Omlouvání žáka z výuky

Je Vaše dítě nemocné? Nepřijde do školy?

 

Pošlete omluvenku přes mobilní aplikaci Bakaláři - ZDE

 
 
V případě, že se vám z nějakého důvodu nedaří odeslat omluvenku do Bakalářů,
využijte jednu z následujících možností:
 
 
- napište na e-mail třídnímu učiteli/učitelce nebo zavolejte
 
- případně napište na e-mail školy: zsivancicka@zsivancicka.cz
 
- nebo zavolejte to na tel. číslo 515 322 442 nebo 515 322 443
 
Předejdete tak zbytečným komplikacím při omlouvání absence.

Obecné informace

 

  • Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v § 22. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy, s nimiž byli seznámeni.
  • Zákonní zástupci jsou povinni:
  • zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy
  • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem tj. do 48 hodin telefonicky nebo osobně informovat školu
  • Pokud tak rodič neučiní, absence žáka je považována za neomluvenou. Při nárůstu neomluvených hodin je škola povinna neprodleně informovat sociální odbor.