6. třída - třídní učitelka: Mgr. Jana Dostálová

                       asistentka pedagoga ve třídě: Lenka Heroutová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ

Čjl

M

A (dív)

Infp (chl)

Hv

Vv

Vv

 

 

 

ÚTERÝ

D

A

Čjl

M

F

Tv

 

 

 

STŘEDA

M

Z

Čjl

Infp (dív)

A (chl)

VOb

Tv

 

 

 

ČTVRTEK

P

D

A

Čjl

M

Tv

 

 

 

PÁTEK

M

F

P

Z

 

 

 

 

 

13. 6. 2018 (ST) - fotografování celé školy

Český jazyk a literatura

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 21.5. - 25.5. 2018

   

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č.564, č. 524 (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka

 

Učivo: Skladba

           Základní skladební dvojice

           Podmět, druhy podmětu

           Přísudek, druhy přísudku

           Větný člen holý, rozvitý a několikanásobný

           Přívlastek

           Předmět    

           Příslovečné určení   

           Opakování větných členů  

           Věta jednoduchá, souvětí 

           Část podmětová a přísudková

Domácí úkoly: Uč. str. 79, cv. 2

procvičovat staré učivo, využívat internet např. www.onlinecviceni.cz, www.testpark.cz, www.pravopisne.cz, www.ucirna.cz

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č.464 - zůstává do 9. třídy (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka

 

Učivo: Literatura pro děti

           Ve škole, doma, mezi kamarády

           R. Goscinny: Mikulášovy patálie

           V. Steklač: Boříkovy lapálie 

Domácí úkoly:

Referáty: vybrat si knihu na referát na 2. pololetí, lze využít žákovské knihovny, zpracovat do kulturního deníku,

možno průběžně nosit do hodiny LV - min. počet stran 150!!!

 

Komunikace a sloh

Pomůcky: učebnice, sešit č.464 - zůstává do 9. třídy (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka, sešitA4 s pevnými deskami - zůstává ve škole

 

Učivo:  Vypravování

           

Domácí úkoly: připravit si doma vypravování na téma:

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: Class Book Project 1 + Work book + notebook 444

 

TOPIC

April

 

Unit 4 B-D

Time

Prepositions

My day

Free time

 

HOMEWORK: 

 

project online practice - Unit 4

18.4. PS - 37/6

 

TESTS:

 

NEXT WEEK: 

Present simple: endings

Present simple: negative 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Týden: 14. 5. - 18. 5.

Přehled učiva: Čísla soudělná a nesoudělná (zápis do PS/119, učeb/123 - cv. 2,3,4,)

                     Dělitelnost - procvičování (PS/125 - cv. 1,2,3,4)

                     Shodnost geometrických útvarů (zápis do PS/180, PS/180 - cv. 1, PS/181 - cv. 2,3)

                     Osová souměrnost (zápis do PS/183, PS/183 - cv. 1, PS/184 - cv. 2 a,b,c,f,g, PS/184 - cv. 3, PS/185 - cv. 4, PS/186 - cv. 6)

OD ÚTERÝ 15. 5. NOSIT PS - 3. DÍL, UČEBNICI GEOMETRIE, RÝSOVACÍ POTŘEBY

Dú: PS/181 - cv. 4

      PS/184 - cv. 2 de

      dokončit PS/186 - cv. 6

 

Týden: 21. 5. - 25. 5.

Přehled učiva: Osová souměrnost (učeb/76 - cv. 2, list A4 - část B)

                     Útvary osově souměrné (učeb/63, PS/185 - cv. 5)

                     Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku (zápis do PS/213, PS/214 - cv. 1,2,3,4,5)

Dú: list A4 - část A

      dokončit PS/215 - cv. 6,7

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 14. 5. - 18. 5.

Přehled učiva: Teploměr, jednotky teploty

                      Měření teploty tělesa

 

Týden: 21. 5. - 25. 5.

Přehled učiva: Měření teploty tělesa

                     Změna teploty vzduchu v průběhu času

 

           

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Simona Jetelinová                                 Předmět vyučován ve čtvrtek a pátek v učebně přírodopisu

Pomůcky:

obalená  učebnice a sešit 465, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek (gelových tužek, linerů...), nůžky, lepidlo.    

Písemkový sešit na průběžné zkoušení (č. 564) zůstává ve škole - píšeme vždy ve čtvrtek , větší písemné práce budou dopředu oznámeny.

- pokud žák chybí je povinen si učivo dopsat  a být na hodinu připraven 

 

Měsíc: květen

zápis z 18.5.

 třída Hmyz

  • Nejrozšířenější skupina členovců
  • Tělo: hlava, hruď, zadeček, končetiny
  • Končetiny: 3 páry - kyčel, příkyčlí, stehna, holeň, chodidlo
  • Složené oči
  • Ústní ústrojí: kousací, bodavě sací, sací, lízací
  • Hruď – 2 páry křídel
  • DS: vzdušnice – dýchací otvory na zadečku

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

             květen

Učivo:   Biosféra

              živý obal Země, geobiomy Země, rostlinstvo, živočišstvo

              učebnice strana 91 - 96

            

Úkol Učit se Biosféra - co to je, potravní řetězec, ekologie, geobiomy - charakteristika, ... !!!

 

      

Výchova k občanství

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Měsíc: květen

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524 ( vše obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka
 
 
Učivo: Liská práva - miniúvod

           Jsme rozdílní

           Práva a povinnosti


Domácí úkoly: Květen- vybrat si významný den, událost, státní svátek, krajovou zvyklost typickou pro tento měsíc a zpracovat projekt dle pokynů z hodiny - detaily v sešitě - odevzdat první týden v červnu

 

Aktuality: Matoušková, Kleppová

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby

 

UČIVO:

BŘEZEN  -  DUBEN

Nejjednodušší možnosti vložení tabulky

Tvorba tabulky

Práce s internetem

Vyhledávání informací

E-mail

Tělesná výchova

Vyučující:  Mgr. Simona Jetelinová (dívky), Mgr. Pavel Tauwinkl (chlapci)

Pomůcky: sportovní obuv, cvičební úbor

 Znění nástupu:

Třído končit! .........Dvojřad nastoupit! ...........vyrovnat! .............Přímohleď!(spočítá)..... vpravohleď!

Paní učitelko třídy ..... jsou nastoupeny k hodině tělesné výchovy v počtu ....... . hlášení podává .... .

 

Učivo:

Duben - Červen

                Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1000 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Hod míčkem

1. Technika hodu

2. Spojení rozběhu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šphl

průpravná cvičení, měření výkonu

                       

 

MÍČOVÉ HRY

 Kopaná, odbíjená, baseball, stolní tenis, 

přihrávky, vedení míče(míčku), střelba, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčích, hra ve družstvech

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová
 
týden od 28.5 do 1.6.2018
 
UČIVO: ANTICKÉ STÁTY _ ŘECKO A ŘÍM
 

Římské právo

Dú - na 29.5. dokončit obrázek římského vojáka.