ŠKOLNÍ DRUŽINA

Telefon : 606 749 782
 

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde

Omluvenka do družiny

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Prosíme, při vyzvedávání dítěte zvoňte na oddělení, do kterého chodí vaše dítě.

- Pozor! Pokud u vchodu do školy stisknete tlačítko s názvem Družina, ozve se telefon pouze v 1. oddělení.

  Je nutné zvolit na číselníku hvězdičku a číslo do oddělení viz. tabulka níže.
 

- Na zvonku je kamera, která zobrazuje příchozího a tak má paní vychovatelka přehled,
  komu dítě ke vchodu posílá, což zvyšuje bezpečnost našich dětí.
 

- Pokud jsme s dětmi venku na školním dvoře, visí na dveřích cedulka:
  ŠKOLNÍ DRUŽINA SI HRAJE NA DVOŘE s číslem 1- 5, abyste věděli, které oddělení je právě venku.
   Dítě si vyzvedněte na dvoře, vchodem z parkoviště.
 

- Seznamte prosím také prarodiče a další osoby, které děti vyzvedávají, jak se dozvoní do družiny,
  předejdeme tak nedorozuměním. Děkujeme.

                  ŠKOLNÍ DRUŽINA


 

  čas zmáčkněte
na zvonku

RANNÍ DRUŽINA


6.00-7.40 hod.

        *201

ODPOLEDNÍ DRUŽINA


15.00-16.00 hod.

        *202

Děti jsou v tuto dobu spojeny do jednoho oddělení

 
 
oddělení vychovatelka děti ze třídy zmáčkněte na zvonku

1.ODDĚLENÍ  


Ladislava Pospíšilová
Tereza Horáčková
Sylva Mašová
AP: Martina Hlaváčová

2.A, 2.B

*201

2.ODDĚLENÍ


Eva Ostrovská
AP: Iveta Minářová

1.B a část
3. třídy

*202

3.ODDĚLENÍ


/pro účastníky zájmového vzdělávání/
Martina Lapešová
Ilona Mládková
Petra Kliková
AP: Hana Pelikánová
 

1.S a 2.S
1.Z a 2.Z

*124

4.ODDĚLENÍ


Martina Bartošová
AP: Jana Hrbová

1.A a část
3. třídy

*203

2. ODDĚLENÍ

4. a 5. třída


AP: Iveta Minářová

 

telefon

606 749 782

 

 

DALŠÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Vedoucí vychovatelka :   Ladislava Pospíšilová 

                                    

Vychovatelka:                      Ladislava Pospíšilová - 1. oddělení

                                           Tereza Horáčková

                                            Sylva Mašová

                                            AP: Martina Hlaváčová

 

Vychovatelka :                    Eva Ostrovská - 2. oddělení

                                           Iveta Minářová
 

Vychovatelka :                    Martina Lapešová  - 3. oddělení 
                                           (pro účastníky zájmového vzdělávání s kombinovanými vadami)

                                           AP: Ilona Mládková, Petra Kliková,Hana Pelikánová
 

Vychovatelka:                     Martina Bartošová - 4. oddělení

                                           AP: Jana Hrbová        

 

Počet oddělení : 4

 

                    

 

Naši školní družinu navštěvují účastníci zájmového vzdělávání
1. - 5. třídy 1.Z, 2.Z, 1.S a 2.S

 

Úvod k ŠVP ve školní družině

Hlavními záměry tohoto vzdělávacího programu jsou:

• výchova kulturního člověka, kterému záleží na kvalitě jeho života, který se dokáže nalézt uplatnění v životě

• výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce

• výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka

• výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu

• výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích

• výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života

• příprava na celoživotní vzdělávání 

                      

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu účastníků do ŠD. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců 

ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedag. pracovníky

1.1.Účastníci jsou povinni

a) řádně docházet do školského zařízení

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli  seznámeni

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

c) oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

1.2. Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád, řád odborných učeben a řád školní družiny, se kterými je žák seznámen na začátku činnosti ŠD ve školním roce. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob

.

1.3. Účastník chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Ze závažných důvodů může zákonný zástupce požádat o odhlášení ze školní družiny v průběhu školního roku.

1.4. Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

1.5. Účastník udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.6. Účastník bez vědomí vychovatelky  neopouští oddělení školní družiny. Za účastníka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka  neodpovídá.

Při docházce do ranní družiny jsou účastníci povinni ohlásit se u vychovatelek před vstupem do školní budovy, zvoní na 1. oddělení ŠD, nahlásí své jméno a třídu. Pokud tak neučiní,nepřebírá za ně ŠD zodpovědnost. Doba pobytu účastníka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku, účastník nesmí svévolně a bez vědomí vychovatelky opustit své oddělení ŠD. Před ukončením činnosti družiny účastníci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí pedagogických pracovníků.

1.7. Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.8. Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti účastníka. Odchod účastníka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

1.9. Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ve školní družině, hlásí bez zbytečného odkladu.

1. 10. Účastníci nenosí do družiny a nepoužívají hračky, digitální hry a předměty, které nesouvisí s činností. Účastníci nepoužívají ve školní družině mobilní telefony (rovněž při pobytu na školním hřišti a školní zahradě). 

1. 11. Při závažném nebo opakovaném porušování školního řádu může být účastník ze školní družiny vyloučen.

 

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny

Přihlašování a odhlašování

Ředitelka školy stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2. O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do školní družiny je vyšší, než umožňuje cílová kapacita, rozhoduje ředitelka o přijetí účastníka do školní družiny na základě těchto kriterií:

a) Přednostně jsou přijímáni uchazeči, jejichž oba zákonní zástupci jsou v pracovním poměru.

b) Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří jsou z jiného než spádového obvodu školy.

c) Přednostně budou přijati žáci 1. ročníku, dále postupně od 2. do 5. ročníku děti zaměstnaných rodičů,děti 1.S, 2.S, 1.Z, 2.Z  při rovnosti nároku mají přednost .      dojíždějící žáci

2.3. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty /100,- měsíčně/ je stanovena ředitelkou školy ve vnitřní směrnici na příslušný školní rok.  Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem na číslo účtu školy. Každému účastníkovi je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomem školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.

2.4. Úplata může být snížena nebo prominuta

a) účastníkovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,

b) účastníkovi pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu

a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.

2.5. Pokud za účastníka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do dvou měsíců – k termínům 31.10. a 28.2. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny.

2.6. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

2.7. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci účastníka přihlášeného k docházce do školní družiny sdělí družině rozsah docházky účastníka a způsob odchodu účastníka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od docházky účastníka nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Účastník je povinen předložit vychovatelce písemnou omluvenku o nepřítomnosti  ve školní družině,  nebo mimořádném odchodu ze školní družiny. Předem známou nepřítomnost v družině zákonný zástupce oznámí písemně. Zákonný zástupce si může účastníky zájmového vzdělávání vyzvednout osobně v určenou dobu. Zákonný zástupce je povinen neprodleně oznámit jakákoliv rozhodnutí soudu, např. předběžná opatření soudu týkající se svěření účastníka do výchovy jednomu z rodičů, a případné další úpravy společné péče, opatrovnické péče atd.

2.8. V docházkovém sešitě  je zaznamenán příchod a odchod účastníka zájmového  vzdělávání do ranní školní družiny a při nepravidelné docházce, po spojení oddělení v 15.00 hod. v přehledu docházky.

2.9. Přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

 

2.10 . Organizace činnosti

2.10.1. Provozní doba ŠD je od 6:00 do 7.40 hodin a od 11.40 do 16:00 hodin.

Rozvrh činnosti oddělení: 11:40 – 12.15, / 13.10/ příchod dětí po ukončení výuky do ŠD, samoobslužné činnosti před obědem, oběd, odpočinkové činnosti, 13.15  – 15:00 zájmové činnosti, vycházky, 15:00 – 16:00 individuální činnost dětí, příprava na vyučování, řízené činnosti.

Na nepovinné předměty, kroužky budou účastníci uvolňováni dle potřeby, a to jen ve stanovené době. Účastníky zájmového vzdělávání si vyzvedne osobně vedoucí kroužku ve školní družině. Po skončení účastníky zájmového vzdělávání osobně předá vychovatelce. Pokud má účastník zájmového vzdělávání  odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, musí rodiče sdělit tuto skutečnost písemně. Předem známou nepřítomnost účastníka ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně.Odchod účastníka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné žádosti rodičů./omluvenky, která obsahuje datum, jméno dítěte, čas, zda dítě odchází samo, čitelné jméno a příjmení rodičů a podpis rodičů.

2.10.2. Ukončení provozu ŠD

Provoz ŠD končí v 16:00 hodin. Rodiče jsou povinni si účastníka vyzvednout do 16:00 hodin (neuvedou-li v zápisním lístku poznámku, že žák bude odcházet sám). Při nevyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání do stanovené doby rodiči pedagogický pracovník nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka zájmového vzdělávání, popřípadě další kontaktní osoby uvedené na zápisním lístku.

2.10.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Ředitelka školy stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem max. 30 účastníků,

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob,

2.10.5. Do školní družiny přicházejí účastníci zájmového vzdělávání z 1., 2., 3., 4, a 5. ročníku po skončení vyučování pod vedením vychovatelky  nebo asistenta pedagoga. Odchází s vychovatelkou na oběd a společně se vrací zpět do školní družiny.
Žáky 1.Z, 2.Z, 1.S a .2S přivede vychovatelka nebo asistent pedagoga po ukončení vyučování do ŠD, odtud odchází s vychovatelkou na oběd a společně se vrací zpět do školní družiny.

2.10.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

2.10.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro účastníky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost účastníka, umožňují účastníkům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané účastníky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.

- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností.

Jedná se například o zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech, získávání dalších doplňujících poznatků  při průběžné činnosti školní družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). Zákonní zástupci účastníka mohou požádat vychovatelku o možnost vypracování domácího úkolu. Toto bude umožněno, pokud to dovolí organizační podmínky příslušného oddělení, nejdříve však po 15. hodině.

2.10.8. Činností družiny se mohou zúčastňovat i účastníci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

2.10.9. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem / jsou zřizována střídavě střediska na jednotlivých ZŠ v obci, pro žáky všech těchto škol/

2.10.10. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.

2.10.11. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

2.10.12. Při postupných odchodech účastníků z jednotlivých oddělení domů je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet účastníků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.

2.10.13. Rozsah denního provozu projednává ředitelka školy se zřizovatelem. Ředitelka schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity.

2.10.14. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám účastníků.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků
a jejich ochrany před projevy
rizikového chování a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

3.1. Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní družině, účastníci hlásí ihned pedagogovi, vykonávajícímu dohled. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku

a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli. O poučení účastníků provede učitel záznam do třídní knihy.

3.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat účastníkům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.3. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Postup školy v případě úrazu či akutní zdravotní indispozice účastníka:

Škola neprodleně informuje zákonného zástupce o skutečnosti, že účastník utrpěl úraz, popř. nahlásil škole svoji zdravotní indispozici. Drobné úrazy ošetřují vyučující, event. kvalifikovaný zdravotník školy. V případě nutnosti neodkladného lékařského ošetření, kdy je žák ohrožen na životě nebo hrozí nebezpečí z prodlení, škola zajistí přivolání RZP a o této skutečnosti zákonné zástupce ihned informuje.

V ostatních případech se rodič po obdržení informace od školy, že má účastník zdravotní potíže event. úraz, rozhoduje sám, zda účastník setrvá ve škole či školní družině do konce vyučování , či si jej rodič ve škole, resp. školní družině vyzvedne k dalšímu ošetření dle vlastního uvážení.

3.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí účastníky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví účastníků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem.

3.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Účastníci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy a školní družiny ze strany účastníků.

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku účastníků, učitelů či jiných osob účastníkem je vyžadována úhrada od rodičů účastníka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2. Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně vychovatelce. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

4.3. Do školy účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat. Mobilní telefony mají účastníci uložené v aktovce .

4.4. Účastníci odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

4.5. Účastníci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

 

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků

5.1. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

6. Dokumentace

6.1. V družině se vede tato dokumentace:

a) písemné přihlášky účastníků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků,

c) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,

d) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti

 

7. Úplata za vzdělávání a poskytnutí školských služeb

Úplata je stanovena podle vyhlášky č. 74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání. Úhrada úplaty může být plátci snížena nebo prominuta v souladu s §11 článkem 3. a 4. uvedené vyhlášky na základě písemné žádosti předložené předem. Pokud se změní podmínky rodiny tak, že zanikne důvod ke slevám, jsou plátci povinni bez vyzvání zahájit placení úhrady. Způsob plateb, výše úhrady a osvobození plátců jsou stanoveny vnitřní směrnicí školy.

 

8. Způsob evidence účastníků v ŠD

Účastníci jsou ve ŠD evidováni v Přehledu výchovně vzdělávací práce a v elektronické podobě v Bakalářích ve všech odděleních ŠD.

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

- provoz školní družiny začíná v 6.00 hod. ranní činností.

- po příchodu do budovy školy si účastník zájmového vzdělávání odloží svršky a obuv ve školní šatně a ihned  odchází do školní družiny.

- účastník zájmového vzdělávání se v šatnách nezdržuje,  nevstupuje do šaten jiných tříd, v oddělení školní družiny se řídí pokyny vychovatelky a asistenta      pedagoga, která je v 7.40 hodin odvádí k šatnám. Odtud účastník zájmového vzdělávání odchází do svých učeben.

- odpolední činnost školní družiny začíná v 11.40 hodin, dále dle rovrhu

- do školní družiny odchází účastník zájmového vzdělávání 1., 2, 3., 4. a 5.ročníku  v doprovodu učitelky, učitele nebo asistenta pedagoga, který předá účastníky   zájmového vzdělávání vychovatelce. Společně  odchází na oběd do školní jídelny. Po obědě odchází s vychovatelkou zpět do školní družiny. 

- žáky 1.Z,1.S a 2.Z,  2.S přivede učitel/ učitelka nebo asistent pedagoga po ukončení vyučování do školní družiny. Společně odchází s vychovatelkou na oběd 
  a vrací  společně zpět do ŠD.

-  přihlášení  účastníci zájmového vzdělávání  jsou povinni se do školní družiny dostavit

- účastník zájmového vzdělávání z družiny odchází dle údajů v zápisním  lístku sám do šatny, kde se přezuje, obleče a ihned odchází z budovy školy

- provoz školní družiny končí v 16.00 hodin.

- účastníka zájmového vzdělávání 1. Z, 1.P a 2.P třídy si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně ve školní družině. Ostatní zákonní zástupci  čekají na děti   
  v prostoru ve vestibulu školy u šaten.

- ŠD je v provozu  po celý školní rok,  její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit.

- o zařazení účastníků zájmového vzdělávání do školní družiny rozhoduje ředitel/ ka školy.

- za organizaci a průběh zápisu účastníka zájmového vzdělávání do školní družiny odpovídá vedoucí vychovatelka školní družiny.

- přihlašování účastníka  zájmového vzdělávání do ŠD na další školní rok se koná v červnu, dodatečné přihlášení první školní den a během roku podle potřeby      zákonných zástupců.

- zákonný zástupce vyplní zápisní  lístek z obou stran.

- odhlášení účastníka zájmového vzdělávání ze školní družiny provede zákonný zástupce písemně, je nutný podpis zákonného zástupce a datum.

- za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek, jehož výše je 100,- Kč měsíčně. Vybírán je pololetně, a to v září a v lednu, platba příkazem k úhradě,
vyjimečně  v hotovosti v kanceláři školy.

- výše měsíční úplaty není závislá na skutečné délce pobytu  účastníka zájmového vzdělávání ve ŠD.

- účastník zájmového vzdělávání  má zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, otvírat okna a svévolně opouštět prostory určené k    činnostem ŠD.

Dotazy a připomínky lze konzultovat s vychovatelkami jednotlivých oddělení osobně, nebo telefonicky.

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

- do oddělení školní družiny vstupuje účastník zájmového vzdělávání pouze v doprovodu vychovatelky.

- účastník zájmového vzdělávání se chová ukázněně, řídí se pokyny vychovatelky, bez dovolení vychovatelky se účastník zájmového vzdělávání nevzdaluje z        oddělení školní družiny.

- ve školní družině udržuje pořádek a čistotu, hračky a pomůcky uklidí na místo určené vychovatelkou.

- poškodí-li účastník zájmového vzdělávání úmyslně zařízení školy, škodu  uhradí zákonní zástupci.

- při odchodu  na vycházku se účastníci zájmového vzdělávání seřadí, v doprovodu vychovatelky odejdou do šatny.

- účastník zájmového vzdělávání odchází ze školní družiny podle zápisního lístku, odchylky od docházky sdělí zákonní zástupci písemně na lístku.

  BEZ ŘÁDNÉ PÍSEMNÉ OMLUVENKY NEMŮŽE VYCHOVATELKA ÚČASTNÍKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ UVOLNIT !

  !!! telefonická domluva dle zákona není dostačující!!!

- ze školní družiny odchází účastník zájmového vzdělávání do šatny. V šatně se zbytečně nezdržuje, není dovoleno vstupovat do šaten  jiných tříd.

- za nepřítomného účastníka zájmového vzdělávání vychovatelka neodpovídá!


 

 CHARAKTERISTIKA, UMÍSTĚNÍ, VYBAVENÍ ŠD                          

 

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování, neměla by být chápána ani jako sociální služba, jako hlídání účastníka zájmového vzdělávání. Zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Rozvíjí vědomosti a dovednosti účastníků zájmového vzdělávání, má důležitou úlohu v prevenci sociálně patologických jevů, je důležitý partner školy. Tři oddělení školní družiny jsou umístěny v pavilonu A, v prvním poschodí nad jídelnou. Tvoří ji samostatné tři místnosti a kabinet vychovatelek. Čtvrté oddělení pro účastníky zájmového vzdělávání s kombinovanými vadami se nachází v pavilonu D. ŠD je součástí školy. Herny s vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám účastníků zájmového vzdělávání mladšího školního věku. Do vybavení družiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, jednoduché hudební nástroje, varhany, televize.

 - umožňujeme odpočinkové činnosti (aktivní a klidové), přípravu na vyučování

- chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima

- u účastníků zájmového vzdělávání podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, rozvíjíme schopnost  spolupracovat a respektovat druhého

- respektujeme individuální schopnosti a dovednosti účastníků zájmového vzdělávání

- našim úkolem je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy.

- od 1. třídy rozvíjíme u účastníků zájmového vzdělávání jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.

 

  ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY:

  • Družina poskytuje zájmové vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání  jedné školy nebo několika škol.
  • Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
  • Činnost družiny je určena přednostně pro účastníky zájmového vzdělávání  prvního stupně základní školy.
  • O přijetí účastníka k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

 

  • PERSONÁLNÍ PODMÍNKY:

 

Pedagogické působení zajišťují :

 

  1. oddělení: Ladislava Pospíšilová – vychovatelka 

                        Tereza Horáčková – vychovatelka

                        Sylva Mašová – vychovatelka

                        Martina Hlaváčová – asistent pedagoga
                                                                   

                                              

  1. oddělení: Eva Ostrovská – vychovatelka

                         Iveta Minářová – asistent pedagoga 

 

 

  1. oddělení: / pro účastníky zájmového vzdělávání s kombinovanými vadami/

                    Martina Lapešová - vychovatelka 

                    Ilona Mládková – vychovatelka

                    Petra Kliková – vychovatelka

                      

 

  1. oddělení: Martina Bartošová – vychovatelka

                    Jana Hrbová – asistent pedagoga

 

Složení vychovatelek zajišťuje co nejpestřejší skladbu vedení zájmových činností, vychovatelky se vzájemně doplňují ve svých specializacích i osobním zaměření. Odborné zaměření si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech a samostudiem.

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

- školní družina má k dispozici čtyři místnosti, je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami.

- můžeme navštěvovat školní knihovnu, tělocvičny a využívat sportovní náčiní.

- pro pobyt venku využíváme areál školy, na vycházky chodíme do přilehlého parku.

- vychovatelky sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné a pracovní činnosti.
 

EKONOMICKÉ PODMÍNKY: 

- za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek, jehož výše je 500 Kč za pololetí.

- poplatek je vybírán  pololetně, a to v září a v lednu, platba příkazem k úhradě, vyjímečně  v hotovosti v kanceláři školy

- výše měsíční úplaty není závislá na skutečné délce pobytu účastník zájmového vzdělávání ve ŠD, / včetně ranní družiny /

 

CÍLE VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ :

- Rozvoj účastníka zájmového vzdělávání, jeho učení a poznání

- Osvojování si základů hodnot, na kterých je naše společnost založena

- Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost

- Vychovávat účastníky zájmového vzdělávání k smysluplnému využívání volného času, mít dostatek námětů pro naplňování volného času

 

FORMY A OBSAH ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 

PRAVIDELNÁ ČINNOST je dána týdenní skladbou zaměstnání. Jsou to především organizované aktivity zájmového či tělovýchovného  charakteru.

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE nejsou zahrnuty do týdenní skladby činnosti/ besídky, akademie, Den dětí…/

 

SPONTÁNNÍ AKTIVITY jsou každodenní činnosti po obědě, při pobytu venku, hry v rámci ranní družiny, koncové družině. Při těchto činnostech zajišťují vychovatelky bezpečnost účastníků zájmového vzdělávání, podněcují jejich vlastní aktivity. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

 

ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI chápeme jako klidové činnosti /poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě, ale také aktivní odpočinek, rekreační činnosti/.

 

PŔÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ zahrnuje vypracování domácích úkolů, didaktické hry, tematické vycházky, kterými upevňujeme a rozšiřujeme poznatky účastníků zájmového vzdělávání. 

 

VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ  OBLASTI
 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 

1. MÍSTO, KDE ŽIJEME

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů, jejich návštěvy/ knihovna, obecní úřad, městská policie, požární zbrojnice/, orientace v prostoru a čase, odhadnout vzdálenost v čase, beseda o našem městě, jeho historie. Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova.

 

2. LIDÉ KOLEM NÁS     

Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co účastníci zájmového vzdělávání shlédly, slyšely, práce s internetem, vyhledávání informací).

 

3. LIDÉ A ČAS

Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využívat správně a účelně svůj volný čas.

 

4.ROZMANITOST PŘÍRODY

Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn v přírodě, využívání encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova, ochrana přírody.

 

5.ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma, dodržování pitného režimu.

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které účastník zájmového vzdělávání získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny.

Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

1. KOMPETENCE K UČENÍ:

- účastník zájmového vzdělávání se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí kriticky zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, samostatně pozoruje, umí získávat vědomosti z různých zdrojů, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích.

       2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU:

- účastník zájmového vzdělávání si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situací, problém se učí pochopit, promýšlí a plánuje řešení problému, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení problémů, přichází s novým řešením, dovede se přizpůsobit změnám, započaté činnosti dokončuje.

        3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE:

- účastník zájmového vzdělávání ovládá řeč, myšlenky, sdělení, vyjadřuje se větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, umí řešit konflikty. Nezapomíná, že ke správné komunikaci přísluší také naslouchání druhých, využívá informační prostředky, a z těch si vybírá. Komunikuje kultivovaně.

       4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE:

- účastník zájmového vzdělávání se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, podílí se na vytváření příjemné atmosféry, dokáže se podřídit a prosadit-přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, ovládá a řídí své jednání.

       5.  OBČANSKÉ  KOMPETENCE:

- účastník zájmového vzdělávání si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně, respektuje prostředí, sociální, etnické a profesní skupiny. Váží si tradic a kulturního dědictví, chrání je, podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.

        6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU:

- účastník zájmového vzdělávání umí smysluplně trávit svůj volný čas, vybírá si ze zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech. Umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

 

PODMÍNKY PRO ČINNOST ÚČASTNÍKŮ  ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  A ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH:

 

Účastník zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost.
 

Pro rozvoj talentovaných účastníků zájmového vzdělávání se bude školní družina snažit nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

 

STANOVENÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD:

- účastníci zájmového vzdělávání dodržují vhodný stravovací a pitný režim

      -  je zajištěno zdravé prostředí užívaných prostorů  družiny -  podle platných norem 

/odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, hygienické vybavení prostorů/ viz vyhláška ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb.

- je zajištěna ochrana účastníka zájmového vzdělávání před úrazy

-  je zajištěna pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti, nebezpečné předměty jsou označen

-  účastníci zájmového vzdělávání jsou poučeni o bezpečnosti na začátku školního roku vychovatelkou

-  je zajištěno příznivé sociální klima -  v komunikaci, vzájemná úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému

-  respektujeme potřeby jedince a jeho osobní problémy, nabízíme činnost vycházející ze zájmu účastníka zájmového vzdělávání

-  ochrana účastníka zájmového vzdělávání před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy

 

1. oddělení

3.oddělení

4. oddělení