Školská rada 

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí ust. § 167 a § 168 školského zákona.
 

Složení školské rady na období 2021 - 2024

 
předseda školské rady: Vítězslav Stix
místopředseda školské rady: Mgr. Sabina Doubková
 
 
 

I. členové školské rady jmenovaní zřizovatelem

 
PhDr. Jan Košíček
 
Ing. Jana Florianová
 
Ing. Andrea Stejskalová
 
 

II. členové školské zvolení zákonnými zástupci

 
Vítězslav Stix
 
Ing. Petra Bednářová
 
Ing. Kamil Dřevojan
 
 

II. členové školské zvolení pedagogickými pracovníky

 
Mgr. Radka Binderová, Ph.D
 
Mgr. Sabina Doubková
 
Mgr. Michaela Vejvalková

 

Co je to školská rada

§167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.


§168
Čl. 1
Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Čl. 2
Složení a činnost školské rady
1) Školská rada se obligatorně zřizuje při každé základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole podle ustanovení § 167 školského zákona.
2) Školská rada je orgán školy. Umožňuje účast zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
3) Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.
4) Školská rada zřízená u příspěvkových organizací uvedených v článku 1 tohoto volebního řáduj má šest členů.
5) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.
6) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, dále jen „ oprávněné osoby“.
7) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“.
8) Funkční období školské rady je tříleté. Počátek funkčního období se rozumí den prvního zasedání školské rady.


Čl. 3
Členství ve školské radě
1) Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě v den jmenování; není zbavena způsobilosti k právním úkonům; vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s tímto volebním řádem.
2) Členem školské rady nemůže být ředitel školy, dále jen „ředitel“.
3) Voleným členem školské rady může být pouze pedagog (pedagogický pracovník školy, který je zaměstnancem školy) a oprávněná osoba (zákonný zástupce nezletilého žáka či studenta a nebo žák či student, je-li zletilý).
4) Funkce člena školské rady vzniká zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování.
5) Funkce člena školské rady zaniká
a) okamžikem ukončení hlasování v den voleb,
b) odstoupením voleného nebo jmenovaného člena,
c) odvoláním jmenovaného člena,
d) vznikem neslučitelností funkci,
e) ztrátou volitelnosti,
f) úmrtím.
6) Neslučitelností funkcí dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený nebo jmenovaný člen školské rady je v průběhu funkčního období školské rady jmenován do funkce ředitele dané školy. Členství zaniká dnem nástupu do funkce ředitele.
7) Ztrátou volitelnosti dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený člen školské rady přestal být žákem či studentem školy nebo v případě zákonného zástupce nezletilého žáka či studenta, že žák či student, kterého zastupuje, přestal být žákem či studentem školy. Dále se toto vztahuje na skutečnost, že volený člen školské rady pedagog přestal být zaměstnancem školy. Členství těchto osob zaniká dnem vzniku uvedených skutečností.

Čl. 5
Nominace kandidátů
1) Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.
2) Návrh musí obsahovat
a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,
c) u kandidátů z řad oprávněných osob : jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
d) podpis navrhovatele.
3) K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Čl. 7
Volba členů školské rady
1) Člen školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.
2) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, s výjimkou zastoupení nezletilých žáků a studentů. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. platným občanským průkazem, cestovním pasem apod.
3) Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.
4) Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina tj. dva kandidáti), na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy (jedna třetina tj. dva kandidáti). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.