Výchovný poradce

Mgr. Michaela Vejvalková

Kontakt: michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

 

Konzultační hodiny:   

 

Pondělí                                              7,00 - 7,45

1.čtvrtek v měsíci                             14,00 - 15,00

 

 

Výchovný poradce je koordinátorem vzájemné spolupráce. Pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a

žáky s výchovnými problémy, komunikuje s jejich zákonnými zástupci a podle typu problému doporučuje  postup 

a odbornou péči. Poskytuje poradenství k volbě dalšího studia pro žáky i rodiče. Připravuje přihlášky a zápisové lístky

pro účely přijímacího řízení. Vede dokumentaci žáků.

 


Hlavní oblasti činnosti:

  • výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacímipotřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
  • péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky ohrožené neprospěchem
  • problémy se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená absence
  • kariérové poradenství - profesní orientace žáků
  • prevence negativních jevů a rizikového chování
  • metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy, konkrétně v práci se žáky se speciálnímivzdělávacími potřebami a žáky nadanými

Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště a výchovného poradenství

Hodnocení činnosti ŠPP a VP 2022 -2023.doc (103424)