Základní škola speciální

Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, která jim neumožňuje zvládat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVZ ZV) ani RZV ZV – přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Základní školu speciální aktuálně tvoří dvě třídy s označením I.S. a II.S.  Jedná se o formu skupinové integrace v rámci běžné základní školy. V současné době je zde vzděláváno celkem  10 žáků s různým typem a stupněm postižení – středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem.

Třídy ZŠS nabízí žákům vhodně upravené podmínky a odbornou speciálně pedagogickou péči potřebnou k jejich vzdělávání. Vzdělávací požadavky se plně přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ č. j. 515/2011, který vychází z RVP ZŠS. Tento program obsahuje dva díly. I. díl je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a II. díl je určen pro žáky s těžkým mentálním postižením. Někteří žáci jsou dle potřeb a doporučení příslušných SPC vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z výše uvedeného školního vzdělávacího programu.
 

Docházka do tříd  ZŠ speciální je desetiletá:

• první stupeň (1. – 6. ročník)

• druhý stupeň (7. – 10. ročník)

Po ukončení povinné školní docházky žák získává základy vzdělání.

 

Personální zabezpečení tříd:

Vzdělávání zajišťují 4 pedagogičtí pracovníci:

Třídní učitel I.S :   Mgr. Gabriela Kliková (speciální pedagog)

Asistent pedagoga I.S : Petra Kliková

Třídní učitel II.S : Mgr. Barbora Veselá (speciální pedagog)

Asistent pedagoga II.S : Hana Pelikánová

Všichni společně provázejí děti vyučováním, které je vysoce individuálně zaměřené
a přizpůsobené charakteru postižení žáků.

 

Výchovně-vzdělávací proces je zaměřen na optimální rozvoj kognitivních procesů, komunikačních schopností, rozvoj motoriky, senzomotoriky, emocionality, sebeobsluhy a samostatnosti. Dále se snažíme o rozvoj žádoucích forem chování, adaptačních schopností jako předpoklad pro sociální učení a integraci do společnosti, přičemž vždy respektujeme charakter a závažnost postižení žáků a jejich individuální potřeby.

Vzhledem k tomu, že naše třídy vzdělávají i žáky s poruchami autistického spektra, uplatňujeme také metodiku strukturovaného učení, která vychází z TEACCH programu ( Treatment  and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children ).

U žáků s narušenou komunikační schopností se uplatňují metody augmentativní a alternativní komunikace, globálního a sociálního čtení.


Do výuky žáků také zařazujeme prvky řady podpůrných terapií, zejména muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, bazální stimulace, zooterapie a canisterapie, ve kterých byl tým speciálních pracovníků odborně proškolen díky projektu

Zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Ivančická, více na: https://zkvalitneni-vzdelavani.webnode.cz/

 

V průběhu školního roku třídy ZŠS pořádají řadu akcí, např. Oslava světového dne muzikoterapie, Den čarodějnic a čarodějů, karneval, Barevný den, vánoční vystoupení pro rodiče. S ohledem na možnosti našich žáků se snažíme zapojit také do akcí, které pořádá základní škola, např. Týden v cizích zemích, Den dětí nebo společné výlety s žáky běžné ZŠ.
 

Třídy ZŠS mají k dispozici 4 komfortně vybavené místnosti, které jsou uzpůsobeny tak, aby plně odpovídaly speciálním potřebám žáků. Prostory jsou vybaveny vhodným zařízením, kompenzačními pomůckami, speciálními židlemi, polohovatelnými lavicemi, relaxačními vaky, polohovacími hady, polštáři atd.

Dále mají žáci k dispozici širokou nabídku didaktických pomůcek, které jsou zpravidla vytvořeny našim žákům tzv. na míru, dle jejich individuálních potřeb.

Jednotlivé místnosti jsou rozčleněny dle využití na prostor: pro individuální výuku, skupinovou práci, frontální výuku, kolektivní aktivity, volnou hru, výtvarnou činnost, společné stolování, relaxaci, aj.

Pro žáky s poruchami autistického spektra je zde vytvořen prostor, který je zcela uzpůsoben jejich potřebám.

V rámci výuky žáci také využívají dvě nadstandardně vybavené tělocvičny a mají k dispozici krásné venkovní
zázemí kolem školy.

 

1. MÍSTNOST

Učebna pro různé skupinové činnnosti a hru

 

Zde se realizují různé skupinové činnosti, volná hra, hudební chvíle s muzikoterapeutickými prvky, skupinové aktivity se psem, individuální canisterapie – polohování se psem a řada dalších akcí třídy.

Fotogalerie - 1. místnost

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2. MÍSTNOST

Sektory podle použití

 

Tato místnost je rozčleněna do několika sektorů podle využití:

● 1. sektor - prostor pro výtvarnou a pracovní výchovu, skupinovou výtvarnou činnost, „vařeníčko“ a společné stolování

● 2. sektor - odpočinková zóna

 

● 3. sektor - slouží výhradně žákům s poruchami autistického spektra, kde je realizována metodika strukturovaného učení – individualizace, strukturalizace, vizualizace. Jedná se
o jasně vymezený prostor pro jednotlivé činnosti. Žáci zde mají speciálně uzpůsobená pracovní místa, jak pro práci s učitelem při osvojování nových vědomostí, tak místa pro samostatnou práci, opakování a volnou hru.

Místa jsou označena fotografiemi a usnadňují orientaci v prostoru. Je zde jasné uspořádání, díky vizualizaci a strukturalizaci tak mají jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení.

 

Fotogalerie: 2. místnost

1 | 2 | 3 >>

3. MÍSTNOST

Učebna pro skupinovou výchovně vzdělávací činnost

 

Jedná se o učebnu, která je určena především pro skupinovou výchovně vzdělávací činnost. Probíhá zde společná práce u tabule, frontální výuka, ale také individuální práce v lavici s podporou asistenta pedagoga.

Fotogalerie: 3. místnost

1 | 2 | 3 >>

4. MÍSTNOST

„Multismyslový pokojíček

Jedná se o pozitivně laděné prostředí určené k relaxaci a uvolnění, ale také k aktivizaci, poznávání a vytváření nových zkušeností. Umožňuje celkové uvolnění, redukci stresu a napětí, snižuje agresivní a autoagresivní chování, podporuje seberealizaci, harmonizaci osobnosti, motivuje k rozvoji komunikace, motoriky a upoutává pozornost.

Multismyslové prostředí má stimulovat smyslové vnímání našich žáků. Nabízí řadu taktilně – haptických podnětů ke stimulaci hmatového vnímání (nejrůznější taktilní pomůcky, různé povrchy na deskách, předmětech a válcích). Vizuální podněty ke stimulaci zrakového vnímání (světelné efekty, kontrastní karty, zrakové knihy…) a akustické podněty stimulující sluchové vnímání ( možnost poslechu reprodukované hudby, relaxačních a hudebních nástrojů, šum dešťové hole, zvuky přírody…)

Jedná se tedy o místnost, ve které je uskutečňována relaxace, smyslová výchova, individuální multismyslová stimulace, prvky aromaterapie, poklepové masáže, míčkování, polohování a prvky bazální stimulace.

Fotogalerie: 4. místnost

AKCE V NAŠÍ TŘÍDĚ 2024

OHLÉDNUTÍ ZA CANISTERAPIÍ VE TŘÍDÁCH

 I. S a II. S ve II. pololetí školního roku 2023-2024

Při vzdělávání žáků s postižením zařazujeme řadu podpůrných terapií, canisterapie patří jednoznačně k těm nejoblíbenějším. Pejsci jsou pro naše žáky velkými kamarády a pouhou přítomností navozují dobrou náladu a úsměv na tváři. A jak se říká, s úsměvem jde všechno líp. Již mnohokrát bylo zmíněno, že pejsci představují pro naše žáky neskutečný motivační prvek a aktivizují je i k méně oblíbeným činnostem.

Každé canisterapeutické setkání je vždy předem promyšleno a zacíleno na rozvoj určitých dovedností. V průběhu II. pololetí jsme se zaměřili na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu a nacvičovali jsme i méně oblíbenou aktivitu - chůzi do schodů a ze schodů. Dále jsme podporovali rozvoj komunikace, obohacovali aktivní i pasivní slovní zásobu, myšlení, paměť a koncentraci pozornosti. Rozvíjeli jsme i zrakové, sluchové a hmatové vnímání.

Také jsme netradičně propojili canisterapii s prvky muzikoterapie, což byl velký zážitek, který jsme zakončili společnou relaxací při poslechu meditačních nástrojů.

Více fotografií

 

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY – I.S a II. S

Spousta radosti, zážitků a poznání, takový byl den na statku u paní Mgr. Řezáčové. 13. 6. 2024 se třídy ZŠ speciální vypravily na výlet za zvířátky. Děti si vyzkoušely činnosti spojené s životem na statku, získaly nové poznatky o domácích zvířatech, jak o ně pečovat a jak je nakrmit. Odměnou bylo pohlazení a pomazlení se zvířaty nebo třeba netradiční procházka s kozou či králíkem na vodítku po statku. Na programu byla také příprava překážkové dráhy pro zvířata. Ti nejodvážnější si užili projížďku na koni. Byl to krásně strávený čas. Tímto bychom rádi poděkovali paní Mgr. Řezáčové za milé pozvání. Další velký dík patří SDH Rybníky za dopravu hasičskou dodávkou, což byl pro mnoho dětí další zajímavý zážitek v tomto krásném dni.

Více fotografií

 

INKLUZIVNÍ CANISTERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ

23. 5. proběhlo inkluzivní canisterapeutické setkání žáků speciálních tříd a žáků 9. B. Náplň setkání byla pestrá. V úvodu si žáci 9. ročníku poslechli krátké povídání o canisterapii, v jakých oblastech je nápomocna při vzdělávání žáků s postižením, jaké formy a metody canisterapie jsou využívány
a prohlédli si řadu pomůcek.

Poté již přišlo na řadu seznámení a přivítání s pejsky a našimi žáky. Následovalo kartáčování čtyřnohých kamarádů, po kterém si někteří odvážlivci vyzkoušeli se zavázanýma očima poznat pejska a zorientovat se na jeho těle pouze pomocí hmatu.

Další aktivita byla propojena s prvky arteterapie. Žáci měli za úkol na velké formáty papíru obkreslit čtyřnohé chlupáče a poté dotvořit srst a další detaily nejrůznějšími výtvarnými technikami.

V závěru přišly na řadu odměny. Nejprve žáci pejskům vytvořili „živé“ překážky, následně je odměnili pamlsky, které si umístili na různé části těla.

Setkání mělo neskutečnou atmosféru. Bylo úžasné sledovat, jak pejsci propojili obě skupiny žáků, opět byli velkou motivací pro všechny. Docházelo k navazování kontaktů, bylo vidět, jak se prolamují komunikační bariéry a jak se žáci s postižením zcela přirozeně začlenili do skupiny svých spolužáků z běžné základní školy.  Všichni nadšeně spolupracovali a užívali si radost ze společných zážitků.

Více fotografií

OSLAVA SVĚTOVÉHO TÝDNE MUZIKOTERAPIE 2024

Jako každý rok, i letos se naše třídy vzdělávající žáky s postižením připojily k oslavám Světového týdne muzikoterapie.V týdnu 15. 4. – 19. 4. jsme si tedy užívali radost z hudby a muzicírování.

Více fotografií

Prvky muzikoterapie na naše žáky působí velmi pozitivně a významně napomáhají při vzdělávání. Prostřednictvím prvků muzikoterapie se snažíme u žáků eliminovat pocity méněcennosti, podporujeme jejich kreativitu a tvůrčí proces. Pomocí hudby je motivujeme, aktivizujeme, probouzíme pocity štěstí a úspěchu a poskytujeme jim prostor pro sebevyjádření, emoční projevy a psychosomatické uvolnění.

Hudba ve svých rozmanitých podobách totiž působí na člověka celostně - jak na jeho psychickou, fyzickou, tak i sociální stránku. Velmi kladně ovlivňuje paměť, pozornost, rozvíjí komunikaci, kognitivní procesy, zlepšuje motorické dovednosti a podporuje proces učení.

V průběhu celého týdne muzikoterapie se zpívalo, hrálo na tělo nebo na široké spektrum nástrojů, které mají naši žáci k dispozici. Při muzicírování samozřejmě vždy využíváme takové metody a nástroje, které jsou přístupné pro všechny a umožňují jim tvořit hudbu bez nutnosti umět hrát na hudební nástroj.

Děti si užily parádní bubnovačku, hrály si s rytmem, hudebně jsme společně ztvárňovali zvuky přírody, počasí, tančili… K příjemným prožitkům přispěla nepochybně zhudebněná pohádka O sluníčku. V závěru každého dne nechyběly relaxační chvilky, při kterých si všichni užívali klidné tóny a jemné vibrace meditačních nástrojů, které pohladí po těle i duši.

V týdnu věnovanému oslavám hudby a muzikoterapie jsme v našich třídách přivítali také dvě návštěvy. Ve středu 17. 4. za námi přišly děti z LK Duběnka. Společně s našimi dětmi rozezněly spoustu nástrojů, vytvořily parádní kapelu a užily si radost z hudby a společné tvorby.

Celý týden jsme pak ukončili velkolepě díky žákům z 9. B, kteří navštívili naše třídy a vytvořili pro naše děti, ale i pro ně samotné úžasnou „zvukovou koupel“. Společně rozezněli melodické a relaxační nástroje a vytvořili tak hladivé melodie a souzvuky v doprovodu jemných šumivých zvuků deštných holí. Dopřáli tím našim žákům krásný zážitek a perfektní zakončení týdne s hudbou.

CANISTERAPIE - LEDNOVÁ SETKÁNÍ

Canisterapie je součástí našeho výchovně-vzdělávacího procesu již řadu let. Paní Mgr. Martina Řezáčová z canisterapeutického sdružení Jižní Morava a Tlapky radosti Ivančice navštěvuje naše žáky se svými čtyřnohými kamarády pravidelně, každé tři týdny.
Společně tak našim žákům s postižením přinášejí radost, rozptýlení a obohacení o kladné emoční zážitky. Pejsci velmi často odpoutávají od bolestí, zmírňují neklid a napětí.
Psí kamarádi děti aktivizují, zvyšují jejich soustředění, motivují je ke spolupráci a vykonávání i méně oblíbených činností.
Program canisterapeutických setkání je vždy plně přizpůsoben potřebám našich žáků a zacílen na oblasti, které je potřeba rozvíjet.
V měsíci lednu jsme se sešli dvakrát. V úvodu setkání se žáci s pejsky přivítali – pohlazením, podáním pac nebo jen verbálním oslovením a pozdravem. Následovaly skupinové aktivity se psem. Nejprve přišlo na řadu vyčesávání psa, k čemuž samozřejmě patří i následná péče o kartáče a další česací pomůcky. Následovalo vybírání „nečistot“ ze srsti psa, kdy žáci sbírali chomáčky vaty a plstěné obrazce různých barev. V programu skupinových aktivit byla také zařazena rozcvička se psem a velmi oblíbená činnost vedení psa na vodítku. Procházce vždy předchází ustrojení psa, nasazení obojku
a připnutí vodítka. Při procházce si žáci ověřili základní poslušnost psa a dávali mu různé povely. Během procházek po chodbách školy se často naši žáci setkávají se žáky z běžné základní školy. Je úžasné sledovat, jak pejsek odstraňuje bariéry, přispívá k začleňování do společnosti, podporuje samostatnost a zvyšuje sebevědomí žáků s postižením.

Dále přišly na řadu zábavné úkoly za přítomnosti psa. Děti např. vkládaly do barevných misek zadaný počet kostí či granulí. Třídily misky dle velikosti, upevňovaly pojmy malý x velký, hodně x málo. Dále vyskládávaly drobné kamínky na vyznačenou cestu mezi pejsky nebo na předmalované geometrické tvary. Na řadu přišla i skladba jmen pejsků z jednotlivých písmen, poté žáci na předložená písmena umisťovali granulky, které v závěru setkání posloužily jako odměna pro pejsky za odvedenou práci.
Výše uvedené aktivity u našich žáků hravou formou rozvíjely hrubou motoriku, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru a tělesném schématu, dále posilovaly jemnou motoriku, špetkový úchop
a cílenou manipulaci s předměty. Nesmíme opomenout také rozvoj hmatového vnímání, protože srst psa je úžasný hmatový stimul.  Plněním různých úkolů v přítomnosti psa jsme zvyšovali soustředění
a zájem o učení. Lucky s Andym běžně mění neoblíbené aktivity na zábavné, takže naši žáci při canisterapeutických setkáních ochotně rozvíjí i úroveň svých rozumových schopností – počítají, rozlišují barvy, geometrické tvary a upevňují znalosti v oblasti čtení. Samozřejmě velmi přispívají
k obohacení pasivní i aktivní slovní zásoby a posílení komunikace, ať už verbální či neverbální. Pejsek je obrovskou motivací ke slovnímu projevu, často plní roli terapeuta, kdy si žáci povídají s čtyřnohým chlupáčem, který vždy ochotně a rád naslouchá.
Pozitivní vliv canisterapie na naše žáky je nesporný! Má kladný vliv nejen na vzdělávací proces ve škole, ale celkově zlepšuje fyzické i duševní zdraví našich žáků, čímž zlepšuje kvalitu jejich života.

Více fotografií

 

AKCE V NAŠÍ TŘÍDĚ 2023

PODZIM VE TŘÍDÁCH 1.S a 2.S

Podzim ve třídách I. S a II. S byl, po krátké adaptaci zpět na školní prostředí, plný skvělých zážitků, díky kterým mohli naši žáci komplexně rozvíjet a upevňovat své motorické i kognitivní funkce a dovednosti. V krásných dnech jsme využívali možností, které nám nabízí přilehlý zámecký park, abychom mohli pozorovat proměny ročních období „v přímém přenosu“. Samozřejmostí, bez které si už neumíme chod tříd základní školy speciální představit, je canisterapie. Pejsci ze sdružení Tlapky radosti k nám během podzimu zavítali třikrát a vždy dětem vykouzlili úsměv na tváři. Zároveň je také motivovali k činnostem, které děti jindy odmítají procvičovat, což je jeden z velkých přínosů těchto setkání. A protože v podzimních měsících přichází hned několik krásných témat, které je potřeba probrat skrz naskrz, připravili jsme pro děti projektové dny, kdy se nejenom zpívalo a tematicky tvořilo, ale především se učilo pomocí prožitku. Děti si tak mohly například osahat, očichat i ochutnat podzimní zeleninovou a ovocnou úrodu. Při dušičkovém týdnu jsme se pak seznámili nejenom s českými Dušičkami, ale také s Halloweenem a mexickým svátkem Dia de los Muertos. A při tom jsme si procvičili také čtení, počítání, rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby a všechny další věci, které jsou součástí učiva našich žáků.

Více fotografií

 

VÝLET 2. TŘÍDA, I. S, I. Z A II. Z – DALEŠICKÁ PŘEHRADA, DVŮR RATIBOŘICE

V pátek 23.6. se žáci 2. třídy, I. S, I. Z a II. Z vydali na společný výlet. Nejprve nás čekala okružní plavba parníkem po Dalešické přehradě, poté jsme se přesunuli na kozí farmu Dvůr Ratibořice, kde jsme se mnohé přiučili, něco dobrého ochutnali a hlavně se potěšili ve zvířecí společnosti. Bylo to krásné zakončení školního roku.

Více na fotografiích

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZOOTERAPIE
VE TŘÍDĚ ZŠ SPECIÁLNÍ - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

V úterý 20. 6. se uskutečnilo závěrečné zooterapeutické setkání v tomto školním roce. Kromě psích kamarádů Lucky a Andyho nás navštívila i koza Beruška a králík Kofila. Setkání tentokrát nebylo příliš organizované, nechalo se prostě plynout.... Žáci byli nadšení už ze samotné přítomnosti zvířátek a moc si to užívali. Atmosféra byla úžasná, tolik radosti, potěšení a pozitivních prožitků. Děti zcela přirozeně rozvíjely své motorické dovednosti, koordinaci pohybu, komunikační schopnosti, kognitivní funkce, rozšiřovaly povědomí o tělesném schématu, fixovaly správné pohybové vzorce, rozvíjely spolupráci a mnoho dalšího bez velkých instrukcí. Bylo úžasné sledovat nadšení dětí. Zvířecí kamarádi opět potvrdili, jak významný motivační prvek jsou pro naše žáky. Dokáží je aktivizovat k činnostem, které jindy odmítají, obohacují je o kladné emoční zážitky, zmírňují neklid a v neposlední řadě posilují sebevědomí u žáků s postižením, díky nehodnotícímu vztahu mezi zvířetem a dítětem.
Tímto bychom moc rády poděkovaly paní Martině Řezáčové za její laskavý přístup i čas, který našim žákům věnuje a moc se těšíme na spolupráci v následujícím školním roce. Mgr. Kliková Gabriela a tým pracovnic ze třídy I. S.

Více fotografií

 

BAREVNÝ DEN VE TŘÍDĚ ZŠ SPECIÁLNÍ

Ve středu 14. 6. zářila naše třída všemi barvami. Konal se „Barevný den“. Každoročně tak s našimi žáky vítáme příchod léta a k létu pestré barvy prostě patří.  Žáci plnili mnoho úkolů a zábavných aktivit s letní tématikou, také ochutnávali spoustu ovocných dobrot. Užili si míčkové muzikohrátky a balónkovou diskotéku. Všichni si to moc užili a naladili se na pohodovou letní atmosféru.

VÍCE FOTOGRAFIÍ
 

CANISTERAPEUTICKÁ SETKÁNÍ – KVĚTEN 2023

V měsíci květnu proběhla dvě canisterapeutická setkání. Jako vždy se děti něco přiučily, zažily spoustu radosti a pozitivních prožitků. V rámci prvního setkání si naši žáci pořádně zacvičili a protáhli celé tělo. Skupinová canisterapie byla zaměřena především na rozvoj hrubé motoriky a koordinace celého těla. Pejsci dětem připravili netradiční překážkovou dráhu. Žáci měli za úkol podlézat a překračovat psa, což se může zdát jednoduché, ale pro děti s narušenou motorikou je to zdolávání opravdu velkých překážek a často sebe sama. Na oplátku pak žáci vytvořili psím kamarádům taktéž „živé“ překážky, např. tunel na proběhnutí, překážky na přeskok.
Druhé setkání bylo zaměřeno na rozvoj zrakového vnímání, upevňování znalosti geometrických tvarů, barev a podporu špetkového úchopu. Dále jsme propojili canisterapii s výtvarnou výchovou. Žáci měli za úkol společně namalovat Lucky s Andym. Nejprve si pejsky obkreslili, poté pomocí tupování houbičkou dotvořili psí srst. Posuďte sami, jak se jim to povedlo...

Více fotografií

 

DEN ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

27. 4. se v naší třídě konal Den čarodějnic a čarodějů. Byl to den plný čar, kouzel a neobvyklých úkolů. Naše čarodějky a čarodějové například počítali netopýrům zuby, namotávali myšky na ocásky, vařili kouzelné lektvary, vyzkoušeli si čarodějnou rozcvičku, procházeli slalom s žabím okem, chytali pavoučky a mouchy. Také jsme ověřovali jejich čarodějné znalosti. Více na fotografiích...

Více fotografií

 

CANISTERAPIE  - DUBEN

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 nás opět navštívili naši psí kamarádi. Žáci procvičili jemnou motoriku kartáčováním a následným odstraňováním chlupů z kartáčů. Povodili pejsky na vodítku, procvičili kutálení míče netradičně mezi tlapkami pejska a házení míče přes psa. Užili si pohlazení i pomazlení a celé canisterapeutické setkání zakončili rozloučením, jak jinak než podáním tlapky. Byla to velká radost pro všechny zúčastněné a zároveň velké obohacení pro naše žáky. Děti během canisterapeutických setkání dělají velké pokroky. Pejsek je obrovský motivační prvek ke komunikaci, k udržení pozornosti, rozvoji rozumových schopností. Pomáhá naše žáky posouvat vpřed v oblasti hrubé i jemné motoriky a velmi pozitivně působí v rozvoji osobnosti, zvyšuje jejich sebevědomí, snižuje napětí i stres a přináší velkou radost. Moc se těšíme na další setkání

Více fotografií

 

OSLAVA SVĚTOVÉHO TÝDNE MUZIKOTERAPIE - DUBEN 2023

Každoročně se naše třída připojuje k oslavám Světového týdne muzikoterapie a letos tomu nebylo jinak. Druhý dubnový týden tedy patřil hudbě. Hudba a zvuky hudebních nástrojů mají blahodárný vliv na tělo i duši a jejich pozitivní účinky u našich žáků jsou nesporné. Významně přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji, kreativitě a často jsou pro ně prostředky k sebevyjádření, komunikaci
a radosti. Celou akci jsme odstartovali v úterý 11. 4. parádní „bubnovačkou“. Bubnovalo se na různé druhy bubnů, ale také na plechovky či kyblíky. Společné bubnování působí blahodárně, uvolňuje napětí v celém těle, odbourává stres, navozuje pocit pohody. Má kladný vliv na koordinaci celého těla, motoriku, propojuje pravou a levou hemisféru a zvyšuje schopnost koncentrace. Součástí bubnování byly rytmické hry a hra na tělo.

Ve středu 12. 4. jsme mezi nás přivítali paní Hanu Šmardovou, která si pro naše žáky připravila úžasný hudební zážitek s jarní tematikou. Skvěle tak doplnila naše jarní muzikohrátky, při kterých jsme hudebně ztvárňovali jarní počasí – déšť, sluneční svit, vítr, bouřku nebo šumění potůčku či zpěv ptáků.

Čtvrtek 13. 4. byl v duchu hudebních hrátek s nástroji, rytmem, zvukem a improvizací. Vyjadřovali jsme své emoce prostřednictvím nástrojů, zaposlouchali se do společného rozeznění nástrojů, vytvořili kapelu, hráli na dirigenta. Také jsme si zahráli hudební hru s barevnými míčky.

V pátek 14. 4. přišly na řadu hudebně – pohybové činnosti, také se hrálo a zpívalo na přání dětí. Celý týden jsme zakončili hrou na ozvučné roury boomwhackery.

Samozřejmě jsme nezapomněli na hudební relaxace, které vždy zakončovaly daný hudební blok. Žáci měli možnost se zaposlouchat do šumů dešťových holí, úžasných zvuků koshi zvonečků, nechyběl ani buben štěstí, tibetské misky, zvonkohry a poslech reprodukované relaxační hudby s videoprojekcí. Odpočinkové chvilky byly obohaceny různými jemnými technikami, při kterých si žáci užili poklepové, dešťové nebo míčkové masáže a mohli vnímat vibrace hudebních nástrojů prostřednictvím vlastního těla.

Více fotografií

CANISTERAPIE - NÁVŠTĚVA "BERUŠEK" Z MŠ HUSOVA

V úterý 10. 1. se uskutečnilo v naší škole neobvyklé canisterapeutické setkání. Za pejsky Andym a Lucky se přišly potěšit děti ze třídy Berušek z nedaleké mateřské školy. Na začátku setkání proběhlo společné přivítání a nechybělo popovídání a vysvětlení, co takový canisterapeutický pes dovede, k čemu je vycvičen a jak se k pejskům děti mají chovat. Poté následovala skupinová terapie, při které si děti zacvičily, čímž rozvíjely hrubou motoriku, koordinaci pohybu a učily se napodobit předvedený pohyb. Rozcvičku samozřejmě nevedl nikdo jiný, než psí fenečka Lucky a byla to ohromná zábava! Po společné rozcvičce přišla na řadu překážková dráha. Poté si děti procvičily jemnou motoriku odepínám a připínáním obojků, tříděním různých tvarů pamlsků, rozvíjely zrakové vnímání a dokonce počítaly správný počet kostiček. Na závěr vytvořily pro pejsky živé překážky, aby i pejsci po pořádné práci dostali náležitou odměnu. Setkání bylo velmi vydařené, plné radosti a dobré nálady.

Více fotografií

VÁNOČNÍ CANISTERAPIE

Ve čtvrtek 15. 12. proběhla ve třídě ZŠ speciální vánoční canisterapie. Žáci si hravou formou procvičili počítání, barvičky, hrubou a jemnou motoriku. Atmosféra byla úžasná, všichni si setkání moc užili. Více na fotografiích….

Fotogalerie