6. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Čjl M Z A F Inf
ÚTERÝ M P D Tv Hv Z
STŘEDA P M Ćjl A F Vv
ČTVRTEK M VOb Čjl Tv D
PÁTEK M Tv Čjl A Vv  

 

 

- Prosím o vyplnění informací v žákovské knížce a podepsání, že jste se seznámili se školním řádem v ŽK

- budeme vybírat zálohu na kulturní akce a materiál do VV ve výši 300,- kč


Exkurze Anthropos Brno - 7.11.2018 - info ŽK

Český jazyk a literatura


Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 24.9.- 28.9. 2018


!!! Vstupní písemná práce - 25.9. 2018 - úterý - místo D- učit se, učit se, učit se!!!


Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


Učivo: Opakování učiva 5. ročníku

           Příprava na vstupní prověrku


Domácí úkoly:


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Jak napsat referát

           Základní literární pojmy


Domácí úkoly:


Referáty:


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Úvod do učiva slohu

           Projev mluvený a psaný


Domácí úkoly:

Anglický jazyk

Pomůcky: Obalená učebnice, pracovní sešit, sešit č. 444, slovníček

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Hana Štěpánová

 

skupina H. Štěpánové:

V pondělí chodíme na počítače.

slovní zásoba UNIT 10

Why? x Because

 

DÚ: 21.9. opakovat slovíčka UNIT 10

    

 

skupina BY:

 slovní zásoba UNIT 10

Why? x Because

Přítomný čas průběhový - procvičení

going to

Talk time: I´m not sure. No, I don´t think so. Are you going to...?

 

Písemná práce st 26.9.

 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  září

Učivo: Opakování z pátého ročníku

             přirozená čísla, početní operace, přednost početních operací

             násobení a dělení přirozených čísel

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS, rýsovací potřeby

            opakovat násobilku !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 17. 9. - 21. 9.

Přehled učiva: Vzájemné působení těles, síla

                     Gravitační síla, gravitační pole

 

Týden: 24. 9. - 27. 9.

Přehled učiva: Gravitační síla, gravitační pole

                     Měření síly

Přírodopis 

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

používat budeme učebnici a pracovní sešit - je objednán, prosím rodiče o částku 57 Kč. Do 11.9. Děkuji.

sešit 44O - obalený s podložkou s llinkami

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  září

Učivo: Země jako vesmírné těleso

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

Občan, občanství, národnost

Práva a povinnosti

Člověk v rytmu času

 

Informatika

Vyučující:

24.9. - 28.9.

Historie informatiky

Tělesná výchova

Vyučující: 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: září


Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo:  Proč se učíme dějepis?

            Co si pamatujeme z vlastivědy...

            Co vypráví archeologie

            Archivy - cenný zdroj minulosti

            Měření času, kalendáře a letopočty

            Učebnice dějepisu - zdroj poznání 

            !Písemné opakování!


Domácí úkoly: Moje časová přímka - vytvořit časovou přímku svého života - min. 5 událostí, dodržet měřítko! - na čtvrtek