EDUROAM

Naše škola je připojena k eduroamu

eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Náš ústav se do projektu zapojil v roce 2012. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

 

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí IT oddělení ústavu.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

 

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, které Vám vygeneeruje IT oddělení budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zsivancicka.cz. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset vyzvednout eduroam heslo.

 

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

 • název sítě (SSID): eduroam
 • protokol připojení: 802.1x
 • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
 • ověřování: PEAP
 • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
 • IP RADIUS serveru: 10.100.102.70
 • certifikační autorita: ZSIVANCICKA-CA
 • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP


 

Pokryté prostory

eduroam je vysílán po celé škole

 

Filtrování provozu

Provoz je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

 

Podpora

Uživatelé instituce se mohou obracet na email zsivancicka@zsivancicka.cz.

 

Our school is connected to eduroam network

Eduroam (education roaming) is the secure, world-wide roaming access service developed for the international research and education community. Eduroam allows students, researchers and staff from participating institutions to obtain Internet connectivity across campus and when visiting other participating institutions by simply opening their laptop. Our Institute has been connected to this network in 2012.

 

One account. Anywhere.

Registred user can access to this wireless network (anywhere, where this neteork is available) with one user account. Your main Institute is where your account can be managed and created.

This service is free of charge.

 

Aktivation of eduroam account

Your eduroam account has two parts - username and realm. You will add a character @ and realm zsivancicka.cz as a username when roaming. Before you can use roaming, it is necesarry to take you password from IT dep.

 

Setting up user devices to connect to eduroam

For secure connection is not only username and password needed. You have to setup certificate check. The easiest way is eduroam CAT

For manual setup you will need following informations:

 • Network name (SSID): eduroam
 • Connection protocol: 802.1x
 • Security and encryption: WPA2/AES
 • EAP method: PEAP
 • Phase 2 authentication: MS-CHAPv2
 • IP radius server: 10.100.102.70
 • CA: ZSIVANCICKA-CA
 • IP adress is automatically assigned via DHCP

 

Coverage

eduroam is available throughout the school
 

 

Network filtering

Network traffic is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.

The traffic of visitors is not affected, except filtering outgoing SMTP traffic (TCP/25), for sending your email, please use SMTPS (TCP/465) or Submision (TCP/587).

 

Helpdesk

Our Institute users can contact us via email zsivancicka@zsivancicka.cz.