PROJEKTY

  

PROJEKT ERASMUS+
POZNÁVÁNÍ ROZŠIŘUJE OBZORY

Naše škola zavedla od roku 2022 rozšířenou výuku jazyků.

 
 

 

PROJEKT: DIGITALIZUJEME ŠKOLU

PROJEKT: DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

PROJEKT: MODERNÍ VÝUKA A KONEKTIVITA ZŠ

PROJEKT: ŠABLONY III.

PROJEKT: IROP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko
 
 

 

PROJEKT: ŠKOLA 21. STOLETÍ

Projekt IROP

Škola 21. století ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov

 

 

PROJEKT. ŠABLONY

Projekt "Šablony - ZŠ Ivančická 218, M. Krumlov"
s reg.č. "CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003929"

Dotace může být poskytnuta až do výše 656 160,00 Kč

PROJEKT: HODINA POHYBU NAVÍC

Hodina pohybu navíc

info v příloze

 

PROJEKT.: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách
v Jihomoravském kraji II

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu  „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V“.

Chtěli bychom Vás informovat o postupu, pokud by Vaše dítě mohlo být příjemcem této dotace:

·      Úřad práce (ÚP) obdržel seznam škol, které jsou do projektu zapojeny.

·      Pracovníci kontaktních pracovišť ÚP v období května a června 2019 mají za povinnost informovat zákonné zástupce dětí spadajících do cílové skupiny o možnosti zapojení do projektu a potvrzovat děti, které mají na zapojení do projektu nárok.

Pokud se rodiče dítěte v tomto období nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.

ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU:

o Dítě, které bylo v měsíci 5/2019 a/nebo 6/2019 společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.

o Pokud podpořené dítě v průběhu školního roku 2019/2020 neplní školní docházku či nechodí na zaplacené obědy, není to důvod pro ukončení podpory. Podpora může být takovému dítěti/žáku přiznána i v následujícím období na základě individuálního posouzení případu.

o Pokud se podpořené dítě během školního roku 2019/2020 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.

o Pokud podpořené dítě během školního roku 2019/2020 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.

o Pokud dítě navštěvuje zapojenou školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.

o Dítě, kterému do 1. 9. 2019 bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2019/2020. Tento projekt začíná oficiálně až od 9/2019, kdy již bude dítěti 16 let a nebude tak plnit podmínky pro podporu.

o Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2019, bude standardně zařazeno do projektu.

 Informace o operačním programu a projektu jsou dostupné na webových stránkách:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=293252&TypeID=2

https://www.mpsv.cz/cs/29636