Třeštíkové

           Život se závislostí

           Lidská sexualita

           Láska, pohlavní život

           Odlišnosti v sexualitě

           Osobní bezpečí

Domácí úkoly:

Aktuality: 

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO: 

BŘEZEN  - DUBEN

Excel

Vytváření tabulek

Úprava tabulek

Graf

Druhy grafů a tvorba grafů z tabulky

Kalendář 

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová, Mgr. Pavel TAUWINKL

Měsíc: BŘEZEN - KVĚTEN

Učivo: stravovací režim, bezpečnost práce s elektrospotřebiči

 

Příprava pokrmů:

- tvarohový dezert

- sýrová pomazánka z Nivy

- těstovinový salát se šunkou a paprikou

- banánové lívanečky

 

DÍLNY:

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

LISTOPAD - LEDEN

Řez, částečný řez, průřez, nákres technického výkresu podle předlohy ( správné kótování), 

jednoduché kreslení na PC

Řezání kovů ( popis pilky, příprava, pilový list, praktické řezání), 

pilování kovů (druhy a popis pilníku, praktické pilování), 

výrobek

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Pomůcky: sešit č. 524 (případně notový sešit), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Týden: 

 

Téma: Dějiny hudby - hudba 20. století - hudba 70. a 80. let

           Vokální činosti, zpěv s doprovodem nástroje

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

BŘEZEN - ČERVEN

                    Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1500 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Vrh koulí

1. Technika vrhu

2. Spojení sunu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šplh

průpravná cvičení, měření výkonu

                       Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

             

MÍČOVÉ HRY            

kopaná, odbíjená, baseball, přehazovaná, ringo 

- přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti