6. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

Asistentka pedagoga: Anna Jelínková

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Čjl M Z A F Inf
ÚTERÝ M P D Tv Hv Z
STŘEDA P M Ćjl A F Vv
ČTVRTEK M VOb Čjl Tv D
PÁTEK M Tv Čjl A Vv  

 

Vyúčtování zálohy 300,- kč

Záloha 300,-

VV 50,-

 Exkurze    

     15,-

Divadlo GMK 10,-

Muzikál   

     60,-

Havaj

 50,-

Papíry

 5,-

 Zůstatek k 1.3.

KB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

MB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

BB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

AB

50,-

15,-

x

x

50,-

5,-

180,-

MF

50,-

15,-

10,-

x

50,-

5,-

170,-

THE

50,-

15,-

10,-

60,-

x

5,-

160,-

THO

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

KK

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

MAK

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

TN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

AN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

MN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

TS

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

MS

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

JT

50,-

15,-

10,-

x

50,-

5,-

170,-

LT

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

MSV

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

VV

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

  

 

ŠKOLNÍ  VÝLET  6. a 7. tř –  Březová ( www.brezova.istan.cz )

 

Kdy:           15.-17.4.2019                                                 

Kde: Outdorové centrum Březová                      Ubytování: chatky či budova

Strava: 5x denně – v ceně                                      Doprava: autobus

Cena: 1870,- + doprava

Pedagogický dohled: Mgr. Michaela Vejvalková, Mgr. Martina Bystrianská, asistentky tříd

 

Cena: předpokládaná cena výletu je 2300,- kč. Možno platit ve splátkách k rukám třídní učitelky proti podpisu do ŽK:

 do konce ledna – 700,-

do konce února -  800,-

do 10.4.. 2019-    800,-            nebo k 10.4. 2019 celou částku 2300,-kč

 

Pro rodiče, kteří nebudou chtít posílat hotovost na výlet po dítěti, uvádím číslo svého účtu. Přijetí opět ještě potvrdím do ŽK.

       0694190063/0800                 

                         Mgr. Martina Bystrianská

 

 

V rámci udržení klidu na práci ve třídě jsou stanovena tato pravidla:

 

1.     Pokud žák po opakovaném napomenutí vyrušuje a nedbá pokynů vyučujícího, bude vykázán  do ředitelny, aby nenarušoval hodinu a učební                 proces. Sám si pak látku dopíše a doučí.

 

2.     Pokud bude žák/ žákyně opakovaně vykázán/a z vyučovací hodiny, bude pozván rodič k pohovoru ohledně nevhodného chování syna/dcery.

 

3.   Pokud žák/žákyně opakovaně narušuje hodinu a svým jednáním brání výchovně-vzdělávacímu procesu, bude ve škole po vyučování, nehledě na           jiné jeho/její mimoškolní aktivity

 

 

Český jazyk a literatura

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 18.3. - 22.3. 2019

 

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo

 

Učivo: Tvarosloví

           Slovesa

           Slovesné kategorie

           Slovesný způsob

           Časování sloves

           !!!Písemné opakování - slovesa!!!

           Slovník spisovné češtiny

           Skladba

           Větné členy

           Základní skladební dvojice

           Podmět, druhy podmětu

           Přísudek, druhy přísudku

Domácí úkoly: Uč. str.

                       - opakovat si mluvnické kategorie

 

Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: Jak napsat referát

           Základní literární pojmy

           Návštěva žákovské knihovny

           Čtenářské dílny

           Poezie, próza, drama

           Z čeho se skládá báseň, prozaický text...

           Národ sobě

           Kámen z Řípu: J. John

           Čtenářská dílna - batoh

Domácí úkoly: dokončit čtenářskou dílnu, nalepit do kulturního deníku, odevzdat ve středu

Referáty: vybrat si knihu přiměřenou svému věku, min. počet stran 160, přečíst a zpracovat dle návodu v sešitě referát, přednést před třídou - od března - každý dostane určitý termín!!! 

 

Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: Popis

           Popis věci 

           Popis osoby

           Popis pracovního postupu

Domácí úkoly: připravit si popis dospělé osoby - rodičů, prarodičů...- na pátek !!! 

 

Anglický jazyk

Pomůcky: Obalená učebnice, pracovní sešit, sešit č. 444, slovníček

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Hana Štěpánová

 

NOVÝ PRACOVNÍ SEŠIT - CENA 245,- do 28.1.2019

 

skupina HŠ:

PROJECT 1 - Unit 2 - to be, family members, questions - Is it ...,? Are you...?, Yes, it is. No, it isn't.

VE STŘEDU 6.3. TEST UNIT 1 - numbers, there is - there are, pokyny, množné číslo . ZOPAKOVAT!!!

 

DÚ: 20.2. AJ str 15 PROJECT "About me"

      22.2. AB p. 13/ 7 writing

      13.3. AB p.16 dokončit všechno

      15.3. AB p.19/ 6 dokončit

    

skupina BY:

Project 1 - Unit 2

vocabulary

Where are you from?

Test Unit 2- ST 13.3.2019

 

 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  únor

Učivo:  Dělitelnost přirozených čísel

             Násobek, Dělitel

             Věty o dělitelnosti, Znaky dělitelnosti, Prvočísla, Čísla složená, Soudělná, Nesoudělná,...

             PS - 100 - 125     učebnice str. 110 - 127

            

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS

            rýsovací potřeby - trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, 2 ořezané tužky !!!

            opakovat násobilku !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 11. 3. - 15. 3.

Přehled učiva: Jednotky času

                     Měření času

 

Týden: 18. 3. - 22. 3.

Přehled učiva: Měření času

                     Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování

Přírodopis 

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

používat budeme učebnici a pracovní sešit

sešit 44O - obalený s podložkou s llinkami

 

UČIVO - BŘEZEN


ČLENOVCI 

volný pohyb vítězí  ( Joachim Barrande )

Korýši ( 66 - 69)

Pavoukovci ( 70 - 73 ) ÚKOL NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC

------------------------------------

VYROB HERBÁŘ


- titulní strana bude obsahovat tyto údaje:


JMÉNO:

TRÍDA:

ŠKOLNÍ ROK:


- ÚKOLEM JE NAJÍT, VYLISOVAT a jednotlivě nalepit nejméně 5 kvetoucích rostlin.

u každé rostliny budou popsány její části, uveden její název a uvedeno místo + datum, kde byla rostlina získána


TERMÍN ODEVZDÁNÍ: středa 24.dubna.

 

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  únor

Učivo:  Atmosféra

             složení a stavba atmosféry

             meteorologické prvky - tlak, teplota, srážky,...

             oběh vzduchu v atmosféře - pasáty, monzuny, teplotní pásy

             učebnice str. 75 - 83

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          naučit povrchovou vodu - ledovce, řeky, jezera !!!

          

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

 Téma 

Místo, kde žiji - obec, město

Projektová práce

 

Informatika

Vyučující: Milena VRTĚNOVÁ, DiS, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcka: sešit, pscí pořeby, žákovská knížka

Učivo:

BŘEZEN - DUBEN

Microsoft Word

Nejjednodušší možnosti vložení tabulky

Vzhled stránky

Odrážky a číslování

Práce s internetem

Vyhledávání informací

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

UČIVO:

BŘEZEN - ČERVEN

             Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1000 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Hod míčkem

1. Technika hodu

2. Spojení rozběhu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šphl

průpravná cvičení, měření výkonu

                       Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

 

MÍČOVÉ HRY            

Odbíjená, přehazovaná, ringo, kopaná, baseball

- přihrávky, vedení míče, střelba,  odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: březen

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

 

Učivo:  Starověk

            Starověká Čína

            Říše středu

            Odkaz starověké Číny

            Starověké kočovné národy

            Starověké Řecko

            Mapa a přírodní podmínky

            Starořecké kultury

            Městské státy 

Domácí úkoly: referáty - zájemci