I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

Asistent pedagoga: Martina Lapešová


Další vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

                        Mgr. Pavel Tauwinkl  

ROZVRHY HODIN

pro 1. a 2. ročník: 


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv  
ÚTERÝ Čj M Prv Čt  
STŘEDA Čj M Tv  
ČTVRTEK Čt M Prv Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Prv

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/


pro 3. ročník:


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv  Čj
ÚTERÝ Čj M Prv Čt  Inf
STŘEDA Čj M Tv  
ČTVRTEK Čt M Prv Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Prv

pro 5. ročník:


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv Čj
ÚTERÝ Čj M Čt Inf
STŘEDA Čj M Tv  Vl
ČTVRTEK Čt M Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Vl


PŘEDMĚTY A UČIVO

 

 

Český jazyk

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 17. 9. - 21. 9. 2018

 

1. ročník: rozlišování pojmů vpředu - vzadu - uprostřed; psaní - kroužení vpravo kolem po kružnici (větrníky)

2. ročník: hláska a písmeno p, P (nácvik) 

3. ročník: krátké a dlouhé samohlásky; čtení - Nákupy, Máma povídá Járovi (Hrajeme si s písmenky)

5. ročník: Slabiky s i a y po tvrdých a měkkých souhláskách; čtení: Hádankové oříšky, Kanárek uletěl;

                sloh - doplňování vět: Narodilo se štěně

 

Matematika

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS. 

17.9. - 21.9.

2. ročník - opakování + a - do 10, slovní úlohy

3. ročník - opakování + a - do 10, slovní úlohy, 

5. ročník - opakování + a - do 100, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání

 

 

24.9. - 28.9.

1. třída - pojem vše x nic, všechny x ne všechny

3. třída - + a - do 10

 - geometrie - tvary, barvy, křivá a přímá čára.

5. třída - písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy.

- geometrie - opakování ze 4. ročníku.

 

Přírodověda

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 17. 9. - 21. 9. 2018

 

5. ročník: krevní oběh, dýchací a trávicí ústrojí  

 

Prvouka/Vlastivěda

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 17. 9. - 21. 9. 2018

 

1. ročník: třída - vybavení (školní potřeby a pomůcky); prostory školy - šatna, chování (spolužáci)

2. ročník: doprava - dopravní prostředky

3. ročník: orientace v prostoru - třída, širší okolí školy, obec, okolní krajina

                (adresa školy, učebny a místnosti, zasedací pořádek)    

5. ročník: oslava narozenin, příbuzenské vztahy

 

Informatika

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 17. 9. - 21. 9. 2018

 

3. a 5. ročník: základní části a popis počítače, hygiena práce u počítače

 

Pracovní činnosti

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

17.9. - 21.9.

Práce na pozemku - pletí, okopávání, úprava školního pozemku.

 

Hudební výchova

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 17. 9. - 21. 9. 2018

 

Téma: rytmizace říkadel, zpěv s doprovodem nástroje

 

Výtvarná výchova

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 17. 9. - 21. 9. 2018

 

Téma: základní dovednosti v práci se štětcem a barvami  

 

Tělesná výchova

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

               Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Informace školní družiny - 3.oddělení

S myškou Johankou za písničkou

Náplní školní družiny pro školní rok 2018/2019 je hudba. Cílem hudební výchovy je radost dětí ze života, uspokojení z hudebního projevu, uvolnění a relaxace. Hudba kultivuje osobnost, umožňuje uplatnit tvořivé schopnosti a zprostředkovává umělecké zážitky z vlastní tvorby. Prostřednictvím hudebního umění působíme na estetické vnímání a získané dovednosti mohou významně obohatit život dítěte.

ZÁŘÍ - Vlaštovičko, leť

ŘÍJEN - Šel zahradník do zahrady

LISTOPAD - Spadl lístek z javora

PROSINEC - Vánoce, Vánoce přicházejí

LEDEN - Bude zima, bude mráz

ÚNOR - Od pohádky klíček mám

BŘEZEN - Travička zelená

DUBEN - Ta slepička kropenatá

KVĚTEN - Má zlatá maminko

ČERVEN - Kam se všichni těší, kdo to ví

Celý program je k nahlédnutí ve třídě III. oddělení ŠD.