Základní škola speciální

Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, která jim neumožňuje zvládat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVZ ZV) ani RZV ZV – přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Základní školu speciální aktuálně tvoří jedna třída s označením I.S.  Jedná se o formu skupinové integrace v rámci běžné základní školy. V současné době je zde vzděláváno celkem  10 žáků s různým typem a stupněm postižení – středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem.

Třída ZŠS nabízí žákům vhodně upravené podmínky a odbornou speciálně pedagogickou péči potřebnou k jejich vzdělávání. Vzdělávací požadavky se plně přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ č. j. 515/2011, který vychází z RVP ZŠS. Tento program obsahuje dva díly. I. díl je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a II. díl je určen pro žáky s těžkým mentálním postižením. Někteří žáci jsou dle potřeb a doporučení příslušných SPC vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z výše uvedeného školního vzdělávacího programu.
 

Docházka do třídy  ZŠ speciální je desetiletá:

• první stupeň (1. – 6. ročník)

• druhý stupeň (7. – 10. ročník)

Po ukončení povinné školní docházky žák získává základy vzdělání.

 

Personální zabezpečení třídy:

Vzdělávání zajišťují 4 pedagogičtí pracovníci:

Třídní učitel:   Mgr. Gabriela Kliková (speciální pedagog)

Druhý pedagog ve třídě: Michala Cafourková

Asistenti pedagoga: Petra Kliková, Hana Pelikánová

Všichni společně provázejí děti vyučováním, které je vysoce individuálně zaměřené
a přizpůsobené charakteru postižení žáků.

 

Výchovně-vzdělávací proces je zaměřen na optimální rozvoj kognitivních procesů, komunikačních schopností, rozvoj motoriky, senzomotoriky, emocionality, sebeobsluhy a samostatnosti. Dále se snažíme o rozvoj žádoucích forem chování, adaptačních schopností jako předpoklad pro sociální učení a integraci do společnosti, přičemž vždy respektujeme charakter a závažnost postižení žáků a jejich individuální potřeby.

Vzhledem k tomu, že naše třídy vzdělávají i žáky s poruchami autistického spektra, uplatňujeme také metodiku strukturovaného učení, která vychází z TEACCH programu ( Treatment  and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children ).

U žáků s narušenou komunikační schopností se uplatňují metody augmentativní a alternativní komunikace, globálního a sociálního čtení.


Do výuky žáků také zařazujeme prvky řady podpůrných terapií, zejména muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, bazální stimulace, zooterapie a canisterapie, ve kterých byl tým speciálních pracovníků odborně proškolen díky projektu

Zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Ivančická, více na: https://zkvalitneni-vzdelavani.webnode.cz/

 

V průběhu školního roku třída ZŠS pořádá řadu akcí, např. Oslava světového dne muzikoterapie, Den čarodějnic a čarodějů, karneval, Barevný den, vánoční vystoupení pro rodiče. S ohledem na možnosti našich žáků se snažíme zapojit také do akcí, které pořádá základní škola, např. Týden v cizích zemích, Den dětí nebo společné výlety s žáky běžné ZŠ.
 

Třída ZŠS má k dispozici 4 komfortně vybavené místnosti, které jsou uzpůsobeny tak, aby plně odpovídaly speciálním potřebám žáků. Prostory jsou vybaveny vhodným zařízením, kompenzačními pomůckami, speciálními židlemi, polohovatelnými lavicemi, relaxačními vaky, polohovacími hady, polštáři atd.

Dále mají žáci k dispozici širokou nabídku didaktických pomůcek, které jsou zpravidla vytvořeny našim žákům tzv. na míru, dle jejich individuálních potřeb.

Jednotlivé místnosti jsou rozčleněny dle využití na prostor: pro individuální výuku, skupinovou práci, frontální výuku, kolektivní aktivity, volnou hru, výtvarnou činnost, společné stolování, relaxaci, aj.

Pro žáky s poruchami autistického spektra je zde vytvořen prostor, který je zcela uzpůsoben jejich potřebám.

V rámci výuky žáci také využívají dvě nadstandardně vybavené tělocvičny a mají k dispozici krásné venkovní
zázemí kolem školy.

 

1. MÍSTNOST

Učebna pro různé skupinové činnnosti a hru

 

Zde se realizují různé skupinové činnosti, volná hra, hudební chvíle s muzikoterapeutickými prvky, skupinové aktivity se psem, individuální canisterapie – polohování se psem a řada dalších akcí třídy.

Fotogalerie - 1. místnost

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2. MÍSTNOST

Sektory podle použití

 

Tato místnost je rozčleněna do několika sektorů podle využití:

● 1. sektor - prostor pro výtvarnou a pracovní výchovu, skupinovou výtvarnou činnost, „vařeníčko“ a společné stolování

● 2. sektor - odpočinková zóna

 

● 3. sektor - slouží výhradně žákům s poruchami autistického spektra, kde je realizována metodika strukturovaného učení – individualizace, strukturalizace, vizualizace. Jedná se
o jasně vymezený prostor pro jednotlivé činnosti. Žáci zde mají speciálně uzpůsobená pracovní místa, jak pro práci s učitelem při osvojování nových vědomostí, tak místa pro samostatnou práci, opakování a volnou hru.

Místa jsou označena fotografiemi a usnadňují orientaci v prostoru. Je zde jasné uspořádání, díky vizualizaci a strukturalizaci tak mají jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení.

 

Fotogalerie: 2. místnost

1 | 2 | 3 >>

3. MÍSTNOST

Učebna pro skupinovou výchovně vzdělávací činnost

 

Jedná se o učebnu, která je určena především pro skupinovou výchovně vzdělávací činnost. Probíhá zde společná práce u tabule, frontální výuka, ale také individuální práce v lavici s podporou asistenta pedagoga.

Fotogalerie: 3. místnost

1 | 2 | 3 >>

4. MÍSTNOST

„Multismyslový pokojíček

Jedná se o pozitivně laděné prostředí určené k relaxaci a uvolnění, ale také k aktivizaci, poznávání a vytváření nových zkušeností. Umožňuje celkové uvolnění, redukci stresu a napětí, snižuje agresivní a autoagresivní chování, podporuje seberealizaci, harmonizaci osobnosti, motivuje k rozvoji komunikace, motoriky a upoutává pozornost.

Multismyslové prostředí má stimulovat smyslové vnímání našich žáků. Nabízí řadu taktilně – haptických podnětů ke stimulaci hmatového vnímání (nejrůznější taktilní pomůcky, různé povrchy na deskách, předmětech a válcích). Vizuální podněty ke stimulaci zrakového vnímání (světelné efekty, kontrastní karty, zrakové knihy…) a akustické podněty stimulující sluchové vnímání ( možnost poslechu reprodukované hudby, relaxačních a hudebních nástrojů, šum dešťové hole, zvuky přírody…)

Jedná se tedy o místnost, ve které je uskutečňována relaxace, smyslová výchova, individuální multismyslová stimulace, prvky aromaterapie, poklepové masáže, míčkování, polohování a prvky bazální stimulace.

Fotogalerie: 4. místnost

AKCE V NAŠÍ TŘÍDĚ 2023

CANISTERAPEUTICKÁ SETKÁNÍ – KVĚTEN 2023

V měsíci květnu proběhla dvě canisterapeutická setkání. Jako vždy se děti něco přiučily, zažily spoustu radosti a pozitivních prožitků. V rámci prvního setkání si naši žáci pořádně zacvičili a protáhli celé tělo. Skupinová canisterapie byla zaměřena především na rozvoj hrubé motoriky a koordinace celého těla. Pejsci dětem připravili netradiční překážkovou dráhu. Žáci měli za úkol podlézat a překračovat psa, což se může zdát jednoduché, ale pro děti s narušenou motorikou je to zdolávání opravdu velkých překážek a často sebe sama. Na oplátku pak žáci vytvořili psím kamarádům taktéž „živé“ překážky, např. tunel na proběhnutí, překážky na přeskok.
Druhé setkání bylo zaměřeno na rozvoj zrakového vnímání, upevňování znalosti geometrických tvarů, barev a podporu špetkového úchopu. Dále jsme propojili canisterapii s výtvarnou výchovou. Žáci měli za úkol společně namalovat Lucky s Andym. Nejprve si pejsky obkreslili, poté pomocí tupování houbičkou dotvořili psí srst. Posuďte sami, jak se jim to povedlo...

Více fotografií

 

DEN ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

27. 4. se v naší třídě konal Den čarodějnic a čarodějů. Byl to den plný čar, kouzel a neobvyklých úkolů. Naše čarodějky a čarodějové například počítali netopýrům zuby, namotávali myšky na ocásky, vařili kouzelné lektvary, vyzkoušeli si čarodějnou rozcvičku, procházeli slalom s žabím okem, chytali pavoučky a mouchy. Také jsme ověřovali jejich čarodějné znalosti. Více na fotografiích...

Více fotografií

 

CANISTERAPIE  - DUBEN

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 nás opět navštívili naši psí kamarádi. Žáci procvičili jemnou motoriku kartáčováním a následným odstraňováním chlupů z kartáčů. Povodili pejsky na vodítku, procvičili kutálení míče netradičně mezi tlapkami pejska a házení míče přes psa. Užili si pohlazení i pomazlení a celé canisterapeutické setkání zakončili rozloučením, jak jinak než podáním tlapky. Byla to velká radost pro všechny zúčastněné a zároveň velké obohacení pro naše žáky. Děti během canisterapeutických setkání dělají velké pokroky. Pejsek je obrovský motivační prvek ke komunikaci, k udržení pozornosti, rozvoji rozumových schopností. Pomáhá naše žáky posouvat vpřed v oblasti hrubé i jemné motoriky a velmi pozitivně působí v rozvoji osobnosti, zvyšuje jejich sebevědomí, snižuje napětí i stres a přináší velkou radost. Moc se těšíme na další setkání

Více fotografií

 

OSLAVA SVĚTOVÉHO TÝDNE MUZIKOTERAPIE - DUBEN 2023

Každoročně se naše třída připojuje k oslavám Světového týdne muzikoterapie a letos tomu nebylo jinak. Druhý dubnový týden tedy patřil hudbě. Hudba a zvuky hudebních nástrojů mají blahodárný vliv na tělo i duši a jejich pozitivní účinky u našich žáků jsou nesporné. Významně přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji, kreativitě a často jsou pro ně prostředky k sebevyjádření, komunikaci
a radosti. Celou akci jsme odstartovali v úterý 11. 4. parádní „bubnovačkou“. Bubnovalo se na různé druhy bubnů, ale také na plechovky či kyblíky. Společné bubnování působí blahodárně, uvolňuje napětí v celém těle, odbourává stres, navozuje pocit pohody. Má kladný vliv na koordinaci celého těla, motoriku, propojuje pravou a levou hemisféru a zvyšuje schopnost koncentrace. Součástí bubnování byly rytmické hry a hra na tělo.

Ve středu 12. 4. jsme mezi nás přivítali paní Hanu Šmardovou, která si pro naše žáky připravila úžasný hudební zážitek s jarní tematikou. Skvěle tak doplnila naše jarní muzikohrátky, při kterých jsme hudebně ztvárňovali jarní počasí – déšť, sluneční svit, vítr, bouřku nebo šumění potůčku či zpěv ptáků.

Čtvrtek 13. 4. byl v duchu hudebních hrátek s nástroji, rytmem, zvukem a improvizací. Vyjadřovali jsme své emoce prostřednictvím nástrojů, zaposlouchali se do společného rozeznění nástrojů, vytvořili kapelu, hráli na dirigenta. Také jsme si zahráli hudební hru s barevnými míčky.

V pátek 14. 4. přišly na řadu hudebně – pohybové činnosti, také se hrálo a zpívalo na přání dětí. Celý týden jsme zakončili hrou na ozvučné roury boomwhackery.

Samozřejmě jsme nezapomněli na hudební relaxace, které vždy zakončovaly daný hudební blok. Žáci měli možnost se zaposlouchat do šumů dešťových holí, úžasných zvuků koshi zvonečků, nechyběl ani buben štěstí, tibetské misky, zvonkohry a poslech reprodukované relaxační hudby s videoprojekcí. Odpočinkové chvilky byly obohaceny různými jemnými technikami, při kterých si žáci užili poklepové, dešťové nebo míčkové masáže a mohli vnímat vibrace hudebních nástrojů prostřednictvím vlastního těla.

Více fotografií

CANISTERAPIE - NÁVŠTĚVA "BERUŠEK" Z MŠ HUSOVA

V úterý 10. 1. se uskutečnilo v naší škole neobvyklé canisterapeutické setkání. Za pejsky Andym a Lucky se přišly potěšit děti ze třídy Berušek z nedaleké mateřské školy. Na začátku setkání proběhlo společné přivítání a nechybělo popovídání a vysvětlení, co takový canisterapeutický pes dovede, k čemu je vycvičen a jak se k pejskům děti mají chovat. Poté následovala skupinová terapie, při které si děti zacvičily, čímž rozvíjely hrubou motoriku, koordinaci pohybu a učily se napodobit předvedený pohyb. Rozcvičku samozřejmě nevedl nikdo jiný, než psí fenečka Lucky a byla to ohromná zábava! Po společné rozcvičce přišla na řadu překážková dráha. Poté si děti procvičily jemnou motoriku odepínám a připínáním obojků, tříděním různých tvarů pamlsků, rozvíjely zrakové vnímání a dokonce počítaly správný počet kostiček. Na závěr vytvořily pro pejsky živé překážky, aby i pejsci po pořádné práci dostali náležitou odměnu. Setkání bylo velmi vydařené, plné radosti a dobré nálady.

Více fotografií

VÁNOČNÍ CANISTERAPIE

Ve čtvrtek 15. 12. proběhla ve třídě ZŠ speciální vánoční canisterapie. Žáci si hravou formou procvičili počítání, barvičky, hrubou a jemnou motoriku. Atmosféra byla úžasná, všichni si setkání moc užili. Více na fotografiích….

Fotogalerie