Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce , metodik prevence a speciální pedagog. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 a) prevenci školní neúspěšnosti,

 b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

 c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

 e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

 f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

 g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

NABÍDKA SLUŽEB  SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA

Milí rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vás informovali, že Město Moravský Krumlov Vám nově nabízí služby sociálního pedagoga. Cílem těchto služeb je především podpora úspěšnosti žáka ve spolupráci se školou, rodinou i samotným žákem.

 

Co dělá sociální pedagog?

  • představuje spojovací článek mezi školou, rodiči a dalšími institucemi
  • aktivně buduje pozitivní klima a vstřícnou atmosféru
  • je mediátorem - napomáhá při vzájemné komunikaci mezi rodičem, učitelem a žákem - podílí se na slaďování představ o výchovném působení na dítě
  • je oporou pro rodiny, které se nachází v nepříznivé životní situaci (rozvod, úmrtí v rodině, příchod nového sourozence, nebo partnera do rodiny …) a mírní následky těchto situací, které se přenášejí na dítě a ovlivňují jeho výkon, nebo sociální postavení ve škole
  • je oporou pro učitele, aby vytrval při své snaze být nejlepším příkladem pro své žáky
  • zabývá se výchovným působením na rizikové žáky a sociálně znevýhodněné, nebo minoritní rodiny - napomáhá v jejich začleňování do školních i mimoškolních aktivit a dětem do třídního kolektivu

 

Můžete nás kontaktovat přímo v naší kanceláři v době konzultačních hodin:

Pondělí     10:00 - 12:00        13:00 - 17:00           

 

budova MěÚ přízemí vlevo

Klášterní nám. 125

Moravský Krumlov

 

 

Mgr. Jolana Danielová (sociální pedagožka)

tel.: 602 385 446

mail: jolana.danielova@gmail.com