Září

1. zasedání žákovského parlamentu


Datum: 27.9. 2017

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0


Program:


  1. Zahájení činnosti, seznámení
  2. Volba vedení žákovského parlamentu
  3. Plán činnosti na školní rok 2017/2018
  4. Projekt CEDU - Škola pro demokracii
  5. Diskuse


ad1) Zvolení zástupci jednotlivých tříd se navzájem seznámili.  Počet zastupitelů je v letošním školním roce 10 a byli zvoleni v třídních volbách.

ad2) Volba předsedy ŽP - navrženy Zuzana Brňáková (9.tř.) a Anna Ostrovská (8. tř.), zvítězila Zuzana Brňáková s 8 hlasy, Anna Ostrovská 2 hlasy. Volba místopředsedy - navrženy Terezie Vavříková (7. tř. ), Anna Ostrovská (8.tř.) a Sabina Kunčíková ( 9. tř. ), zvítězila Anna Ostrovská s 6 hlasy, Terezie Vavříková 2 hlasy, Sabina Kunčíková 2 hlasy.  

ad3) Plán činnosti šk. roku 2017/2018:

  • ŽP se bude scházet 1krát měsíčně ( v případě potřeby častěji )
  • nejméně 1krát za dva měsíce se vedení ŽP bude scházet s vedením školy
  • ŽP zorganizuje i letos tradiční akce - Týden v cizích zemích a sběr starého papíru, termíny budou upřesněny
  • plán činnosti bude doplněn o případné další návrhy

ad4)  Koordinátorka parlamentu přihlásila ŽP do projektu Centra demokratického učení s názvem "Škola pro demokracii". Kontaktním žákem je Anna Ostrovská, která bude společně s p.u. Vejvalkovou předávat informace na schůzkách. Škola se tímto projektem připojí k celostátní síti škol, kde žáci mohou participovat na chodu školy.

ad5) V diskusi byla shodně 7.,8. a 9. třídou navržena akce na Halloween. Zastupitelé přednesou návrh ve svých třídách a 4. 10. se ŽP sejde na mimořádné schůzce, na které bude akce prodiskutována a navržena vedení školy.


Zapsala: Michaela Vejvalková