6. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

 

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Čjl M Z A F Inf
ÚTERÝ M P D Tv Hv Z
STŘEDA P M Ćjl A F Vv
ČTVRTEK M VOb Čjl Tv D
PÁTEK M Tv Čjl A Vv  

 

23.4.       Dravci 80,-kč

HV test 30.4.2019 variace, písňová forma, hudba na jevišti

 

29.4.     Divadlo Radost (Brno) - Bylo nás pět - po 1. vyuč hod.(vzít pouze svačinu, slušné oblečení a dobrou náladu)

                                                                   cena 110,- bude hrazena ze zálohy

ŠKOLNÍ  VÝLET 

(foto si žáci mohou stáhnout ve škole z třídního počítače)

Vyúčtování na žáka:

 

Záloha                            2 300,-

Pobyt                              1 878,-

Autobus                             200,-

 

Přeplatek                           222,- 

  (Dle domluvy vracíme zpět nebo převádíme do zálohy. Vrácené peníze zapisujeme do ŽK, převedené uvedeme brzy v tabulce.)

 

Vyúčtování zálohy 300,- kč

 Záloha

   300,-

VV 50,-

 Exkur    15,-

Divadlo

10,-

Muzikál      60,-

Havaj

 50,-

Papír 5,-

 Zůst.

 k 1.3.

Dravci

80,-

Divadlo

110

Vráceno

výlet

 Výlet do zálohy

Zůst.

                

KB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

x

222

110

 

MB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

 

BB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

 

AB

50,-

15,-

x

x

50,-

5,-

180,-

 

110

 

70

 

MF

50,-

15,-

10,-

x

50,-

5,-

170,-

60

110

222

0

 

THE

50,-

15,-

10,-

60,-

x

5,-

160,-

 

110

 

50

 

THO

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

x

222

110

 

KK

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

 

MAK

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

x

 

110

?222

TN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

142

-80

AN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

 

MN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

142

-80

TS

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

222

0

 

MS

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

 

?302

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

222

0

 

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

300

 

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

0

 

JT

50,-

15,-

10,-

x

50,-

5,-

170,-

60

110

 

222

 

LT

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

 

MSV

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

142

-80

VV

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

222

100

 


 

 

Český jazyk a literatura

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 20.5. - 24.5. 2019

 

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo

 

Učivo:  Skladba

           Větné členy

           Základní skladební dvojice

           Podmět, druhy podmětu

           Přísudek, druhy přísudku

           Větný člen holý, rozvitý a několikanásobný

           Shoda přísudku s podmětem

           Rozvíjející větné členy

           Přívlastek

           Předmět

           Příslovečné určení

           Určování větných členů

           Grafický rozbor věty jednoduché

           Souvětí a věta jednoduchá

Domácí úkoly: Uč. 

                       - opakovat si mluvnické kategorie, pády, naučit se teorii o větných členech!!!

Webové stránky k procvičování:

www.onlinecviceni.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

 

Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: 

           Čtenářské dílny

           Poezie, próza, drama

           Z čeho se skládá báseň, prozaický text...

           Národ sobě

           Kámen z Řípu: J. John

           Čtenářská dílna - kufr

           Divadlo hoří: J. John

           Návštěva divadelního představení - Bylo nás pět - Divadlo Radost

           Čtenářská dílna - batoh

           Literatura pro děti

           Žánrové rozdělení literatury pro děti

           E. Štorch: Lovci mamutů

           K. May: Vinnetou 

Domácí úkoly:

Referáty: vybrat si knihu přiměřenou svému věku, min. počet stran 160, přečíst a zpracovat dle návodu v sešitě referát, přednést před třídou - od března - každý dostane určitý termín!!! 

 

Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: Vypravování

Domácí úkoly:

 

Anglický jazyk

Pomůcky: Obalená učebnice, pracovní sešit, sešit č. 444, slovníček

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Hana Štěpánová

 

skupina HŠ:

PROJECT 1 - to be, family members, questions - Is it ...,? Are you...?, Yes, it is. No, it isn't., have got x has got

UNIT 4 - Time

 

    

skupina BY:

Project 1 - Unit 3

vocabulary

Opakování have got x has got

 

 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  duben

Učivo:  Geometrie - ÚHEL

             definice úhlu, velikost úhlu, rýsování úhlu, druhy úhlů,...

             PS - úhel a jeho velikost     učebnice geometrie str. 35 - 62

            

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS

            rýsovací potřeby - trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, 2 ořezané tužky !!!

            pořídit úhloměr !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 13. 5. - 17. 5.

Přehled učiva: Sestavení elektrického obvodu

                     Elektrický proud a elektrické napětí

                     Vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty

 

Týden: 20. 5. - 24. 5.

Přehled učiva: Vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty

                     Zahřívání vodiče při průchodu elektrického proudu

Přírodopis 

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

používat budeme učebnici a pracovní sešit

sešit 44O - obalený s podložkou s linkami

 

 

UČIVO -  KVĚTEN

Třídění organismů

přehled vývoje a třídění organismů

HMYZ - uč. str.78 - 86

 

Vyhodnocení soutěže o nejlepší herbář ve třídě ( učitelský sbor dal nejvíce hlasů )

Oceněni byli:  Barbora Břinková a Michal Florian. Gratuluji.

 

 

 

 

 

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  duben

Učivo:  Biosféra

             podnebné pásy, ekosystém, ekologie, přírodní krajiny na Zemi

             učebnice str. 87 - 102

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          naučit přírodní krajiny světa !!!

          

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

 Téma 

Místo, kde žiji - obec, město

Projektová práce !!!!

 

Informatika

Vyučující: Milena VRTĚNOVÁ, DiS, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcka: sešit, psací pořeby, žákovská knížka

Učivo:

BŘEZEN - DUBEN

Microsoft Word

Nejjednodušší možnosti vložení tabulky

Vzhled stránky

Odrážky a číslování

Práce s internetem

Vyhledávání informací

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

UČIVO:

BŘEZEN - ČERVEN

             Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1000 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Hod míčkem

1. Technika hodu

2. Spojení rozběhu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šphl

průpravná cvičení, měření výkonu

                       Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

 

MÍČOVÉ HRY            

Odbíjená, přehazovaná, ringo, kopaná, baseball

- přihrávky, vedení míče, střelba,  odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: květen

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

 

Učivo:  Starověk

            Starověké Řecko

            Mapa a přírodní podmínky

            Starořecké kultury - mínojská, mykénská, homérská

            Starořecké báje a pověsti

            Městské státy 

            Kolébka demokracie - vláda lidu

            Sparta a Athény

            Olympijské hry

            Kultura a vzdělanost starověkého Řecka

            Starověké Řecko - shrnutí

Domácí úkoly: referáty - starověké báje - dle zadání!!!