Základní škola speciální

Základní školu speciální tvoří jedna třída I.S.  Jedná se o formu skupinové integrace v rámci běžné základní školy. V současné době, je zde vzděláváno celkem  10 žáků s různým typem a stupněm postižení – středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ č. j. 515/2011, který vychází z RVP ZŠS. Tento program obsahuje dva díly. I. díl je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a II. díl je určen pro žáky s těžkým mentálním postižením. Někteří žáci jsou dle potřeb a doporučení příslušných SPC vzděláváni dle Individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z výše uvedeného Školního vzdělávacího programu.

 

Docházka do tříd  ZŠ speciální je desetiletá:

• první stupeň (1. – 6. ročník)

• druhý stupeň (7. – 10. ročník)

Po ukončení povinné školní docházky žák získává základy vzdělání.

 

Personální zabezpečení tříd:

Vzdělávání zajišťují 4 pedagogičtí pracovníci:

Třídní učitel:   Mgr. Gabriela Kliková (speciální pedagog)

Druhý pedagog ve třídě: Michala Cafourková

Asistenti pedagoga: Petra Kliková, Hana Pelikánová

 

Výchovně-vzdělávací proces je zaměřen na optimální rozvoj kognitivních procesů, komunikačních schopností, rozvoj motoriky, senzomotoriky, emocionality, sebeobsluhy a samostatnosti. Dále se snažíme
o rozvoj žádoucích forem chování, adaptačních schopností jako předpoklad pro sociální učení a integraci do společnosti, přičemž vždy respektujeme charakter a závažnost postižení žáků a jejich individuální potřeby.

Vzhledem k tomu, že naše třídy vzdělávají i žáky s poruchami autistického spektra uplatňujeme také metodiku strukturovaného učení, která vychází z TEACCH programu ( Treatment  and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children ).

U žáků s narušenou komunikační schopností se uplatňují metody augmentativní a alternativní komunikace, globálního a sociálního čtení.

 

Do výuky žáků také zařazujeme řadu podpůrných terapií například muzikoterapii, arteterapii, canisterapii, prvky bazální stimulace,prvky ergoterapie,
ve kterých byl tým speciálních pracovníků odborně proškolen díky projektu
Zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Ivančická, více na: https://zkvalitneni-vzdelavani.webnode.cz/

 

Třída ZŠ speciální má k dispozici 4 komfortně vybavené třídy, které plně odpovídají speciálním potřebám žáků. Veškeré prostory jsou vybaveny vhodným zařízením, kompenzačními pomůckami, speciálními židlemi, polohovatelnými lavicemi, relaxačními vaky, polohovacími hady, apod.
Třídy jsou rozčleněny dle využití na prostor pro individuální výuku, skupinovou výuku, kolektivní aktivity, volnou hru, relaxaci, výtvarnou činnost, společné stolování apod. V rámci výuky žáci využívají také počítačovou učebnu, tělocvičnu a specializovanou výtvarnou učebnu – keramickou dílnu.
Po vyučování mají možnost naši žáci navštěvovat školní družinu.

 


1.třída

Zde se realizují různé skupinové činnosti, volná hra, muzikoterapeutické chvilky, aktivity se psem, polohování se psem, relaxace apod.

 

2.třída

Třída pro skupinovou výtvarnou činnost, prostor pro společné stolování
a multismyslový koutek, ve kterém je kromě relaxace uskutečňována smyslová výchova, prvky aromaterapie a prvky bazální stimulace.

 

 

3.třída

Učebna je určena pro skupinovou výchovně-vzdělávací činnost.

 

 

 

4.třída

Třída pro individuální výuku, při které je uplatňována metodika strukturovaného učení – individuální přístup, strukturalizace, vizualizace.

 

 

 

CANISTERAPIE

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>