třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková (od 15. 10. 2018)

 

Třídní schůzky: 22. 11. 2018, 11. 4. 2019

Konzultační hodiny: první úterý v měsíci  (2. 10. 2018, 6. 11. 2018, 4. 12. 2018, 8. 1. 2019, 5. 2. 2019, 5. 3. 2019,

2. 4. 2019, 7. 5. 2019) od 14:20 do 15:20 nebo dle domluvy

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den, kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku a kontrolu ŽK. Děkujeme.

 
akce leden:
 
9. 1. Sněhová královna - Muzikál ZUŠ Ivančice, začátek 9:00, cena 60 Kč
 
24. 1. Uzavření klasifikace za I. pololetí
 
31. 1. Pololetní vysvědčení
 
1. 2. Pololetní prázdniny

 

Další vyučující:

Mgr. Lenka Králová - N, TV - dívky
Mgr. Radka Binderová, Ph.D. - D, HV
Mgr. Jana Pavlíčková - CH
Mgr. Pavel Tauwinkl - P, F, TV, TV - chlapci
Milena Vrtěnová, Dis. - VV - 6. ročník
 

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P ČJ INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ VV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

pro 8. a 9. ročník :

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ N M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV   CH  
STŘEDA M N VV ČJ   TV/lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, zvýrazňovače, přehledy učiva.

 

Měsíc: leden

Všechny ročníky - pololetní práce

 

Mluvnice:

6. ročník

Učivo: Hláskosloví

Pravopis vyjmenovaných slov - V, předpony vy / vý, slova příbuzná, rozdíly ve psaní

 

7. ročník

Učivo: Nauka o slově

Stavba slov - kořen, slovní základ, předpona, přípona

předložky x předpony

 

8. ročník

Učivo: Nauka o slově

           Pravopis I, Y po obojetných souhláskách uprostřed slova

           Pravopis slov se skupinami bje, bě, vje, vě

          Tvarosloví - podstatná jména - vzory

 

9. ročník

Učivo: Nauka o slově

           Předpony, předložky

           Slovní druhy

           Tvarosloví - podstatná jména rodu mužského - pravopis koncovek

 

Čtení:

           6. ročník - Indiánskou stezskou, O Vánocích, které nechtěly být, Přišla zima, Panenka

           7. ročník - Jak odešla spát až do jara, Kožíšek na jednu zimu, O vráně, lišce a sýru, Bačkorky, výš!

           8. ročník - Jak na Šumavě obři vyhynuli, Lyžařský zájezd, Uspávanka s Popilčiným oříškem, Popelka

           9. ročník - O zlatou medaili, Pražské děti a meč svatého Václava, Toník nabírá uhlí, Trampoty

 

Sloh:

Učivo: 

6. ročník - Vánoce, Novoroční přání - adresa, Jdeme na návštěvu, V obchodním domě

7. ročník - Vánoce u nás (vypravování a popis), Zimní prázdniny (odpovědi a otázky), telefonování, Bolavý zub (otázky a odpovědi)

8. ročník - Praha pod sněhem (rozbor textu, slova podoného významu), Adresa, Pozdrav na pohlednici, Dopis (psaní dopisu podle dané osnovy)

9. ročník - Co rádi jíme (sestavování jídelníčku, objednávka jídla), Životopis      

 

 

Matematika 

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pravítko.
                Geometrie: Trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojůhlelník, ořezaná tužka č. 3 nebo
                                   pentelka, zvýrazňovače, guma, kružítko, úhloměr.
 

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtůVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a7-trida/
Měsíc: leden
Všechny ročníky - pololetní práce
 

6. ročník

Učivo: Sčítání a odčítání do 10 000

           Rozklad čísel pomocí násobků 1000, 100, 10, 1

           Počítání s pěnězi

           Jednotky délky, hmotnosti

           Zaokrouhlování čísel

           Geometrie - grafický součet úseček

 

7. ročník

Učivo: Číselný obor do 1 000 000 - písemné sčítání a odčítání do milionu

           Geometrie - úhel,  měření velikosti úhlů, rýsování úhlů dané velikosti

 

8. ročník

Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem - dělení zpaměti

           Zlomky

           Geometrie - délka kružnice, obvod kruhu

 

9. ročník

Učivo: Dělení desetinných čísel - dělení přirozených čísel

           Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

           Geometrie - obvody rotinných obrazců

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: Dějepis pro 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník

                 sešit č. 444, psací potřeby, lepidlo, nůžky


Týden: 5. 11. - 9. 11. 2018


6. ročník: Pravěk - dělení

7. ročník: Přemyslovci

8. ročník: Rudolf II.

9. ročník: Nebezpečí fašismu

Fyzika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice

 

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

7.ROČNÍK

- tlak v kapalinách a plynech

- fyzikální veličiny a jejich  měření - délka, hmotnost,objem a čas

- klid a pohyb

- setrvačnost

 

8.ROČNÍK

kladný a záporný elektrický náboj

- elektrický proud

- vodiče a nevodiče

- elektrický obvod

 

9.ROČNÍK

magnety přírodní a umělé

kompas

elektromagnet

jak vyrábíme elektrickou energii

 

 

Chemie

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

do vyučovacích hodin potřebujeme učebnici  (k dispozici je učebnice + PS pro 9.ročník ) a sešit č. 444

8.ročník: seznámení s obsahem předmětu, propojení chemie s dalšími vědními obory, využití chem. látek v běžném životě

9.ročník: opakování učiva z 8.ročníku

 

ŘÍJEN:

8.ročník: smyslové zjišťování vlastností látek

9.ročník: které látky josu směsi, kapalné roztoky

               další postupy oddělování složek směsí

 

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit 444, obalená učebnice, psací potřeby, mapa ČR, atlas

 

Měsíc: leden

 

6, 7.. ročník

Učivo: Česká republika

Uživí nás naše země?

Zemědělství

Chráněná území

Obyvatelé naší země

 

8. ročník

Učivo: Evropa

Obyvatelstvo Evropy

Evropská unie, NATO

Hospodářství v Evropě

Průmysl

 

9. ročník

Učivo: Svět

Jihozápadní Asie

Jižní Asie

Jihovýchodní Asie

Východní Asie

Afrika - celkový přehled

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice

 

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

 

6.ROČNÍK

Nejznámější savci, ptáci, plazi, obojživelníci,ryby a hmyz.

Přizpůsobení těla životnímu prostředí.

Způsob výživy.

7.ROČNÍK

Měkkýši - plži - hlemýžď zahradní, slimák velký,

                    - mlži - škeble rybničná

Kroužkovci - žížala obecná, pijavky, nitěnky

Členovci - pavouci - křižák obecný,

                    - roztoči - klíště obecné,

8.ROČNÍK

Soustava opěrná a pohybová

Kosti a kostra.

Druhy svalů.

První pomoc při poranění a poškození kostí - praktická činnost.

9.ROČNÍK

1. Pícniny.

2. Obilniny.

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 424 a 524, PS, psací potřeby

 

8. ročník

19. týden: 7.1. - 11.1.2019

Opakování kapitoly 3 (číslovky do 11, dny v týdnu)

DÚ:

7.1. - na Po 14.1. zopakovat si kap.3 - test

 

20. týden: 14.1. - 18.1.2019

Kapitola 4 "Das Einkaufen" - úvod, slovní zásoba

 

9. ročník

19. týden: 7.1. - 11.1.2019

Opakování kapitoly 3 (číslovky 36 - 50)

DÚ:

7.1. - na Po 14.1. zopakovat si kap. 3 - test

 

20. týden: 14.1. - 18.1.2019

Kapitola 4 "Die Natur" - úvod, slovní zásoba

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

 

16. týden: 17. - 21.12.2018

Informatika

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Učivo:

- základy práce s počítačem

- zpracování a využití informací

- vyhledávání informací na internetu

- elektronická komunikace

 

- využívání mezipředmětové spolupráce s předměty ČJ, Z, VOB, PV - tvorba a úprava textového dokumentu

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky

 

Měsíc: leden

 

Učivo: ŠKOLSTVÍ

          Význam vzdělání

          Školy, kvalifikace

          Vztahy ve škole, Školní řád

          PRAVIDLA TŘÍDY

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Pavel Tauwinkl

Lichý týden ve středu výuka TV od 13:45 do 15:15.

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                      Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

                    Akrobacie

kotoul letmo, stoj na rukou bez dopomoci, přemet stranou,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem              

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

 

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

                   MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, florball

-         přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech