Speciální pedagog

Mgr. Blanka Šlezingerová

Kontakt:   blanka.slezingerova@zsivancicka.cz 

Konzultační hodiny: 1. úterý v měsíci 14:30 - 15:15


Speciální pedagog se podílí na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

 

Hlavní oblasti činnosti:

 

Diagnostika a depistáž

1) Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště

2) Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního či intervenčního programu.

3) Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími  potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

4) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů), speciálně pedagogická diagnostika zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí.

5) Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce

1) Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.

2) Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

3) Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační), se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

4) Patricipace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitetlem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními pratnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).

5) Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.

6) Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

7) Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné  komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.

8) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.

9) Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

10) Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

 

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

2) Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

3) Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálně vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

4) Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.

5) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

6) Patricipace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

7) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.