ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

V dnešní době je standardem domluvit se anglicky, a proto se od 1. 9. 2022 v naší škole zaměřujeme na výuku angličtiny.

Naším cílem je, aby žák během plnění povinné školní docházky zvládl první cizí jazyk na úrovni A2-B1. Tohoto cíle chceme dosáhnout pomoci následujících změn a aktivit. Výuce angličtiny bude věnována mimořádná pozornost. Důraz bude kladen zejména na rozvoj komunikačních dovedností (od první třídy) a konverzaci o daném tématu (od třetí třídy). Dále budeme rozvíjet čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní, rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. Nejlepší žáky podpoříme a pomůžeme jim v reprezentaci naší školy na olympiádách v anglickém jazyce.

 

Cizí jazyk učíme od první třídy, kde mají žáci jednu hodinu týdně. Výuka probíhá komunikační formou založenou na hrách, písničkách, říkankách a základní slovní zásobě s vizuální oporou v učebnici a rozšiřujících materiálech. Ve druhém ročníku navýšíme hodinovou dotaci angličtiny o jednu hodinu týdně. Od třetího do pátého ročníku je cizí jazyk vyučován tři hodiny týdně. Od šestého do devátého ročníku se časová týdenní dotace zvýší ze tří na čtyři hodiny týdně.

 

V hodinách budou žáci pracovat v méně početných skupinách. Maximální počet žáků ve skupině je 18. Při vyšším počtu třídy rozdělíme..

 

Dalším cílem naší školy je zapojení do mezinárodních projektů, které umožní komunikaci v cizím jazyce (online i osobně). Online komunikaci s vrstevníky umožní projekt eTwinning, kde plánujeme naši školu spojit se školami z více zemí pomocí mailu/videohovorů. Zde chceme zapojit celé třídy. Tento druh komunikace může předcházet zahraničnímu výjezdu realizovanému v rámci projektu Erasmus+. Erasmus+ umožní bezplatné výjezdy žáků do jiných zemí Evropské unie za účelem komunikace s žáky z dané země. Možnost zapojení by měli vždy žáci z předem určených ročníků.

 

Rádi bychom zařadili návštěvy divadelních představení v cizím jazyce a řízenou četbu cizojazyčných knih.

 

I nadále bude pokračovat odpolední kroužek angličtiny zaměřený na splnění znalostí certifikovaných zkoušek úrovní: Starters, Movers, Flyers, A2 a B1.