6. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

Asistentka pedagoga: Anna Jelínková

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Čjl M Z A F Inf
ÚTERÝ M P D Tv Hv Z
STŘEDA P M Ćjl A F Vv
ČTVRTEK M VOb Čjl Tv D
PÁTEK M Tv Čjl A Vv  

 

 

 

 

Z částky 300,- kč bylo odečteno každému žákovi 50,- kč na materiál do VV

 


Český jazyk a literatura


Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 19.11. - 23.11. 2018


!!!Čtvrtlení písemná práce - 20.11. 2018 - úterý!!!


Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


Učivo: Tvarosloví

           Slovní druhy

           Podstatná jména, skloňování podstatných jmen

           Mluvnické kategorie podstatných jmen

           Podstatná jména konkrétní a abstraktní

           Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

           !Písemné opakování!

            Odchylky ve skloňování podstatných jmen

           Podstatná jména obecná a vlastní

           Příprava na čtvrtletní písemnou práci

           Pravidla českého pravopisu - jazykové příručky

Domácí úkoly: Uč. str.

                       - opakovat si mluvnické kategorie


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Jak napsat referát

           Základní literární pojmy

           Návštěva žákovské knihovny

           Čtenářské dílny

           Poezie, próza, drama

           Z čeho se skládá báseň, prozaický text...

           Lidová slovesnost a její žánry

           Přísloví, říkala, pořekadla, hádanky...


Domácí úkoly:


Referáty: vybrat si knihu přiměřenou svému věku, min. počet stran 160, přečíst a zpracovat dle návodu v sešitě referát, přednést před třídou do 15.1. 2019!!!- možno nosit i referáty navíc


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Jednoduché komunikační žánry

           Vzkaz, omluvenka, SMS


Domácí úkoly:

Anglický jazyk

Pomůcky: Obalená učebnice, pracovní sešit, sešit č. 444, slovníček

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Hana Štěpánová

 

skupina HŠ:

What´s the time? - telling the time

Prepositions - předložky- in, on, in front of, behind, next to, between,...

must x mustn't

Earth City 2200 - buildings

 

VYBÍRÁME 10Kč NA PAPÍRY (na kopírování). Děkuji H

 

DÚ: 16.11. PS str 60 Talk Time

  

      

    

skupina BY:

 slovní zásoba UNIT 11

What´s the time? - telling the time

Prepositions - předložky- in, on

                                       - in front of, behind, next to, between,...

UNIT 12 - slovní zásoba

buildings

použití různých časů

Prepositions

Rules   Do x Don´t

 

 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  listopad

Učivo:  Tělesa

             krychle a kvádr - rýsování, povrch

             jednoduché konstukční úlohy

             PS - 23 - 27

             Rýsování - kolmice, rovnoběžky, čtverce, obdélníky, krychle,   náčrtky

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS

            rýsovací potřeby - trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, 2 ořezané tužky !!!

            opakovat délkové a plošné jednotky !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 5. 11. - 9. 11.

Přehled učiva: Model atomu

                     Jak lze vysvětlit elektrování těles (ionty)

 

Týden: 12. 11. - 16. 11.

Přehled učiva: Jak lze vysvětlit elektrování těles (ionty) - procvič.

                     Působení magnetů

Přírodopis 

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

používat budeme učebnici a pracovní sešit

sešit 44O - obalený s podložkou s llinkami

 

UČIVO - LISTOPAD:

JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ - prvoci ( stavba těla, dělení )

JEDNOBUNĚČNÉ HOUBY - učivo po str.27

opakování pojmů: producenti, konzumenti, reducenti

ÚKOL:  písemně zpracovat téma: ekologická katastrofa - text, obrázky, kresby - rozsah strana A4

 - odevzdat do 15.11.

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- můžeme sbírat deky, obojky, hračky ro zvířata,které doma nepotřebujeme. Dále můžeme zakoupit granule, jiné krmení, stelivo apod.

Vše se bude ukládat v kabinetu přírodopisu. Zároveň připravíme stánek za tímto účelem i v den konání tradičních školních Vánoc  18.12.2018 v prostorách školy. Společně tak připravíme předvánoční překvapení a pomůžeme dobré věci. Předem velmi děkujeme za zájem a pomoc. Jana Pavlíčková

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  listopad

Učivo:  Glóbus a zeměpisná síť

              poledníky, rovnoběžky - zeměpisné souřadnice

              mapa - druhy map, části map

              učebnice str. 34 - 45

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          naučit zeměpisné souřadnice - vyhledávání !!!

            12° s.š.  -  105° v.d.     Phnum Penh

            10° j.š.   -   67° z.d.     Rio Branco

            49° s.š.  -  22,2° v.d.    Snina

            35° j.š.   -   173° v.d.    Awanui

            50° s.š.  -   97° z.d.     Winnipeg

            60° s.š.   -   25° v.d.     Helsinki

             2° j.š.   -    30° v.d.      Kigali

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

Občan, občanství, národnost

Práva a povinnosti

Člověk v rytmu času

 

Informatika

Vyučující: Milena VRTĚNOVÁ, DiS, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcka: sešit, pscí pořeby, žákovská knížka

Učivo:

LISTOPAD - PROSINEC

Operační systémy

Pracovní plocha Windows 

Spouštění programů a aplikací

Přepínání mezi aplikacemi

Samostatná práce

OPAKOVÁNÍ

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                       Skok vysoký

 

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

Akrobacie

kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél               

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: listopad


Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo:  Pravěk

            Geologická období Země

            Periodizace pravěku

            Původ a vývoj člověka

            Hominizace, sapientace 

            Starší a mladší doba kamenná      

            Doba bronzová

            Doba železná

            Pravěk na našem území

            Keltové

            Pravěk - shrnutí učiva

            Starověk

                      

Domácí úkoly:

Referáty: