třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Šárka Svobodová

další pedagogický pracovník: Mgr. Jana Pavlíčková
asistentka pedagoga ve třídě: Anna Jelínková

 

 
 

náhled Kdo nemá doma možnost práce na PC nebo nemá internetové připojení, lze využít tuto možnost  Po - Pá návštěvou klubu v počítačové učebně na pavilonu II.A  v doprovodu paní asistentky nebo třídní učitelky Mgr. Svobodové, které Vám budou nápomocny.

 

Třída II. Z:  6. - 9. ročník základní školy praktické ,  Vzdělávací program: ŠVP č. j. 1161/2007, Škola pro život, od 1. 9. 2007

ROZVRH HODIN 

ŠŘ, str. 2 : Žáci jsou povinni ....... být připraveni na vyučování podle platného rozvrhu hodin; tj. mít všechny pomůcky, které si chystají sami ( s dopomocí rodičů)

pro 6.ročník:

  1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Č jazyk M Z Vv Hv    
ÚTERÝ Č čtení M D Inf Inf Tv_ch-d    
STŘEDA Č jazyk M Č jazyk Vv    
ČTVRTEK Vob Č čtení M Tv_ch-d    
PÁTEK Č sloh M Č jazyk Tv celá třída    

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Č jazyk M Z F Hv
ÚTERÝ Č čtení M D Inf Inf Tv_ ch-d    
STŘEDA Č jazyk M Č jazyk Vv    
ČTVRTEK Vob Č čtení M Tv_ch-d    
PÁTEK Č sloh M D Tv celá třída    

pro 8. a 9. ročník :

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Č jazyk M Nj Z F Hv    
ÚTERÝ Č čtení M D Inf Inf Tv_ch-d   Ch
STŘEDA Č jazyk M Nj Vv    
ČTVRTEK Vob Č čtení M Tv_ch-d    
PÁTEK Č sloh M D Tv celá třída    

 

 KAŽDÝ ŠKOLNÍ DEN, PROSÍM, O DŮSLEDNOU KONTROLU  ZÁPISŮ ÚKOLŮ V SEŠITĚ "SOVA".  SVÝM PODPISEM RODIČ POTVRZUJE, ŽE BYL SVÉMU DÍTĚTI NÁPOMOCEN S PLNĚNÍM ÚKOLŮ A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH POMŮCEK.

                                                                                                                   Za spolupráci děkuje třídní učitelka

Prosím o úklid a doplnění školních pomůcek v pouzdrech na psací potřeby. Inspirace na obrázku. Stále chybí lepidla( tuhá), pravítka, zvýrazňovače, gumovací pera, ořezané tužky, vícebarevné propisky, korektory  pro jednoduchou a čistou opravu.

 

Informace o nadcházejicích událostech:

Průběžně upřesňováno v SOVĚ.

24. 4. 2018 (ÚT) -  základní kolo Krumlovského kolečka na naší škole

26. 4. 2018 (ČT) - Street dance, Rosice 100,- vstupné + jízdné) 

30. 4. 2018 (PO) - ředitelské volno

3. 5. 2018 (ČT) - výuka na II. stupni končí 11.20, poté žáci odejdou na oběd a domů

13. 6. 2018 (ST) - fotografování celé školy

1.2. 3.4.5.6.7.8.PONDĚLÍČ jazykMPřZVvHv

ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D. 

 

Týden: 16. 4. - 27. 4. 2018


8. ročník

Český jazyk - téma: Přídavná jména - přídavná jména tvrdá a měkká, vzory přídavných jmen

                    - online procvičování také na: www.kaminet.cz, www.onlinecviceni.cz   

Čtení - téma: Žlutá vlajka - O. Batlička - čtení s porozuměním   

 

9. ročník

Český jazyk - téma: Přídavná jména - skloňování přídavných jmen; Skladba - věta, základní skladební dvojice

                    - online procvičování také na: www.kaminet.cz, www.onlinecviceni.cz  

Čtení - téma: V neustálém strachu  

 

 

Vyučující pro 6. a 7.ročník: Mgr.Jana Pavlíčková

 

6.ročník:

 

SLOVESA

tvary sloves, časování - přiřazování osob

procvičování vyjmenovaných slov a slov příbuzných 

 

čtení: v měsíci únoru a březnu čteme knihy dle vlastního výběru - záznam z četby

 

7.ročník

 

PODSTATNÁ JMÉNA

skolňování podstatných jmen rodu středního a rodu ženského

procvičování vyjmenovaných slov a slov příbuzných 

čtení: v měsíci únoru a březnu čteme knihy dle vlastního výběru - záznam z četby

sloh: popis věci, popis místnosti

         dokončení vyprávění

 

předmět rozvržen takto: pondělí , středa - český jazyk

                                          úterý, čtvrtek - čtení

                                          pátek - sloh      

 

Matematika 

Vyučující: Mgr.  Simona Jetelinová
 
Po - čt  - aritmetika

Pomůcky: obalený sešit, obalená učebnice, sbírka úloh, barevný fix, korekční páska

 
Květen:
 
8. ročník:  desetinná čísla
- násobení, dělení, zaokrouhlování, zkouška
 
9. ročník: desetinná čísla
- dělení desetiného čísla přirozeným, desetinným, slovní úlohy
 

 

 
 
vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková
 
 
 
6. ročník:  sčítání, odčítání čísel v oboru do 10000
                  násobení , dělení 10,100
7.ročník:    násobení dvociferným číslem
                  dělení jednociferným číslem
                   slovní úlohy 
 
 
pátek  - geometrie
 
Pomůcky: obalený sešit, lenoch, barevný fix(popisovač)dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, ořezaná tužka č. 3,  kružítko

Téma: tělesa v rovině: čtverec, obdelník

Přírodopis

Vyučující: Mgr.  Simona Jetelinová

- 6 a 7 ročník vyučován samostatně v pondělí 

- 6,7,8,9  ročník společně  v  pátek

učivo :

6. ročník:rosliny a zvířata na jaře

7.ročník:kořen, stonek, list

8. ročník: Vylučovací soustava

9. ročník:

horníny - pá 11.5. pís

 

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Šárka Svobodová

Výuka: úterý - skupina _6. ročník _ Mgr. Pavlíčková, A.Jelínková;  skupina 7.,8.,9. ročník_ Mgr. Svobodová - učebna na II.A +PC 
 
             pátek - skupina 7.,8.,9. ročník _ Mgr. Svobodová - v učebně na II.A
 
Pomůcky: Na každou hodinu řádně obalená učebnice , sešit č. 444, psací potřeby
 
6. ročník

 

Učivo: květen: opakování učiva: starověká Čína, Indie

                          asijská náboženství: hinduismun, budhismus

                          starověké Řecko - úvod

 
 
7. ročník 
od 6.dubna 2018
 
Učivo: 
Dobrý král Václav IV.
 • četba s porozuměním_ několikrá
 • CVIČENÍ v uč. písemně do sešitu
 • video č. 40 + kvíz
 • OTÁZKY  z uč. písemně do sešitu

 

 
8. ročník 
od 9. dubna  2018
 
Učivo: Osvícenství
 •  četba s porozuměním
 • nalepit a vypracovat PL pomocí učebnice
 • videa M.Terezie a Josef II. + kvízy
 • OTÁZKY z uč. písemně vypracovat do sešitu
 

 

 

9. ročník

od 6. dubna 2018

Učivo:Osvobození ČR

 • domácí příprava _ četba s porozuměním
 • PL_ nalepen a vypracován v sešitě
 • video OSVOBOZENÍ + KVÍZ
 • OTÁZKY z uč. písemně vypracovat do sešitu

 

 

 

Fyzika

Vyučující: Pavel TAUWINKL

Pomůcky: sešit, učebnice, psací potřeby

Učivo:

BŘEZEN - DUBEN

7. ročník

Jednoduché stroje

- páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub

- užití jednoduchých strojů v praktickém životě

8.ročník

- měření elektrického napětí

- vodiče, odpor vodiče

- základní pravidla bezpečnosti při zacházení s elektrickými spotřebiče

9. ročník

- zkrat, jistič, pojistka

- jak se chráníme před nebezpečným napětím

- blesk

- zdroj světla

Po každé probrané látce ve všech ročnících bude následovat písemné nebo ústní přezkoušení!

ZEMĚPIS

Vyučující: Mgr. Šárka Svobodová

 

Výuka: pondělí 
 
Pomůcky: Na každou hodinu řádně obalená učebnice , sešit č. 444, psací potřeby
 

od 9. dubna 2018

6. ročník, 7. ročník
 
Učivo: Evropská unie

 

8. ročník 
 
Učivo: Oblasti Evropy
 •  

9. ročník

Učivo: Afrika

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Šárka Svobodová

8. a 9. ročník

V rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk jsou žáci s LMP vzděláváni postupně ve všech čtyřech jazykových dovednostech (poslech s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní).  jednotlivé očekávané výstupy a rozsah učiva je předkládán v minimálním rozsahu; vyučujícím je tak dán prostor na případné rozšíření v souladu s Doporučením školského poradenského zařízení.
 
 • jednoduchá sdělení – pozdravy, poděkování, představování, přivítání, omluva, žádost o pomoc, souhlas a nesouhlas, blahopřání
 • slovní zásoba k tematickým okruhům – barvy, čísla, rodina, škola, jídlo a nápoje, nakupování, zvířata, části těla, místo, kde žiji, počasí, oblečení, stravovací návyky, kalendář, volný čas
 • mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí osvojeného repertoáru; důraz kladen na pochopení komunikačního záměru.
Výuka: pondělí - psaní, mluvení ; středa - PC - tématické okruhy, poslech s porozumění, čtení s porozuměním
 
Pomůcky: sešit č. 444, psací potřeby_ viz vybavení pouzdra, lepidlo, nůžky, pravítko
 
 • časování pravidelných sloves
 • ich -e, du -st, er -t, sie -t, wir -en 
 • aktivní slovní zásoba z témat der Körper, die Wohnung, das Haus
 
23. April 2018
 • ir haben Domino gespielt_ derKörper,  das Möbel
 
 

INFORMATIKA

Vyučující: Mgr. Šárka Svobodová
 
 
Informační a komunikační technologie
 • základy práce s počítačem
 • zpracování a využití informací
 • vyhledávání informací a elektronická komunikace

Základy práce s počítačem zahrnují průpravu žáků s LMP v základním zacházení s digitálními technologiemi (hardwarem) včetně bezpečné práce se zařízením a orientaci v ovládacích prvcích operačních systémů a aplikací. Vyhledávání informací a komunikace zahrnují průpravu v zacházení s informacemi – schopnost najít požadovanou informaci, posoudit její kvalitu (přesnost, výstižnost, spolehlivost…), v komunikaci a využití technologií ke společenskému kontaktu včetně pravidel chování v online prostředí. Zpracování a využití informací míří do tvořivé práce s digitálním obsahem různého formátu (texty, tabulky, obrázky, zvuky, videa, jejich kombinace) pro různé účely v osobním, občanském a pracovním životě.

 
Výuka: úterý, učebna informatiky na II.A
 
Pomůcky: sešit č. 424
 

DUBEN  2018

 
Učivo: 
 • TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU _ MICROSOFT WORD
 • TVORBA TABULKY _ MICROSOFT EXCEL
 • VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ NA INTERNETU
 • dle potřeby - zpracování textového dokumentu s vložením obrázků - mezipředmětová spolupráce s dějepisem, pracovními činnostmi

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: Mgr. Šárka Svobodová

Výuka: čtvrtek

Pomůcky: sešit č. 444, psací potřeby

 

DUBEN 2018

 • významné dny a události měsíce

Učivo: ĆLOVĚK JAKO JEDINEC

 • vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů,  význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 •  rozpoznávání projevů záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kritické hodnocení a vhodná korigace vlastního chování a jednání