třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková

 

Konzultační hodiny: první úterý v měsíci od 14:20 do 15:20 nebo dle domluvy

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den, kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku a kontrolu ŽK. Děkujeme.

 
Prosíme o důkladnou kontrolu všech učebnic a případné gumování a slepení. Děkujeme.

Akce:

12. 6. 2019 - SŠDOS M. Krumlov - dílny Polánka

19. 6. 2019 - vracení učebnic

20. 6. 2019 - třídnické práce

21. 6. 2019 - vysvědčení

 

Další vyučující:

Mgr. Lenka Králová - N, TV - dívky
Mgr. Radka Binderová, Ph.D. - D, HV
Mgr. Jana Pavlíčková - CH
Mgr. Pavel Tauwinkl - P, F, TV, TV - chlapci
Milena Vrtěnová, Dis. - VV - 6. ročník
 

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P ČJ INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ VV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

pro 8. a 9. ročník :

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ N M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV   CH  
STŘEDA M N VV ČJ   TV/lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, zvýrazňovače, přehledy učiva.

 

Měsíc: květen

             červen - opakování a upevňování učiva

 

Mluvnice:

6. ročník

Učivo: Tvarosloví

Slovesa

Koncovky sloves

Časování sloves být, nebýt, mít, nemít

 

7. ročník

Učivo: Tvarosloví

Skloňování podstatných jmen rodu mužského

Slovesa, určování času

Skladba - podmět a přísudek

 

8. ročník

Učivo: Tvarosloví

Přídavná jména - tvrdá a měkká

Skladba - několikanásobný podmět, shoda přísudku s několikanásobným podmětem

 

9. ročník

Učivo: Tvarosloví

Přídavná jména, skloňování přídavných jmen

Skladba - základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem, věta jednoduchá, souvětí

Čtení:

6. ročník - O dvou bratrech a spravedlivém trestu, O polepšených hříšnících, Pohled do očí, Sestra k popukání, Ahoj, Ervíne, Ve vlčím doupěti

7. ročník - Dingové, Noční cesta k močálu, Jak jsem chodila do školy, Pipi se nastěhuje do vily...,

8. ročník - Strašidelná historie, Kouzelník - Magiáš, Národ sobě, Urputný boj

9. ročník - Zahradníkův srpen, Zlatý kolovrat, V neustálém strachu, Teď se nesmíš bát, A bylo nás teda pět

 

Sloh:

Učivo: 

6. ročník - Knížka - můj dobrý kamarád, Svátky jara, Dopisní obálka, Dopis, Blahopřání

7. ročník - V obchodě (rozhovor), Jaro (odpovědi na otázky), Mezilidské vztahy, Krabička, která vám neuteče (popis), Kočka a veverka (tvorba osnovy)

8. ročník - Jak se vaří krupicová kaše (popis pracovního postupu), Krajina (popis), Můj spolužák (popis), Životopis

9. ročník - Informace, Rodinné album, Moje rodina a přátelé (popis, charakteristika)   

 

 

Matematika 

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pravítko.
                Geometrie: Trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojůhlelník, ořezaná tužka č. 3 nebo
                                   pentelka, zvýrazňovače, guma, kružítko, úhloměr.
 

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtůVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a7-trida/
Měsíc: květen
            červen - opakování a upevňování učiva

6. ročník

Učivo: Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek

            Dělení se zbytkem v oboru do 100

            Násobení a dělení v oboru do 100

            Nejbližší násobek daného čísla k danému číslu

            Geometrie - úhel

 

7. ročník

Učivo: Písemné dělení dvojciferným činitelem

           Geometrie - mnohoúhelníky - pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník

                             - obvody rovinných obrazců

 

8. ročník

Učivo: Desetinná čísla

            Násobení desetinných čísel číslem přirozeným a číslem desetinným

            Zaokrouhlování

           Geometrie - povrchy těles - kvádr, krychle

 

9. ročník

Učivo: Slovní úlohy

            Měřítko plánu a mapy

            Procento - základní pojmy procentového počtu, výpočet jednoho procenta

            Výpočet procentové části

            Úroková sazba

            Geometrie - objemy těles, jednotky objemu, objem kvádru, objem krychle, objem kvádru

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: Dějepis pro 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník

                 sešit č. 444, psací potřeby, lepidlo, nůžky


Týden: 5. 11. - 9. 11. 2018


6. ročník: Pravěk - dělení

7. ročník: Přemyslovci

8. ročník: Rudolf II.

9. ročník: Nebezpečí fašismu

Fyzika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice

 

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

7.ROČNÍK

- tlak v kapalinách a plynech

- fyzikální veličiny a jejich  měření - délka, hmotnost,objem a čas

- klid a pohyb

- setrvačnost

 

8.ROČNÍK

kladný a záporný elektrický náboj

- elektrický proud

- vodiče a nevodiče

- elektrický obvod

 

9.ROČNÍK

magnety přírodní a umělé

kompas

elektromagnet

jak vyrábíme elektrickou energii

 

 

Chemie

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

do vyučovacích hodin potřebujeme učebnici  (k dispozici je učebnice + PS pro 9.ročník ) a sešit č. 444

8.ročník: seznámení s obsahem předmětu, propojení chemie s dalšími vědními obory, využití chem. látek v běžném životě

9.ročník: opakování učiva z 8.ročníku

 

DUBEN:

pozor: v úterý 9.4. psemná práce: kyseliny ( učebnice str. 25 - 27 )

 

učivo: HYDROXIDY

           SOLI

          VZÁCNÉ DARY ZEMĚ ( uhlí, ropa, zemní plyn)

stále procvičujeme chemické značky prvků

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit 444, obalená učebnice, psací potřeby, mapa ČR, atlas

 

Měsíc: květen

            červen - opakování a upevňování učiva

 

6, 7.. ročník

Učivo: Česká republika

Cestujeme po naší vlasti

Doprava

Jsme Evropané

Kraje České republiky

 

8. ročník

Učivo: Evropa

Západní Evropa

Severní Evropa

Jižní Evropa

Východní Evropa

 

9. ročník

Učivo: Svět

Kanada

USA

Austrálie

Oceánie

Polární oblasti

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice

 

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

 

6.ROČNÍK

Nejznámější savci, ptáci, plazi, obojživelníci,ryby a hmyz.

Přizpůsobení těla životnímu prostředí.

Způsob výživy.

7.ROČNÍK

Měkkýši - plži - hlemýžď zahradní, slimák velký,

                    - mlži - škeble rybničná

Kroužkovci - žížala obecná, pijavky, nitěnky

Členovci - pavouci - křižák obecný,

                    - roztoči - klíště obecné,

8.ROČNÍK

Soustava opěrná a pohybová

Kosti a kostra.

Druhy svalů.

První pomoc při poranění a poškození kostí - praktická činnost.

9.ROČNÍK

1. Pícniny.

2. Obilniny.

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 424 a 524, PS, psací potřeby

 

8. ročník

41. týden: 10.6. - 14.6.2019

Omluva, Číslovky 26 - 30

 

42. týden: 17.6. - 21.6.2019

Opakování učiva

 

9. ročník

41. týden: 10.6. - 14.6.2019

Rozhovory

 

42. týden: 17.6. - 21.6.2019

Opakování učiva

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

 

16. týden: 17. - 21.12.2018

Informatika

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Učivo:

- základy práce s počítačem

- zpracování a využití informací

- vyhledávání informací na internetu

- elektronická komunikace

 

- využívání mezipředmětové spolupráce s předměty ČJ, Z, VOB, PV - tvorba a úprava textového dokumentu

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky

 

Měsíc: květen

            červen - opakování a upevňování učiva

 

Učivo: Občanské soužití

            Demokratické uspořádání společnosti

            Základy společenského chování

            Komunikační dovednosti

            Přátelstvní, rodina, manželství

          

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Pavel Tauwinkl

Lichý týden ve středu výuka TV od 13:45 do 15:15.

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                      Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

                    Akrobacie

kotoul letmo, stoj na rukou bez dopomoci, přemet stranou,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem              

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

 

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

                   MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, florball

-         přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech