Říjen

2.schůzka žákovského parlamentu

Datum:  13.10. 2022

Přítomni:  14 zastupitelů

Nepřítomni: 2 zastupitelé 8.A

 

Program:

 1. Zahájení, docházka
 2. Plán akcí školního roku 2022/2023
 3. Halloween ve škole
 4. Diskuse

 

ad1) Nedostavili se 2 zastupitelé ze třídy 8.A

 

ad2) Po návrzích všech tříd byly předběžně schváleny tyto akce:

 • 31. 10. 2022 – Halloween ve škole
 • 16. 11. 2022 – No Backpack Day
 • 22. 12. 2022 – vánoční diskotéka
 • Prosinec – vánoční charitativní sbírka – zvířecí útulky
 • 27. - 31.3. 2023 – Týden v cizích zemích
 • 21.4. 2023 – Den Země – Ukliďme Krumlov\!
 • 1.6. 2023 – Den dětí – Den naruby

Navržené akce budou předloženy vedení školy, které se vyjádří k jejich konání.

 

ad3) Halloween – je zcela dobrovolný! Třídy si dle vlastního uvážení vyzdobí třídy, chodby, hlavní chod.

Děti mohou přijít v kostýmech. Netřídní učitelé výzdobu tříd ohodnotí a vyberou se tři nejlépe vyzdobené třídy.

           

ad4) V diskusi padl návrh na další charitativní sbírku – víčka od PET lahví, Do příštího parlamentu mají třídy za úkol zjistit, na jakou konkrétní věc by se sbírka zaměřila. Dále je potřeba vybrat konkrétní zvířecí útulek, kterému bychom vybrané věci ve vánoční sbírce poskytly.

Znovu byl vznesen návrh na zamykatelné skříňky místo šaten – v šatnách se ztrácí věci, jsou neustále poházené…

9. třída navrhuje kurz první pomoci pro žáky – zjistíme možnosti, oslovíme metodika prevence.

 

 

Zapsala: Michaela Vejvalková