Projekt PŘEDŠKOLÁK

POJEM PŘEDŠKOLÁK

Vstupem do školy začíná pro dítě zcela nová fáze jeho života, která je nezvratná a zásadní pro celý další vývoj jeho osobnosti. Dochází u něho nejen ke změně životního režimu a tempa, ale i ke změně jeho hlavní činnosti ze hry na učení a v neposlední řadě také ke změně sociálního postavení. Od hravých aktivit a relativně volného způsobu života přechází dítě k systematickému plnění školních povinností a také k práci v početné skupině vrstevníků, řízené odborníkem, tedy učitelem. Školní povinnosti nezasahují pouze do života dítěte, ale nutně se promítají i do celé rodiny. 
Vstupem dítěte do školy získává také nové společenské postavení, stalo se školákem. Škola i rodina na dítě začne klást nemalé nároky. Rodiče od svého dítěte očekávají bezproblémový přechod z předškolního zařízení do základní školy. Velmi důležité je tedy období tohoto přechodu, tedy období, kdy je dítě PŘEŠKOLÁK.
 

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Projekt PŘEDŠKOLÁK má na naší škole dlouholetou tradici. Před devíti lety navázala naše škola spolupráci s mateřskými školami v Moravském Krumlově a blízkém okolí. Rodičům byl nabídnut projekt, který se zaměřoval na přechod dětí z mateřské do základní školy. Pro děti z Moravského Krumlova byl Předškolák organizovaný ve spolupráci s učitelkami z jednotlivých mateřských škol, kdy paní učitelky v rámci předškolních činností  vodily děti na jednotlivé lekce a zároveń se těchto lekcí také zúčastnily. Dítě tedy mělo ve škole svoji paní učitelku z MŠ a současně se seznamovalo s budoucí paní učitelkou. Rodiče z okolních obcí si děti vodili samostatně a lekcí se také účastnili. Mohli tak sledovat jak bude výuka probíhat v 1. třídě a také, jak bude jejich dítě reagovat na nové prostředí i novou paní učitelku. Tento model se ke spokojenosti všech stran osvědčil, proto ho ve zmíněné podobě nabízíme každoročně svým budoucím prvńáčkům. 

 

TERMÍNY PŘEDŠKOLÁKA

 

CÍL A PŘÍNOS PROJEKTU:

Z HLEDISKA DÍTĚTE

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- seznámení s novým prostředím

- seznámení s novou paní učitelkou

- seznámení se s budoucími spolužáky

- rozvoj hrubé a jemné motoriky

- zdokonalení správného úchopu psacího náčiní

- vyzkouší si být školákem

 

Z HLEDISKA PEDAGOGA ZŠ:

- seznámení se s dětmi

- redukce špatného úchopu psacího náčiní

- bezproblémový přechod dítěte (děti ve škole nepláčou, učitele již znají)

- konzultace a upozornění na individuální zvláštnosti dětí od pedagoga MŠ

- porovnání nároků na budoucího prvňáčka

- spolupráce mezi MŠ a ZŠ

 

Z HLEDISKA RODIČE:

- rodiče se mohou zúčastnit jednotlivých lekcí

- mohou sledovat chování svého dítěte ve školním prostředí

- porovnávat úroveň plnění jednotlivých úkolů mezi dětmi

- docvičit potřebné dovednosti

- veškeré nejasnosti konzultovat s pedagogem

- veškeré lekce jsou bezplatné

Realizace tohoto projektu je poměrně náročná a lze ho uskutečńovat pouze při ochotě pedagogů , jak ze základní, tak z mateřské školy. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt je zaměřen na děti v předškolním věku, tedy 5-6 leté budoucí školáky.

 

POPIS PROJEKTU

Projekt je rozdělen do 5 lekcí, z nichž každá má jiný obsah. 1.-4. lekce probíhá v dopoledních hodinách za přítomnostinpedagoga z MŠ, 5. lekce je věnovaná rodičům budoucích prvňáčků.

1. LEKCE

je zaměřena na poznání školního prostředí, vzájemném bližším seznámení se budoucích žáků s učitelem, správný úchop psacího náčiní, uvolňovací cviky, barvy a geometrické tvary, jemnou a hrubou motoriku (lekce probíhá v učebně budoucích prvňáčků)
 

2. LEKCE

je zaměřena na rozvoj jemné a hrubé motoriky, pravolevou orientaci, zrakové vnímání, rozvoj paměti, konzultace logopedických potíží (lekce probíhá v učebně)

3. LEKCE

seznámení se s prostorami tělocvičny, rozvoj hrubé motoriky, bezpečnost pro cvičení (lekce probíhá v tělocvičně)

4. LEKCE

je zaměřena na poznání školní družiny a školní jídelny, děti se seznámí se zásadami stravování ve školní jídelně (lekce probíhá ve školní družině a školní jídelně)

5. LEKCE

jedná se o ukázkovou hodinu, která probíhá v odpoledních hodinách za účasti rodičů, závěr hodiny je věnován vzájemné besedě budoucího učitele s rodiči, příprava důležitých pomůcek apod.