Září

1. schůzka žákovského parlamentu

Datum:  21.9, 2022

Přítomni:  16 zastupitelů ( 2 zastupitelé 7. třídy v zastoupení )

Nepřítomni: 0

 

Program:

  1. Zahájení činnosti ŽP, seznámení
  2. Volba předsedy a místopředsedy ŽP
  3. Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022
  4. Plán akcí na letošní školní rok
  5. Diskuse
 
ad1) Koordinátorka parlamentu všechny přítomné přivítala na úvodní schůzi a zastupitelé se navzájem představili. Schůze parlamentu budou probíhat pravidelně 1krát za 14 dní. ( Výjimka je při pobytu žáků ve Francii, kdy bude schůzka posunuta.)
 
ad2) Jednotlivé třídy přednesly návrhy jmen na předsedu parlamentu  - navrženi byli Jakub Pekárek a Sára Čejková z 9. třídy a Libuše Břínková z 8.B. V  přímém  hlasování Sára Čejková obdržela 8 hlasů a stala se předsedkyní ŽP, Jakub Pekárek 7 hlasů a byl zvolen místopředsedou ŽP a Libuše Břínková 1 hlas.
Předsedkyně a místopředseda byli zároveň pověřeni  jednáním s vedením školy.
 
ad3) Koordinátorka ŽP připomněla přítomným akce loňského školního roku a jejich hodnocení. Všichni se shodli, že všechny akce proběhly úspěšně a většinu z nich bychom rádi zopakovali.
 
ad4) Zastupitelé dostali za úkol probrat ve třídách jednotlivé akce ŽP a připojit návrhy na nové. Na následující schůzce bude vytvořen plán akcí. Halloween ve škole byl naplánován na 31. 10. pondělí, proběhne soutež tříd  O nejlépe vyzdobenou třídu, hodnotit budou netřídní učitelé. Sběr papíru předává žákovský parlament k pořádání žákům 9. ročníku.
 
ad5) V diskusi byly vzneseny dotazy na nové knihy v žákovské knihovně - knihy byly již zakoupeny a po registraci bude možno si je zapůjčit.
 
 
Zapsala: Michaela Vejvalková