8. třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

ROZVRH HODIN
 

   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   
PONDĚLÍ  A  F  N  Čjl  M  D      
ÚTERÝ  Čjl  M  A  Ch  Tv        
STŘEDA  Čjl  Hv  M  Z  Inf  F   Vv / Pč Vv / Pč
ČTVRTEK   P  M  A  VOb  Tv  Čjl      
PÁTEK  Čjl  D  N  Ch  M  P      

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 14.1.- 18.1. 2019


!!! POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - 17.1. -LV;21.1. 2019 - mluvnice!!!


Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


Učivo:  Přejímání slov z cizích jazyků

           Pravopis a výslovnost přejatých slov

           Skloňování obecných jmen přejatých

           Skloňování vlastních jmen přejatých

           Slovesa

           Slovesný vid

           Opakování pravopisu

           Psaní i-y v příponě a koncovce

           Psaní bě-bje, vě-vje, pě, mně - mě

           Psaní s-,z-, vz-

           Skladba

           Věta jednoduchá a souvětí

           Větné členy

Domácí úkoly: učit se!

                        uč. str. 


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Jak napsat referát

           Doporučená četba

           Středověký hrdinský epos

           Beowulf

           Rytířské písně

           Píseň o Rolandovi

           Rytíři kulatého stolu

           Tristan a Isolda

           Biblické příběhy

           J. Durych: Tři králové

           Národní obrození

           Jazykové snahy v době NO - Dobrovský, Jungmann, puristé

           Lidová slovesnost a národní obrození

           F.L. Čelakovský: Toman a lesní panna

           K.J. Erben: Svatební košile

           B. Němcová: Báchorky, Babička

Domácí úkoly:


Referáty: číst přidělenou knihu, zpracovat referát a přednést před třídou dle rozpisu - Lapeš, Doubek, Psotová


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Úvaha


Domácí úkoly:

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 3, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat v loňském), testovací sešit 524 (možno použít loňský)

 

Unit 3 - Past continuous (minulý čas průběhový) - tvoření a užití

parts of a house, furniture

          

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

19. týden: 7.1. - 11.1.2019

Předložky nach a in + 4. pád, Eine Traumreise, Časování slovesa fahren

 

20. týden: 14.1. - 18.1.2019

Časování slovesa fahren, Dialoge: Am Schalter, Zimmerreservierung

DÚ:

14.1. - naučit se slovíčka L8 na Po 21.1.

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit 544

UČIVO - LEDEN

FRANCOUZSKÁ ROVOLUCE 

1. Deklarace práv člověka a občana

2. změny ve státním zřízení a fungování státu

3. Napoleonské války

4. Dopad událostí ve Francii na dění v Evropě

 

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

                   leden

Učivo:  VÝRAZY

             Číselné výrazy - výpočty, zápis

             Výrazy s proměnnou - zápis, určování hodnoty

             učebnice str. 30 - 41  PS 98 - 109

             Mocniny - početní operace s mocninami

             učebnice  str. 42 - 57    PS 110 - 118

             sešit 440, obalené učebnice, PS, rýsovací pomůcky

Úkol:    Opakovat jednotky - délkové, plošné, objemové

             Postupně procvičovat učivo !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

nosit Tabulky pro ZŠ, příp. kalkulačku

 

Týden: 7. 1. - 11. 1.

Přehled učiva: Změny skupenství - opakování

                     Co už víme o elektrických vlastnostech látek

 

Týden: 14. 1. - 18. 1.

Přehled učiva: Elektroskop, jednotka elektrického náboje

                     Vodič a izolant v elektrickém poli

Dú: nakreslit do sešitu obr. 2.11/109, obr. 2.16/111

Chemie       

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici , pracovní sešit

+ sešit 440 s položkou ( obalený )

učivo: LEDEN

Atom

části atomu

11.1 - písemná práce - vzduch, voda

Přírodopis         

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit č. 440 s podložkou ( obalený)

 

UČIVO - LEDEN:

BIOMY A JEJICH SAVCI 

1. jednotlivé podnebné pásy ( velké přírdní celky ) - charakteristika, typičtí živočichové

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  leden

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             Světové hospodářství

             vývoj, oblasti, zemědělství, rybolov, voda, les

             učebnice str. 12 - 20

             Průmysl - rozmístění a členění průmyslu

             učebnice str. 20 - 24

Úkol:   sešit 540, obalená učebnice

            naučit orientaci na mapě !!! a test - zemědělství !!!

Výtvarná výchova

Vyučující: Hana Langová

PROSINEC - ÚNOR

 

UČIVO:

- vánoční dekorace

- vánoční výzdoba třídy

- zimní královna

- práce s omalovánkou

- zasněžená zima

 
 

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: leden


Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: Člověk v sociálních vztazích

           Umím se prosazovat?

           Náročné životní situace

           Zdravý životní styl

           Vánoční zvyky a tradice

           Hospodaření

           Trh - nabídka, poptávka

           Dělba práce - ten umí to a ten zas tohle


Domácí úkoly: Projekt - V kůži obchodního zástupce - propagace výrobku, prodej - opravy!!!


Aktuality: opravy

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO: 

LISTOPAD - PROSINEC

Dopis, životopis

Internetové prohlížeče

Vyhledávání, ukládání, úpravy...

E-mail

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová, Mgr. Pavel TAUWINKL

Měsíc: PROSINEC - ÚNOR

Učivo:

- stravovací režim, bezpečnost práce s elektrospotřebiči

 

Příprava pokrmů:

- lahůdková pomazánka

- pečení perníčků

- plněná vejce

- zeleninové rizoto

- ovocný salát

 

DÍLNY:

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

LISTOPAD - LEDEN

Řez, částečný řez, průřez, nákres technického výkresu podle předlohy ( správné kótování), 

jednoduché kreslení na PC

Řezání kovů ( popis pilky, příprava, pilový list, praktické řezání), 

pilování kovů (druhy a popis pilníku, praktické pilování), 

výrobek

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: sešit č. 524 (případně notový sešit), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden: 19. - 23. 11.


Téma: Dějiny hudby - hudba 20. století - Country

           Vokální činosti, zpěv s doprovodem nástroje

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                      Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

                    Akrobacie

kotoul letmo, stoj na rukou bez dopomoci, přemet stranou,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem              

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

 

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

                   MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, florball

-         přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

 

stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti