Září

1. zasedání žákovského parlamentu


Datum: 20.9. 2018

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0


Program:


  1. Zahájení činnosti, seznámení
  2. Informace k volbám
  3. Plán činnosti na školní rok 2018/2019
  4. Projekt CEDU - Škola pro demokracii
  5. Diskuse


ad1) Zvolení zástupci jednotlivých tříd se navzájem seznámili.  Počet zastupitelů je v letošním školním roce 10 a byli zvoleni v třídních volbách.

ad2) Zastupitelé  byli informováni, že se na příští schůzce uskuteční volba předsedy a místopředsedy formou veřejného hlasování. Do příští schůzky si rozmyslí svou volbu a případnou kandidaturu.

ad3) Plán činnosti šk. roku 2017/2018:

  • ŽP se bude scházet 1krát měsíčně ( v případě potřeby častěji )
  • nejméně 1krát za dva měsíce se vedení ŽP bude scházet s vedením školy
  • ŽP zorganizuje i letos tradiční akce -  Halloween, sběr papíru, zamyslí se nad Týdnem v cizích zemích s případnou obměnou Týden v regionech, nad zopakováním akce Daruj dětem knihu, Den naruby - plán činnosti bude doplněn o případné další návrhy

ad4)  V loňském roce koordinátorka parlamentu přihlásila ŽP do projektu Centra demokratického učení s názvem "Škola pro demokracii". Kontaktním žákem je Anna Ostrovská, která bude společně s p.u. Vejvalkovou předávat informace na schůzkách. Škola obdržela za loňský rok osvědčení Školy pro demokracii a představila své projekty v síti škol, které se vzájemně inspirují.

ad5) V diskusi byla znovu připomenuta možnost přednést návrhy na využití části peněz ze sběru.

5. třída vznesla připomínku, že se nevejdou k lavicím v učebně HV, připojila se 7. třída, věc bude sdělena vedení školy.


Zapsala: Michaela Vejvalková