6. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

Asistentka pedagoga: Anna Jelínková

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Čjl M Z A F Inf
ÚTERÝ M P D Tv Hv Z
STŘEDA P M Ćjl A F Vv
ČTVRTEK M VOb Čjl Tv D
PÁTEK M Tv Čjl A Vv  

 

 

Z částky 300,- kč bylo odečteno každému žákovi 50,- kč na materiál do VV, doplatek 15.- kč na exkurzi a 10,- kč na divadlo. 

 

9.1. 2019 MUZIKÁL SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

          - kinosál Ivančice

          - cena :60,-kč ( 20 Kč + doprava 40 Kč ) - bude odečteno ze zálohy

31.1. 2019 VYSVĚDČENÍ

                 - žáci dostanou výpis z vysvědčení - nevrací do školy

1.2. 2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

         

 

ŠKOLNÍ  VÝLET  6. a 7. tř –  Březová ( www.brezova.istan.cz )

 

Kdy:           15.-17.4.2019                                                 

Kde: Outdorové centrum Březová                      Ubytování: chatky či budova

Strava: 5x denně – v ceně                                      Doprava: autobus

Cena: 1870,- + doprava

Pedagogický dohled: Mgr. Michaela Vejvalková, Mgr. Martina Bystrianská, asistentky tříd

 

Cena: předpokládaná cena výletu je 2300,- kč. Možno platit ve splátkách k rukám třídní učitelky proti podpisu do ŽK:

 do konce ledna – 700,-

do konce února -  800,-

do 10.4.. 2019-    800,-            nebo k 10.4. 2019 celou částku 2300,-kč

 

Pro rodiče, kteří nebudou chtít posílat hotovost na výlet po dítěti, uvádím číslo svého účtu. Přijetí opět ještě potvrdím do ŽK.

       0694190063/0800                 

                         Mgr. Martina Bystrianská

 

 

V rámci udržení klidu na práci ve třídě jsou stanovena tato pravidla:

 

1.     Pokud žák po opakovaném napomenutí vyrušuje a nedbá pokynů vyučujícího, bude vykázán  do ředitelny, aby nenarušoval hodinu a učební                 proces. Sám si pak látku dopíše a doučí.

 

2.     Pokud bude žák/ žákyně opakovaně vykázán/a z vyučovací hodiny, bude pozván rodič k pohovoru ohledně nevhodného chování syna/dcery.

 

3.   Pokud žák/žákyně opakovaně narušuje hodinu a svým jednáním brání výchovně-vzdělávacímu procesu, bude ve škole po vyučování, nehledě na           jiné jeho/její mimoškolní aktivity

 

 

Český jazyk a literatura


Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 14.1. - 18.1. 2019


Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


!!!21.1. 2019 - Pololetní písemná práce!!!


Učivo: Tvarosloví

           Slovní druhy

           Podstatná jména, skloňování podstatných jmen

           Mluvnické kategorie podstatných jmen

           Podstatná jména konkrétní a abstraktní

           Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

           !Písemné opakování!

            Odchylky ve skloňování podstatných jmen

           Podstatná jména obecná a vlastní

           Příprava na čtvrtletní písemnou práci

           Pravidla českého pravopisu - jazykové příručky

           Přídavná jména

           Druhy a vzory přídavných jmen

           Skloňování přídavných jmen

           Tvoření přídavných jmen

           Stupňování přídavných jmen

           Jmenné tvary přídavných jmen

           Zájmena

           Druhy zájmen

           Skloňování zájmen

           Vzory ten a náš

           Pravopis zájmen

           Číslovky

           Druhy číslovek

Domácí úkoly: Uč. str.43,cv. 3

                       - opakovat si mluvnické kategorie


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Jak napsat referát

           Základní literární pojmy

           Návštěva žákovské knihovny

           Čtenářské dílny

           Poezie, próza, drama

           Z čeho se skládá báseň, prozaický text...

           Otec vlasti

           J. Seifert: Ten usměvavý král 

Domácí úkoly:


Referáty: vybrat si knihu přiměřenou svému věku, min. počet stran 160, přečíst a zpracovat dle návodu v sešitě referát, přednést před třídou do 15.1. 2019!!!- možno nosit i referáty navíc


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Popis

           Popis věci 

           Popis osoby


Domácí úkoly:

Anglický jazyk

Pomůcky: Obalená učebnice, pracovní sešit, sešit č. 444, slovníček

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Hana Štěpánová

 

skupina HŠ:

What´s the time? - telling the time

Prepositions - předložky- in, on, in front of, behind, next to, between,...

must x mustn't

buildings

použití různých časů

Prepositions

UNIT 14-slovní zásoba

Question words - What? Where?

Merry Christmas

 

VYBÍRÁME 10Kč NA PAPÍRY (na kopírování). Děkuji H

 

DÚ: 11.1. TEST unit 13, 14

      16.1. dobrovolný úkol AJ str 73 dole - Imagime....

      

    

skupina BY:

 slovní zásoba UNIT 14

SOME x ANY

Food, I would like x I like

Question words: What, How, Who, How fast, How many,...

Unit 15 - dokončení učebnice - revision

 

 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  leden

Učivo:  Desetinná čísla

             dělení desetinného čísla číslem přirozeným, slovní úlohy

             dělení desetinného čísla číslem desetinným, slovní úlohy

             PS - 85 - 91     učebnice str. 98 - 109

            

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS

            rýsovací potřeby - trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, 2 ořezané tužky !!!

            opakovat násobilku !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 7. 1. - 11. 1.

Přehled učiva: Opakované měření délky

                     Jednotky objemu

 

Týden: 14. 1. - 18. 1.

Přehled učiva: Jednotky objemu

                     Měření objemu kapalin

Přírodopis 

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

používat budeme učebnici a pracovní sešit

sešit 44O - obalený s podložkou s llinkami

 

UČIVO - LEDEN

lišejníky,  svět zkaměnělin, mnohobuněční živočichové,

vývoj jednoduchých společenstev organismů a ekosystémů

 

pozor: PÍSEMNÁ PRÁCE Z UČIVA ( UČEBNICE STR. 37 - 45 )

- NIŽŠÍ A VYŠŠÍ HOUBY, LIŠEJNÍKY, PALEONTOLOGIE, NEZMAR

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- můžeme sbírat deky, obojky, hračky ro zvířata,které doma nepotřebujeme. Dále můžeme zakoupit granule, jiné krmení, stelivo apod.

Vše se bude ukládat v kabinetu přírodopisu. Zároveň připravíme stánek za tímto účelem i v den konání tradičních školních Vánoc  18.12.2018 v prostorách školy. Společně tak připravíme předvánoční překvapení a pomůžeme dobré věci. Předem velmi děkujeme za zájem a pomoc. Jana Pavlíčková

 

POZOR:  v úterý 27.11.testík: pojmy: kvasinky ( využití ), producenti, konzumenti, reducenti

 

Pro velmi špatné výsledky!!! test na uvedené pojmy píšeme znovu v následující hodině!

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  leden

Učivo:  Hydrosféra

             oceány a moře - části oceánů, pohyby oceánské vody

             Ledovce, povrchová voda - řeky, jezera

             Podpovrchová voda

              učebnice str. 61 - 74

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          naučit hydrosféru - části oceánů !!!

          

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

Rodina - funkce rodiny, styly výchovy, manželství, rodinný rozpočet, .....

 

Informatika

Vyučující: Milena VRTĚNOVÁ, DiS, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcka: sešit, pscí pořeby, žákovská knížka

Učivo:

LISTOPAD - PROSINEC

Operační systémy

Pracovní plocha Windows 

Spouštění programů a aplikací

Přepínání mezi aplikacemi

Samostatná práce

OPAKOVÁNÍ

14.1. - 18.1.

Práce ve Wordu.

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                       Skok vysoký

 

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

Akrobacie

kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél               

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: leden


Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo:  Starověk

            Starověký Egypt    

            Pyramidy - div světa

            Egyptská kultura   

            Starověký Egypt- shrnutí  - písemné opakování

            Starověká Mezopotámie   

            Život mezi řekami       

Domácí úkoly: