9. třída - třídní učitelka: Mgr. Květoslava Kotková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Č D Vob Vob N      
ÚTERÝ A Č M Z Tv Ch      
STŘEDA M Č P Vv Vv D   Tv / Tv /
ČTVRTEK A Č Ch M Tv Z      
PÁTEK F Č M N A Hv      

 

Vybíráme 150,-Kč jako příspěvek pro Rodičovské sdružení při ZŠ Moravský Krumlov. Ivančická 218.

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: školní sešit, domácí sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby, zvýrazňovače, pravítko

 

OPAKUJEME PRAVOPIS

Domácí úkol: příprava 2. kontrolní slohové práce (líčení) - viz pracovní list

 

Podívejte se na tyto odkazy:

www.ascestinaru.cz/hlavni-uskali-ceskeho-pravopisu/

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 4, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat z min. roku), testovací sešit 524 (lze pokračovat)

 

Unit 4 - Fitnes and health

can, must - future forms

Everyday expressions

Food, A healthy diet

should, shouldn´t

but, however

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

19. týden: 7.1. - 11.1.2019

Osobní zájmena ve 3. pádě, Was tut dir weh?, Das Gesicht, Partnerspiel

 

20. týden: 14.1. - 18.1.2019

Přivlastňovací zájmena - procvičování, Das Gesicht, Partnerspiel, Časování slovesa sprechen

DÚ:

14.1. - uč. str. 46/ cv. 5 b.) - naučit se psát jako diktát na Pá 18.1.

18.1. - naučit se slovíčka lekce 5 na Pá 25.1.

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  leden

Učivo:  Soustavy rovnic se dvěma neznámými

             metody řešení, zkouška, slovní úlohy

             učebnice str. 106 - 116  PS 94 - 110

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS, kalkulačka, tabulky, rýsovací potřeby

            Průběžně procvičovat učivo,(sbírka, PS) !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

                 

Týden: 7. 1. - 11. 1.

Přehled učiva: Vedení elektrického proudu v kapalinách

 

Týden: 14. 1. - 18. 1.

Přehled učiva: Vedení elektrického proudu v kapalinách

                     Vedení elektrického proudu v plynech

Chemie        

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková
Kromě učebnice žáci potřebují sešit č. 444


UČIVO - PROSINEC

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
 - sluneční energie, energie větru, energie vody, biomasa, geotermální energie
ORGANICKÁ CHEMIE - úvod

19.12. ÚKOL:  U MAKROBIOGENNÍCH A OLIGOBIOGENNÍCH PRVKŮ
 ( uvedeny v předtištěném textu ) uvést příklad potravin, které je obsahují a které člověk konzumuje
 - kontrola ve čtvrtek 3.1. 2019

Přírodopis            

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Kromě učebnice žáci potřebují také sešit č.44O s podložkou.

UČIVO -

PROSINEC

horotvorné procesy,

vrásy, zlomy

 

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- se setkal se velkým ohlasem.

Všem, kteří podpořili tuto smysluplnou akci, všem, kteří chtějí v adventním čase pomoci někomu  jinému, patří velké poděkování.

Příjemné nadcházející vánoční svátky, dělejme radost sobě i ostatním a těšme se i z maličkostí. Ať jsme zdraví a spokojení i v nadcházejícícm roce 2019.

Mgr.Jana Pavlíčková

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  leden

Učivo: Česká republika

            Povrch České Reubliky

            charakteristika jednotlivých částí ČR - pohoří, nížiny, vysočiny

            nejvyšší vrcholy, zajímavosti,...

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: Dějepis pro 9. ročník, sešit č. 444 - vše řádně obaleno, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo14. 1. 2019 - Opakovací písemná práce:


Svět a ČSR po první světové válce

1.       Stručně popište hospodářské problémy poválečné Evropy? Ve kterých zemích probíhala obnova hospodářství nejrychleji?

2.       Stručně popište snahu Ruska ovládnout dělnické hnutí.

3.       Stručně popište nejdůležitější události v mimoevropských oblastech.   

4.       Jaké totalitní režimy se prosadily po válce? Vysvětlete jejich podstatu?

5.       Která instituce nahradila parlament po nástupu fašistů k moci? Kdo je spojován s fašismem? Co o něm víte?

6.       Jaký dopad měly důsledky války na Německo?

7.       Kdy a kým byla po válce schválena ústava ČSR? Co zaručovala?

8.       Vysvětlete rozdíl mezi koaliční a úřednickou vládou.

9.       Co označuje tzv. "Pětka"?

10.   Které strany nesouhlasily s demokratickým vývojem v ČSR?  

11.   Co je podstatou tzv. Malé dohody a které země ji tvořily?

12.    Jmenujte alespoň 3 zájmové organizace a 3 podniky působící v ČSR po válce.Procvičování, učební materiály k opakování:  

https://www.davidmikolas.cz/dejepis_ucebni_texty.html
Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: učebnice a pracovní složka, kam si zakládáme jednotlivá témata nebo pracovní listy

Kapitola: V PRACOVNÍM POMĚRU

  • Plánování a organizace školních akcí v rámci IX. třídy
  • Správná volba školy
  • Každé povolání si žádá své

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: tužky, pastelky, fixy, vodové barvy, hadřík, kelímek, štětce, pokrývka lavice

  • OP ART tvorba
  • příprava výzdoby na HALLOWEEN
  • příprava a realizace mikulášské výzdoby a mikulášské nadílky pro celou školu
  • realizace výzdoby školy a tělocvičny na téma Vánoce republiky
  • vánoční mandaly

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                      Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

                    Akrobacie

kotoul letmo, stoj na rukou bez dopomoci, přemet stranou,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem              

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

 

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

                   MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, florball

-         přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová, Mgr. Pavel TAUWINKL

Měsíc: PROSINEC - ÚNOR

Učivo:

bezpečnost, hygiena

- umět odhadnout množství potravin pro daný počet strávníků

 

Příprava pokrmů:

- zeleninová polévka

- pečení perníčků

- pečené brambory s česnekem

- palačinky s pomerančem a vanilkovým krémem

 

 

DÍLNY:

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

LISTOPAD - LEDEN

Kótování kružnic, kreslení na PC

nákres technického výkresu

Vrtání kovů – druhy vrtáků, příprava vrtáků, druhy vrtaček, pájení kovů, údržba, praktická činnost