třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková

 
Konzultační hodiny: 1. středa v měsíci 13:45 - 14:30, nebo dle domluvy (8. 1., 5. 2., 4. 3., 6. 5.).
 
Třídní schůzky: 21. 11., 16. 4.
 
 
21. 11. třídní schůzky - individuální pohovory
 
-vyberte si čas a sdělte prostřednictvím úkolníčku nebo žákovské knížky
 
 • 14:30
 • 14:40
 • 14:50
 • 15:00
 • 15:10
 • 15:20
 • 15:30
 • 15:40
 • 15:50
 • 16:00
 • jiný čas dle domluvy
 
 
Prosíme, "ÚKOLNÍČEK" kontrolujte každý den a přečtení potvrďte podpisem.
 
Od tohoto školního roku přecházíme na elektronickou žákovskou knížku.
 
ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ BUDE NADÁLE PROBÍHAT FORMOU ZAPSÁNÍ DO ÚKOLNÍČKU.
 
 
 
 
 

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV ČJ Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P ČJ      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M P D VV      
PÁTEK ČJ M TV VV INF      

 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV ČJ Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P D      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M P D F      
PÁTEK ČJ M TV VV INF    
 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8.a 9. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV N Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P D      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M N D F   CH  
PÁTEK ČJ M TV VV INF      

 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, žáci 6. a 7. ročníku pravopisná cvičení 1

 

Žáci 7., 8. a 9. ročníku nosí pracovní sešit pouze na hodinu slohu.

 

Učivo: LISTOPAD - PROSINEC

6. ročník

Hláskosloví a pravopis

Pravopis vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po P, S, V, Z

 

7. ročník

Nauka o slově

Stavba slov

Předložky a předpony

Tvarosloví

Podstatná jména - číslo a rod

Pádové otázky

 

8. ročník

Nauka o slově

Pravopis slov se skupinami bje, bě, vje, vě

Tvarosloví

Podstatná jména

Číslovky

 

9. ročník

Předpony

Přehled slovních druhů

Podstatná jména rodu mužského

Podstatná jména rodu ženského

 

ČTENÍ

6. ročník

Čeho se bojí vrabec

Strašidla se zašila

Indiánskou stezskou

Skok

Lev a myš

O lakomé mistrové a chytrém učni

O Vánocích , které nechtěly být

Přišla zima

 

7. ročník

Princ s černýma nohama

Podzim klepe na dveře

Schovávají se

Jak odešla spát až do jara

Mikuláš

Hoj, ty Štědrý večere

Kožíšek na jednu zimu

Vrána a liška

 

8. ročník

Kouřím

O mluvícím stromě

Jak na Šumavě obři vyhynuli

Lyžařský zájezd

Popelka

Chropyně

Hora Říp

 

9. ročník

Jak psi objevují drogy

O zlatou medaili

Pražské děti a meč svatého Václava

Běh na lyžích

Toník nabírá uhlí

Jak mizí sníh

Trampoty

 

SLOH

6. ročník

Jste pořádní a čistotní; Naše třída; Dům, ve kterém bydlím; Jak pomáhám; Na cestách; Jdeme na návštěvu; V obchodním domě

 

7. ročník

Od rána do večera (popis), Telefonování, Vánoce u nás (popis), Zimní prázdniny, U lékaře, Můj pokoj (popis)

 

8. ročník

Všední den (formulace vět na dané téma), Praha pod sněhem (rozbor textu, slova podobného  významu), Adresa, pozdrav na pohlednici, Dopis, Doporučený dopis, podací lístek

 

9. ročník

Životopis

Co rádi jíme - jídelní lístek

Informace

Rodinné album - vyprávění

Moje rodina a přátelé

Poznáš se? - popis

Dopis

Generální úklid

Kupujeme - prodáváme - inzerát

Buďme ohleduplní - osnova

Matematika 

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: obalená učebnice, obalená sbírka, pracovní sešit, linkovaný sešit, nelinkovaný sešit do geometrie, lenoch, psací potřeby, rýsovací potřeby, nůžky, lepidlo, žáci 6. ročníku nepotřebují úhloměr
 
Učivo: LISTOPAD - PROSINEC
 

6. ročník

Sčítání a odčítání do 10 000

Počítání do 10 000

Jednotky délky, hmotnosti, objemu

Zaokrouhlování čísel

Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek

Geometrie - Jednoduché konstrukce kružítkem, Přenášení úseček, Porovnávání úseček, Grafický součet úseček, Střed úsečky, osa úsečky, osová souměrnost

 

7. ročník

Číselná osa do milionu

Zaokrouhlování čísel

Písemné sčítání a odčítání do milionu

Písemné násobení a dělení přirozených čísel do 10 000

Jednotky délky, hmotnosti, objemu

Geometrie - Velikost úhlu, stupeň, úhloměr, Měření velikosti úhlů, rýsování úhlů dané velikosti, Mnohoúhelníky, Trojúhleník

 

8. ročník

Dělení zpaměti

Písemné dělení jednociferným dělitelem

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Zlomek

Smíšené číslo

Výpočet zlomku z celku

Geometrie - Rovnoběžníky - čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, Lichoběžník, Délka kružnice, Obvod kruhu

 

9. ročník

Dělení desetinných čísel

Dělení přirozených čísel

Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

Dělení desetinného čísla desetinným číslem

Geometrie - Obvody rovinných obrazců, Povrchy těles, Objemy těles, Jednotky objemu

 
 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Barbora Veselá

                  Mgr. Jana Pavlíčková

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo

 

PL = pracovní list

 

Týden: 4. 11. - 8. 11.

7. ročník:

Tlak vzduch: učeb/19-22, PL - cv. 1,2,3, PL - cv. 4,5,6,7,8,9,křížovka, odpovědět ústně na otázky - učeb/22

8. ročník:

El. proud: učeb/22-23, PL - cv. 5, PL - cv. 6, odpovědět ústně na otázky/23

9. ročník:

Elektromagnet:co jsme se naučili/25, odpovědět ústně na otázky/25

Jak vyrábíme el. energii: učeb/26-27

 

Chemie

Vyučující: Mgr. Barbora Veselá

                  Mgr. Jana Pavlíčková

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR

 

Učivo: LISTOPAD - PROSINEC

6. ročník, 7. ročník

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

 

8. ročník

Vodstvo Evropy

Rostlinstvo a živočišstvo Evropy

Obyvatelstvo Evropy

Základní informace o státech v Evropě

Evropská unie, NATO

Hospodářství v Evropě

 

9. ročník

Světadíly a oceány

Asie - celkový přehled

Rusko, Střední Asie a Zakavkazsko

Jihozápadní Asie

Jižní Asie

Jihovýchodní Asie

Východní Asie

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Barbora Veselá

                  Ilona Mládková

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená  učebnice, sešity 424 a 524, psací potřeby
 
 
8. ročník:

10. týden: 4.11. - 8.11.2019

Dny v týdnu, Číslovky 6, 7, 8

11. týden: 11.11. - 15.11.2019

Procvičování číslovek, Poslech - opakování učiva

DÚ:

11.11. - zopakovat si kapitolu 2 na Po 18.11. - písemný test

 

9. ročník:

10. týden: 4.11. - 8.11.2019

Rozhovory o jídle, Číslovky 31 - 35

11. týden: 11.11. - 15.11.2019

Procvičování číslovek, Poslech - opakování učiva

DÚ:

11.11. - zopakovat si kapitolu 2 na Po 18.11. - písemný test

16. týden: 17. - 21.12.2018

Informatika

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: rychlovazač (sloha), 20 euroobalů, psací potřeby
 
 
             

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

Učivo: LISTOPAD - PROSINEC

Volný čas

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

Václav Havel

Vztahy ve škole

Dospívání

Stát a právo – práva a povinnosti občanů

 

Na 20. 11. referát - Václav Havel - první prezident České republiky

 

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Barbora Veselá

                  Ilona Mládková