VÁŽENÍ RODIČE,

VĚNUJTE POZORNOST

INFORMACÍM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

OD 14.10. do 1.11.2020A jak to je konkrétně na naší škole?
 
 • Ve všech třídách probíhá distanční výuka.
   
 • Do školy chodí pouze žáci tříd 1.Z a 2.Z, kteří mají výjimku MŠMT. Učí se podle rozvrhu a v provozu je jejich III. oddělení školní družiny.
 • Na distanční výuku přešla od 20. 10. 2020 také třída 1.P.
   
 • Naše školní jídelna je v provozu, vaří se však pouze jedno jídlo.
  Žáci se mohou přihlásit, ale odebírají obědy pouze do jídlonosičů,
  a to v době 11.00 – 11.30 hodin. Během této doby omezíme online výuku.
   
 • Ke komunikaci používáme především aplikaci Bakaláři.
   
 • Doplňující informace najdete v jednotlivých sekcích tříd

          na https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/

 • Vydávání žádosti o ošetřovné je pozastaveno!

        Podle nových informací bude zveřejněn formulář přímo

        na stránkách ČSSZ. Škola ho již nebude vydávat.

        Odkaz na stránky ČSSZ:
eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 • S Vašimi dotazy se na nás můžete obrátit kdykoliv osobně,
  mailem nebo telefonicky.
   

Společnými silami vše zvládneme.

Přejeme hlavně pevné zdraví Vám všem.

ZŠ MK Ivančická

Dodatek ke školnímu řádu schválený 8.10.2020

 
Povinnosti žáků
 
Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční tak distanční
formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
 
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování,
a to i v jeho distanční formě.
 
Žák je povinen být v případně mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.
 
Hodnocení výsledků vzdělávání
 
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů,
je uplatńováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm,
tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
 
Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány
ve formě osobního portfolia, v listinné nebo digitální podobě.
 
Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy školy Bakalář, případně písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. ¨
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Novinky

ŽÁCI 6.ROČNÍKU NA VÝSTAVĚ SLOVANSKÁ EPOPEJ - BEZBŘEHÁ LIDSKOST

29.09.2020 17:43
V pátek 25.záři navštívili žáci obou tříd 6.ročníku výstavu fotografií, které...

4.B NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI V MIROSLAVI

28.09.2020 14:07
Žáci 4.B se vydali prohloubit a procvičit své znalosti z dopravní výchovy na...

JAZYKOVÉ KURZY ALRETE OD 29.9. STŘEDEČNÍ SKUPINA JIŽ OD 29.9. - AKTUALIZOVANÝ ROZVRH

17.09.2020 15:14
Lekce jazykové školy Alrete budou začínat v týdnu od 29.9. 1. skupina...

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

15.09.2020 14:40
Naši druháci se pyšní tím, že milují knížky. Velice rádi chodí na čtenářské...

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY

15.09.2020 14:33
V sobotu 12.9. 2020 probíhalo na Městském úřadě Vítání nových občánků....

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

08.09.2020 11:45
Zájmové kroužky NÁBOŽENSTVÍ vede katechetka Tatiana Himmerová čas bude...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Program podpory digitalizace škol