Únor

6. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 21.2. 2018

Přítomno: 8

Nepřítomno: 2


Program: 

 1. Docházka
 2. Týden v cizích zemích
 3. Diskuse

  

 

ad1) Schůzi vedou zastupitelky 8. ročníku. Kontrola docházky - nepřítomni 2 zastupitelé - účast na Olympijském parku v Brně, zastupují náhradníci.

ad2) Týden v cizích zemích proběhne od 19.3. -23.3. 2018.

        Školní jídelna předala žákovskému parlamentu konečný výběr zemí pro letošní školní rok.Zastupitelé si dle přání tříd vybrali, případně vylosovali zemi, kterou

        si berou pod patronát.

        Vybrané země :

 • Chorvatsko - pondělí - patron 9. třída
 • Austrálie - úterý - patron 8. třída
 • Španělsko - středa - patron 7. třída
 • Egypt - čtvrtek - patron 6. třída
 • Havaj - pátek - patron 5. třída

        Všichni patroni připraví na pátek 16. 3. informační panely a výstavky k jednotlivým zemím, zvolí si komisi, která bude bodovat celoškolní soutěž, připraví hudbu na  flash disc.

ad3) Předsedkyně ŽP informovala přítomné, že 28.2. se uskuteční schůzka s vedením školy, kde budou prodiskutovány všechny dotazy, náměty a připomínky, které se během posledních mesíců nashromáždily.

 

Zapsala: Mgr. Michaela Vejvalková


7. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 28.2. 2018

Přítomno: 10

Nepřítomno: 0


Program: 

 1. Docházka
 2. Interpelace na vedení školy
 3. Diskuse


ad1) Schůzku vedou zastupitelky 8. ročníku. Kontrola docházky- všichni přítomni. Sabina Hrabánková přivítala paní ředitelku a paní zástupkyni.

ad2) Vedení školy byly předneseny dotazy, náměty a připomínky, které byly nashromážděny za poslední měsíce, některé z nich byly již průběžně řešeny.

Nižší ročníky si stěžovaly, že po dívkách z vyšších ročníků zůstává v šatnách tělocviku zápach z deodorantů. Tuto situaci si třídy již vyřešily.

Paní ředitelka podotkla, že je vše o komunikaci.

Byl přednesen návrh, aby byly u kabinetů učitelů umístěny tabulka s jejich rozvrhy pro lepší orientaci při jejich hledání žáky či rodiči.

Vedení si tento návrh promyslí a domluví se, jak by šel realizovat. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že učitelé často suplují, proto někdy nepomohou ani rozvrhy.

Dotazy ke skladbě jídelníčku - mohlo by být každý den jedno bezmasé a jedno masité jídlo?

Paní ředitelka projedná tento dotaz s paní vedoucí školní jídelny, jelikož skladbu jídelníčku ovlivňují poměrně přísná pravidla a také otázka poptávky.

Mohly by být názvy jídel přesné, aby bylo jasné, co jídlo obsahuje?

Děti si mohou pomoci internetem, ale i tento dotaz bude projednán  vedoucí školní jídelny.

V jídelně se v poslední době objevily mokré a špinavé tácky.

Vedení školy informovalo, že o této situaci ví, jedná se o dobu, kdy je v jídelně více tříd naráz. Budou dokoupeny nové tácky, aby se nemusely rychle umývat. Žáci se však nemají stydět  říct si  o čistý, každý může udělat chybu.

Padl návrh na  uskutečnění protiteroristického cvičení.

Paní ředitelka si nedovede představit, jakou formou.Tyto akce spíše pořádají bezpečnostní složky- hasiči, policie...

Na záchodech opakovaně chybí toaletní papír a bývají plné koše.

Vedení školy upozornilo, že když něco chybí, mají žáci upozornit paní uklízečku.

Žáci opakovaně upozorňují na špatný stav zábradlí a schodů.

Týto závady jsou věcí města. Škola čeká, jestli jí budou přiděleny dotace a podle toho by se začalo s opravami.

Děti by rády věděly, jestli se bude měnit vzhled atria.

Ve spolupráci s městem se rýsuje projekt dopravního hřiště. který by byl právě v atriu školy.

Paní ředitelka poprosila zastupitele, aby apelovali na své spolužáky, že je potřeba vždy se všemi připomínkami začít u sebe, včetně slušného chování a ochraně majetku ve škole.

ad3) V diskusi paní učitelka Vejvalková vznesla dotaz, jak je to s penězi ze sběru, jelikož se loni parlament zavázal, že část výtěžku půjde na charitu. Paní ředitelka upozornily, že škola nemůže poskytnout finanční dar, ale sad by to šlo vyřešit věcným darem, slíbila, že se pokusí zjistit více informací.

Zastupitelky 8. ročníku poděkovyly vedení za účast a ukončily schůzi.


Zapsala: Michaela Vejvalková