Provozní řád jídelny

Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti ode dne 1. 9. 2017

 

Žáci a zaměstnanci školy se přihlašují ke stravování vždy před zahájením školního roku v posledním týdnu v srpnu vyplněním  přihlášky a zakoupením čipu.

Cena čipu je 115,- Kč. Ke stravování je možno se přihlásit kdykoliv v průběhu školního roku.  Přihláška je platná pouze pro daný školní rok. Strávníci jsou povinni se prokázat čipem při každém výdeji oběda. V případě zapomenutí čipu je nutno si v kanceláři jídelny vyzvednout náhradní stravenku, která umožní výdej oběda. Při ztrátě čipu si strávník musí koupit čip nový.

Žák je do příslušné věkové kategorie zařazen podle věku, který dosáhne v daném školním roce.

Stravování žáků upravuje Školský zákon 561/2004 Sb. a Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb. v platném znění.

Na oběd ve školní jídelně má nárok žák školy v době výuky nebo při akci pořádané školou. V době nemoci nemohou žáci odebírat zvýhodněnou stravu a musí se odhlásit nebo uhradit plnou hodnotu ceny oběda, tj. včetně režijních nákladů.

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v prostorách školní jídelny. Do jídlonosiče se vydává oběd pouze v první den nemoci a to v případě, že se žák nestačil odhlásit.

     

 

Stravování zaměstnanců:      

Stravování zaměstnanců je upraveno „Směrnicí o závodním stravování“. 

Cizí strávníci se řídí řádem školní jídelny s tím, že je pro ně výdej do jídlonosičů doporučen.

 

 

Odhlašování a přihlašování: 

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí na tel. č. 515322710, kanceláři ŠJ,

na webových stránkách www.strava.cz do 13,00 hod. předchozího dne. Ráno již nelze oběd odhlásit. Odhlašování většího počtu žáků z důvodu např. výletů, zkoušek, návštěvy divadla, exkurze aj. hlásí škola v nejbližším možném termínu, nejpozději však tři dny předem.

 

Vstup a chování v jídelně :

-         strávníci jsou povinni se řídit pokyny pedagogického dozoru

-         před vstupem do jídelny si umyjí ruce

-         do jídelny se vstupuje s čipem

-         o čistotu stolů ve výdejní době dbá určená pracovnice kuchyně

-         strávník je povinen chovat se slušně, ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

-         je zakázáno vynášet inventář z jídelny                                                 

 

Výdejní doba :

 

           Výdejní doba oběda do jídlonosičů:                11,00 – 11,30 hod.

           Výdejní doba oběda pro cizí strávníky:          11,00 – 12,00 hod.

           Výdejní doba oběda:                                       11,00 – 13,45 hod.

           Výdejní doba nevydaných obědů:                   13,55 – 14,05 hod.

 

Obědy do podepsaných jídlonosičů se vydávají pouze v určenou dobu, kuchařky je naplní a dají na určený stůl v jídelně.Dozor ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu, který je vyvěšený na nástěnce, kde je rovněž jídelníček.

 

 

Úhrada stravného :

Úhrada stravného se provádí formou převodů z účtů na základě vystavených inkasních příkazů. Vyúčtování stravného se provádí vždy v době od 16. do 20. v měsíci za minulý měsíc, tedy za skutečně odebrané obědy za minulý měsíc.

Ve vyjímečném případě lze zaplatit obědy hotově v kanceláři jídelny. V případě opakovaného nezaplacení obědů, mohou být strávníci ze stravování vyloučeni.

 

 

 

Zpracovala: Božena Čechová                    Schválila: Mgr. Lenka Hodaňová

                    vedoucí školní jídelny                        ředitelka školy