Projekt PŘEDŠKOLÁK na šk. rok 2022-2023
 

4. SCHŮZKA KLUBU PŘEDŠKOLÁK - ŠKOLNÍ JÍDELNA

Čtvrtá schůzka Klubu předškolák se zaměřila na to, jak to chodí ve školní jídelně a děti také ochutnaly výborné buchty, které pro ně napekly paní kuchařky.

 
 
 

3. SCHŮZKA KLUBU PŘEDŠKOLÁK - TĚLOCVIČNA

Ve středu 20.4. proběhla již třetí schůzka v rámci Klubu Předškolák. Tentokrát se předškoláčci seznámili
s tělocvičnou a parádně si zacvičili.

Více fotografií

 

2. SCHŮZKA KLUBU PŘEDŠKOLÁK - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dne 13.4. proběhla jž druhá schůzka Klubu předškolák, tentokrát děti poznávaly
školní družinu a také si vyrobily motýlka pro radost. Více fotografií
 
 

1. SCHŮZKA KLUBU PŘEDŠKOLÁK - TŘÍDA

Dne 6.4. se uskutečnila první schůzka našich předškoláků v rámci Klubu předškolák.
Děti poznávaly svou budoucí třídu a bylo to super! Prohlédněte si fotografie
 
 

 

TERMÍNY SCHŮZEK KLUBU PŘEDŠKOLÁK

 
 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH
DO 1. ROČNÍKU VE ŠK. ROCE 2022-2023

Ředitelka základní školy, rozhodla podle ustanovení §45, §165 odst. 2 písm. e, a §183 odst.2 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: Žáci s těmito registračními čísly se přijímají
k zákl. vzdělávání ve škole: ZŠ Ivančická, Ivančická 218, Moravský Krumlov
 

 

Zápis k povinné školní docházce se konal 1.4.2022 od 14 do 17 hodin.

Fotografie ze zápisu
 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY

V pondělí 28.3. jsme pro děti, rodiče a prarodiče připravili prohlídku naší školy. V tento významný den - Den učitelů - nás přivítal jan Amos Komenský. představte si, že předškoláci věděli, že to byl učitel, který chtěl, aby bylo ve škole veselo... Krásná myšlenka! Sešlo se nás kolem 60 lidí, které přivítala paní ředitelka a pan zástupkyně a byla představena paní učitelka, která bude učit první třídu. Společn jsme prošli budovou školy,
na 2. stupeň, prohlédli si jazykovou učebnu, učebnu fyziky a přírodopisu
a školní družinu, která se dětem velice líbila. Prošli jsme kolem jídelny a atria, kde máme překrásné prostředí zámeckého parku a kde míváme svačiny a vyučujeme se přímo v přírodě. Poté jsme viděli v akci gymnasty
v tělocvičně a prohlédli si nové venkovní hřiště. na řadu přišly třídy 1. stupně
a konečně naše kmenová třída. Děti si mohly vyzkoušet interaktivní tabuli
a napsat si kouzelným perem písmena. Dětem i rodičům se u nás velice líbilo a těší se v pátek 1.4. na zápis do 1. třídy. Více fotografií
Mgr. Andrea Třetinová

 
 

POJEM PŘEDŠKOLÁK

Vstupem do školy začíná pro dítě zcela nová fáze jeho života, která je nezvratná a zásadní pro celý další vývoj jeho osobnosti. Dochází u něho nejen ke změně životního režimu a tempa, ale i ke změně jeho hlavní činnosti ze hry na učení a v neposlední řadě také ke změně sociálního postavení. Od hravých aktivit a relativně volného způsobu života přechází dítě k systematickému plnění školních povinností a také k práci v početné skupině vrstevníků, řízené odborníkem, tedy učitelem. Školní povinnosti nezasahují pouze do života dítěte, ale nutně se promítají i do celé rodiny. 
Vstupem dítěte do školy získává také nové společenské postavení, stalo se školákem. Škola i rodina na dítě začne klást nemalé nároky. Rodiče od svého dítěte očekávají bezproblémový přechod z předškolního zařízení do základní školy. Velmi důležité je tedy období tohoto přechodu, tedy období, kdy je dítě PŘEŠKOLÁK.
 

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Projekt PŘEDŠKOLÁK má na naší škole dlouholetou tradici. Naše škola navázala spolupráci s mateřskými školami v Moravském Krumlově a blízkém okolí. Rodičům byl nabídnut projekt, který se zaměřoval na přechod dětí z mateřské do základní školy. Pro děti z Moravského Krumlova byl Předškolák organizovaný ve spolupráci s učitelkami z jednotlivých mateřských škol, kdy paní učitelky v rámci předškolních činností  vodily děti na jednotlivé lekce a zároveń se těchto lekcí také zúčastnily. Dítě tedy mělo ve škole svoji paní učitelku z MŠ a současně se seznamovalo s budoucí paní učitelkou. Rodiče z okolních obcí si děti vodili samostatně a lekcí se také účastnili. Mohli tak sledovat jak bude výuka probíhat v 1. třídě a také, jak bude jejich dítě reagovat na nové prostředí i novou paní učitelku. Tento model se ke spokojenosti všech stran osvědčil, proto ho ve zmíněné podobě nabízíme každoročně svým budoucím prvńáčkům.

POPIS PROJEKTU

Projekt je rozdělen do 5 lekcí, z nichž každá má jiný obsah. 1.-4. lekce probíhá v dopoledních hodinách za přítomnosti pedagoga z MŠ, 5. lekce je věnovaná rodičům budoucích prvňáčků.

1. LEKCE

je zaměřena na poznání školního prostředí, vzájemném bližším seznámení se budoucích žáků s učitelem, správný úchop psacího náčiní, uvolňovací cviky, barvy a geometrické tvary, jemnou a hrubou motoriku (lekce probíhá v učebně budoucích prvňáčků)

2. LEKCE

seznámení se s prostorami tělocvičny, rozvoj hrubé motoriky, bezpečnost pro cvičení, ukázka nového hřiště a atria

3. LEKCE

školní družina - seznámení se svojí paní vychovatelkou, poznávání prostředí ve školní družině, výroba hezkého dárečku pro děti

4. LEKCE

školní jídelna - děti se seznámí s prostředím jídelny, poznají paní kuchařky a prakticky si vyzkoušíme, jak správně postupovat při výdeji jídla a jak se slušně v jídelně chovat. Paní kuchařky pro děti chystají sladké překvapení

5. LEKCE

rodičovská schůzka - pouze pro rodiče . V kmenové třídě v 17.00. Proběhne prezentace z Předškoláka, seznámení s informacemi ke školnímu roku a probrání  seznamu pomůcek, které budou žáci potřebovat. Diskuse a zodpovězení všech otázek.

TERMÍNY PŘEDŠKOLÁKA

 

CÍL A PŘÍNOS PROJEKTU:

 
Z HLEDISKA DÍTĚTE

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- seznámení s novým prostředím

- seznámení s novou paní učitelkou

- seznámení se s budoucími spolužáky

- rozvoj hrubé a jemné motoriky

- zdokonalení správného úchopu psacího náčiní

- vyzkouší si být školákem

Z HLEDISKA PEDAGOGA ZŠ:

- seznámení se s dětmi

- redukce špatného úchopu psacího náčiní

- bezproblémový přechod dítěte (děti ve škole nepláčou, učitele již znají)

- konzultace a upozornění na individuální zvláštnosti dětí od pedagoga MŠ

- porovnání nároků na budoucího prvňáčka

- spolupráce mezi MŠ a ZŠ

Z HLEDISKA RODIČE:

- rodiče se mohou zúčastnit jednotlivých lekcí

- mohou sledovat chování svého dítěte ve školním prostředí

- porovnávat úroveň plnění jednotlivých úkolů mezi dětmi

- docvičit potřebné dovednosti

- veškeré nejasnosti konzultovat s pedagogem

- veškeré lekce jsou bezplatné

Realizace tohoto projektu je poměrně náročná a lze ho uskutečńovat pouze při ochotě pedagogů , jak ze základní, tak z mateřské školy.