Minimální preventivní program

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Lenka Hodaňová

Telefon na ředitele

515 322 442-3

E-mail na ředitele

 

 

 

Jméno a příjmení školního metodika prevence

Mgr. Marek Ostrovský

Telefon

515 322 442-3

E-mail

ostrovsky.marek@centrum.cz

 

 

Jméno a příjmení výchovného poradce

Mgr. Michaela Vejvalková

Telefon

515 322 442-3

E-mail

michvej@volny.cz

 

 

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

ZŠ – I. stupeň 

5

100

ZŠ - II.stupeň

4

79

ZŠ praktická

2

18

ZŠ speciální

2

14

Celkem

13

211

 

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

 

VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE

 

1. Sociální a jiné okolí školy

 

ZŠ Ivančická je umístěná ve velmi pěkném prostředí na konci Moravského Krumlova v těsné blízkosti zámeckého parku. Ve škole mají žáci k dispozici dvě tělocvičny, hřiště na fotbal s běžeckým oválem, hřiště na volejbal, speciální učebny pro fyziku a chemii, hudební výchovu, dvě učebny informatiky vybavené počítači, tři oddělení družiny, jídelnu, školní knihovnu, cvičnou kuchyň, dřevodílnu a kovodílnu. Na naší škole je k dispozici celkem 9 učeben, kde jsou umístěny interaktivní tabule. Ke škole patří školní pozemek a atrium s průlezkami a ohništěm. Atrium je využíváno při vyučování, družinou a dále i mimo vyučování pro akce žáků s rodiči a učiteli. Hned u školy je zámecký park, který je také využíván pro různé školní akce (Den prevence, Dravci ve škole, Zdravotní tělesná výchova, Přírodopis,…).

Riziková místa jako kmenové třídy, chodby, šatny, WC, okolí nápojového automatu jsou pokryta o přestávkách dohledem pedagogických pracovníků. Další prostory jako tělocvičny a dílny jsou uzamčeny.

Téměř v každé třídě jsou děti s SPU. V některých třídách jsou také žáci integrovaní, několik dětí pracuje s asistentkou. Vedle běžných tříd zde již několik let fungují třídy s žáky s lehkým mentálním postižením a třídy pro děti s kombinovanými vadami. Na škole také funguje dyslektický kroužek. Většina žáků hlavně prvního stupně bydlí v Moravském Krumlově, někteří žáci dojíždějí z okolních obcí. Autobusová zastávka je přímo u školy.

Spolupráce s organizacemi, které se zabývají primární prevencí v okolí je dobrá, vždy je možná domluva. Zejména spolupracujeme s PPP Znojmo, Domečkem M.K., Policií ČR se sídlem v M.K., Městskou policií v M.K., MÚ OSPOD, nízkoprahovým klubem COOLNA, HZS v M.K., SVP v M.K. Komunikace je vždy rychlá a účelná

 

2. Získávání informací o rizikových projevech chování

 

Informace o rizikových projevech chování jsou diskutovány v rámci pracovních porad, kde má vždy slovo metodik prevence a také vystupují jednotlivý pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, pokud je něco zajímá, nebo rizikové chování na škole pozorovali. Monitoring výskytu rizikových projevů chování u žáků probíhá formou anonymního dotazníkového šetření a také formou rozhovorů s žáky v rámci třídnických hodin nebo také hodin výchovy k občanství. S žáky také pedagogové hovoří neformálně během přestávek na vycházkách či výletech. Žáci mají také ve škole k dispozici schránku důvěry, kam mohou své problémy či názory a návrhy umístit a to i anonymně. Také máme zřízenu elektronickou schránku důvěry. Na škole také už několik let funguje školní parlament, kde se žáci učí své názory formulovat, vyjádřit, obhájit a prosadit. Jsme velmi rádi, že nám při vyhledávání rizik ve škole pomáhají jak naši žáci, tak i jejich rodiče, například v rámci diskuse na třídních schůzkách. Také díky této spolupráci se nám daří ve škole vytvářet bezpečný prostor pro naše žáky.

 

3. Informace od rodičů

 

Rodiče hodnotí situaci v oblasti prevence rizikového chování na škole kladně. Škola by se měla zaměřit na prevenci zneužívání návykových látek a vést cílenou protikuřáckou kampaň. Informace od rodičů získáváme z rodičovských schůzek a ze zasedání rodičovského sdružení.

 

4. Informace od žáků

 

Žáci hodnotí klima školy i své třídy kladně. Své názory, připomínky a nápady vyjadřují v diskusích v rámci vyučovacích hodin, prostřednictvím svých zástupců v parlamentu školy nebo využitím schránek důvěry.

 

5. Hodnocení MPP minulého školního roku

 

Každý pedagogický pracovník ZŠ Ivančická označil největší rizika, která ve škole pozoroval a evidoval. Z těchto poznatků byl vytvořen seznam projevů a forem rizikového chování, kterým je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Zejména je to slovní agresivita, vulgární vyjadřování, nesnášenlivost mezi spolužáky a záškoláctví. Reálně bylo zjištěno a řešeno v jednom případě u žáka 6. ročníku a 7. ročníku záškoláctví a opakovaně v 15 případech byly se žáky řešeny závažné a opakované přestupky proti školnímu řádu a slušnému chování. Ostatní nežádoucí jevy (kouření, alkohol, drogy, kriminalita,…) nebyly na naší škole reálně zjištěny. Je však potřeba i v těchto oblastech pokračovat v preventivní činnosti. Každoročně se na škole daří akci Den prevence a výborná je i spolupráce s Domečkem Moravský Krumlov v oblasti prevence. Skvěle byl také hodnocen týdenní projekt multikulturní výchovy Týden v cizích zemích, který budeme jistě opakovat i v letošním školním roce. Z časového a finančního důvodu se bohužel nepodařilo zajistit všechny zamýšlené akce. Pevně věříme, že se podaří úspěšné akce zopakovat a najde se i více času a peněz  na nové a méně časté akce.

 

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE

 

Na základě zkušeností z minulého roku se chceme věnovat především tomuto rizikovému chování našich žáků:

− Podceňování rizik v silniční dopravě – všechny ročníky

− Experimentování a užívání drog, škodlivých a návykových látek, hlavně kouření a alkohol – čtvrtý až devátý ročník

− Vulgární vyjadřování, náznaky agresivity a slovní agresivita – všechny ročníky

− Nesnášenlivost a vztahy mezi spolužáky ve třídě – všechny ročníky

− Záškoláctví a hlavně jeho skrytá forma se souhlasem rodičů – všechny ročníky

− Poruchy příjmu potravy, hlavně špatné stravovací návyky a složení stravy - pátý až devátý ročník

− Problematické sexuální chování – osmý a devátý ročník

− Závislost na virtuálních drogách – netolismus – všechny ročníky

 


C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY

 

1. V oblasti přímé práce pedagogů

 

Třídní učitelé si mapují vztahy v třídních kolektivech a s jejich výsledky nadále pracují. V případě výskytu rizikového chování informují vedení školy, výchovného poradce a metodika prevence. Společně vyberou nejvhodnější způsob reakce, nápravy, případného postihu i další možné prevence. Spolupráce je velmi dobrá. Také pokud jsou nabízeny smysluplné semináře, vyučující je rádi využívají. Ze strany vedení školy je vždy podpora v akcích, které jsou pedagogům, žákům, rodičům nebo veřejnosti ku prospěchu.

 

2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ

 

Název a odborné zaměření vzdělávání

Počet hodin

Datum konání

Realizátor – organizace, odborník

Počet školených pedagogů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ

 

Název a odborné zaměření vzdělávání

Počet hodin

Datum konání

Realizátor – organizace, odborník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy

 

Informace jsou u nás předávány na pracovních poradách, ale i mimo ně, záleží na konkrétní situaci. Většinou mluvíme o problémech ihned a pokud možno je i ihned řešíme. Při realizaci prevence pracujeme společně, spolupráce je velmi dobrá a osvědčila se.

                                                                                                

Počty pedagogických pracovníků

Celkem:

Podílející se aktivně na prevenci

Nepodílející se aktivně na prevenci

Vedení školy:

2

2

0

Metodik prevence

1

1

0

Výchovný poradce

1

1

0

Učitelé

16

16

0

Vychovatelé

3

3

0

Asistenti pedagoga

8

8

0

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 

 

1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP

 

ŠMP má pravidelné konzultační hodiny pro žáky a rodiče každé první pondělí od 14. do 16. hodin, všichni také dostanou telefon a e-mail a je možno se domluvit na konzultaci dle potřeby. Ve škole funguje pevná i elektronická schránka důvěry. Informace metodika prevence jsou také na nástěnkách ve škole a na webu školy. Vedení školy umožňuje pravidelné vstupy na pedagogických radách, kde jsou ostatní učitelé seznámeni s MPP a informováni o akcích a plnění MPP. Učitelé se věnují prevenci rizikového chování hlavně v třídnických hodinách. Vždy je nutné dbát u nás na srozumitelnost a jasné znění školního řádu, se kterým jsou seznámeni nejen žáci, ale i jejich rodiče, kteří, stejně jako žáci, jeho přečtení stvrzují svým podpisem.

 

2. Aktivity pro rodiče

 

Název aktivity

Datum konání

Realizátor, přednášející

Třídní schůzky

24.11. a 20.4.

Třídní učitelé

Konzultační hodiny

každý měsíc

ŘŠ, TU, ŠMP, VP

 

 

 

3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

 

Název aktivity

Datum konání

Vedoucí programu

Drakiáda

 

Vančurová

Školní Vánoce

20. 12. 2016

Vejvalková

Školní Akademie

27. 6. 2017

Tauwinkl

 

 

 

 

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

 

1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP

 

Kdo je školní metodik prevence, jaké má konzultační hodiny, v jakých záležitostech za ním mohou žáci zajít, jak ho mohou kontaktovat a kde ho najdou jsou žáci informováni na začátku každého školního roku v úvodních třídnických hodinách. Dále jsou informováni o preventivních nástěnkách na škole a o webu školy, kde najdou důležité a aktuální informace týkající se primární prevence.

 

2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov

 

1. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

 

prvouka

Naše škola, třída – správné chování

Předávání informací, dramatizace

Mgr. Hana Vančurová

 

prvouka

Cesta do školy – dopravní situace

Procházka městem

Mgr. Hana Vančurová

 

prvouka

Zdraví, strava, nemoci a úrazy

Praktická ochutnávka

Mgr. Hana Vančurová

výtvarná výchova

Body art – mezilidské vztahy

Body art – otiskování částí těla

Mgr. Hana Vančurová

pracovní činnosti

Práce v domácnosti – sebeobsluha a osobní hygiena

Předávání informací, prožitková aktivita

Mgr. Lenka Spourová

 

 

 

 

 

 

2. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

 

prvouka

Cesta do školy – setkání s cizími lidmi

Prožitková aktivita - vycházka

Mgr. Hana Štěpánová

 

prvouka

Osobní bezpečí – Šikana

Diskuse u videa

Mgr. Hana Štěpánová

 

prvouka

Požární ochrana

Přednáška s hasiči

Mgr. Hana Štěpánová

 

prvouka

Kyberšikana – nebezpečí počítače

Praktické ukázky, letáčky

Mgr. Hana Štěpánová

 

prvouka

Péče o zdraví – osobní hygiena

Prožitková aktivita

Mgr. Lenka Spourová

 

 

 

 

 

 

3. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

 

prvouka

Péče o zdraví – organizace našeho zdravotnictví

Práce s textem a obrázky, prožitková aktivita

Mgr. Lenka Spourová

 

prvouka

Prevence – zdravý životní styl

Předávání informací

Mgr. Andrea Třetinová

 

prvouka

Rozdíly mezi lidmi – rasová snášenlivost

Předávání informací

Mgr. Andrea Třetinová

 

prvouka

Pravidla silničního provozu – chodec, cyklista

Praktický nácvik

Mgr. Lenka Spourová

praktické

činnosti

Hygiena provozu domácnosti

Praktické dovednosti – nácvik ve cvičné kuchyňce

Mgr. Lenka Spourová

 

 

 

 

 

4. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

vlastivěda

přírodověda

Ochrana životního prostředí – třídění odpadů

Předávání informací, beseda, video

Mgr. Spourová

Mgr. Králová

český

jazyk

Zdvořilost v psané i mluvené podobě

Dopis, telefonování,…

Mgr. Lenka Králová

český

jazyk

Formy společenského styku – pozdrav,omluva, poděkování

Prožitková aktivita, scénky

Mgr. Lenka Spourová

přírodověda

Jedovaté rostliny – Opatrnost

Předávání informací

Mgr. Lenka Králová

 

 

 

 

 

5. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

český

jazyk

Máme tolik společného – tolerance a respekt

Dílny čtení, práce s textem, dramatizace

Mgr. Michaela Vejvalková

 

vlastivěda

Hrozící nebezpečí, první pomoc, důležitá telefonní čísla

Předávání informací, pexeso

Mgr. Lenka Spourová

 

přírodověda

Zdravý životní styl

Předávání informací

Mgr. Radka Binderová

 

 

 

 

 

6. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

výchova k

občanství

Osobní bezpečí – šikana, řešení konfliktu, krizové situace

Předávání inf., beseda s policistou, pracovníkem krizové linky

Mgr. Michaela Vejvalková

výchova k

občanství

Prevence zneužívání návykových látek – alkoholismus, kouření

Diskuse nad filmem

Mgr. Michaela Vejvalková

 

zeměpis

Biosféra – ochrana životního prostředí

Předávání informací

Mgr. Marek Ostrovský

 

7. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

výchova k

občanství

Svět kolem nás – tolerance k národnostním menšinám

Skupinová práce, metody kritického myšlení

Mgr. Radka Binderová

výchova k

občanství

Lidská práva

Předávání informací, práce s internetem

Mgr. Radka Binderová

 

dějepis

Stěhování národů – příchod nových etnik

Předávání informací, diskuse

Mgr. Radka Binderová

 

 

 

 

 

 

8. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

český

jazyk

Cesty a návraty - xenofobie

Předávání informací

Mgr. Michaela Vejvalková

 

chemie

Ochrana životního prostředí – skleníkový efekt

Předávání informací

Mgr. Simona Jetelinová

výchova k

občanství

Lidská práva – porušování lidských práv - genocida

Předávání informací, návštěva židovského hřbitova M. Krumlov

Mgr. Michaela Vejvalková

výchova k

občanství

Reprodukční zdraví dospívajících a možná ohrožení

Práce s textem, diskuse

Mgr. Michaela Vejvalková

 

zeměpis

Jsme stejní a přece různí – rasy, národy, náboženství

Předávání informací

Mgr. Marek Ostrovský

 

zeměpis

Globální problémy – ekonomické a společenské problémy

Ohrožení přírody – skupinová práce, diskuse

Mgr. Marek Ostrovský

 

 

 

 

 

9. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

dějepis

Neklidné dvacáté století – holocaust, antisemitismus

Práce s textem, brainstorming, návštěva židovského hřbitova

Mgr. Svobodová

výchova k

občanství

Prevence zneužívání návykových látek – drogy, alkohol

Diskuse nad filmem, hraní rolí

Mgr. Lenka Hodaňová

výchova k

občanství

Patologické hráčství – gambling, netolismus

Diskuse, dramatizace

Mgr. Lenka Hodaňová

 

chemie

Drogy – přehledy, zneužití

Diskuse nad filmem

Mgr. Simona Jetelinová

 

chemie

Zdravý životní styl – obezita

Předávání informací, diskuse nad filmem

Mgr. Simona Jetelinová

 

 

 

 

 

Všechny ročníky (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Co dělat… - jak se chovat při krizových a mimořádných situacích

Prožitková aktivita, dramatizace

Domeček

M. Krumlov

Dopravní výchova – dopravní značky, situace, teorie

Předávání informací

Domeček

M. Krumlov

Krumlovské minikolečko – oblastní kolo dopravní soutěže

Testy z pravidel silničního provozu, jízda městem, první pomoc

Domeček

M. Krumlov

Den PREVENCE

Projektový den, prožitková aktivita

ZŠ Ivančická

Týden v cizích zemích – multikulturní výchova

Prožitková aktivita

ZŠ Ivančická

 

 

 

 

 

2. ročník (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Národní park přichází do škol

Školy přicházejí do Národního parku Podyjí

Prožitková aktivita

Správa NP Podyjí

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Národní park přichází do škol

Školy přicházejí do Národního parku Podyjí

Prožitková aktivita

Správa NP Podyjí

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Kyberšikana – bezpečně na síti, Facebook a jeho tvář

Prožitková aktivita

Společnost Podané ruce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Já + Ty = My – vztahy ve třídě

Prožitková aktivita

Společnost Podané ruce

Osvěta o drogách

Interaktivní beseda

Středisko

výchovné péče

 

 

 

 

 

6. ročník (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Právní vědomí I

Interaktivní beseda

OSPOD MÚ

M. Krumlov

Já + Ty = My – vztahy ve třídě

Prožitková aktivita

Společnost Podané ruce

 

 

 

 

7. ročník (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Příběh Moniky – drogová prevence

Prožitková aktivita

Společnost Podané ruce

 

 

 

 

 

 

 

8. ročník (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Adéla ještě nevečeřela – prevence poruch příjmu potravy

Prožitková aktivita

Společnost Podané ruce

Jak se aktivně bránit při napadení

Prožitková aktivita

Městská

Policie M. K.

Problematika drog

Interaktivní beseda

K-centrum

NOE

 

 

 

 

9. ročník (třídy)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Adéla ještě nevečeřela – prevence poruch příjmu potravy

Prožitková aktivita

Společnost Podané ruce

Jak se aktivně bránit při napadení

Prožitková aktivita

Městská

Policie M. K.

Problematika drog

Interaktivní beseda

K-centrum

NOE


2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě

 

SPJ který bude řešen:

vztahy v 6. třídě – tvorba nového kolektivu

Jak byla situace zjištěna: po domluvě s TU            

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:

 

Kdy bude situace řešena:

S použitím jakých metod bude intervence vedena:

 

Způsob ověření efektivity intervence:

 

 

 

 

SPJ který bude řešen:

 

Jak byla situace zjištěna

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:

 

Kdy bude situace řešena:

S použitím jakých metod bude intervence vedena:

 

Způsob ověření efektivity intervence:

 

 

2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky

 

 

Název aktivity, akce

Datum

Realizátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky

 

Název aktivity, akce, kroužku

Datum nebo frekvence konání

Vedoucí programu

Sborový zpěv

středy

Pospíšilová

Dyslektický kroužek I. stupeň

středy

Třetinová

Dyslektický kroužek II. stupeň

čtvrtky

Vejvalková

Náboženství

pátky

Bublan

Discgolf

středy

Domeček M.K.

Literárně-dramatický kroužek

čtvrtky

Vančurová

Sportovní kroužek

úterky

Štěpánová

Výtvarně-keramický kroužek

středy

Spourová

Florbal

čtvrtky

Domeček M.K.

Fotbal

pondělky

Ostrovský

Hravá angličtina

úterky

Vančurová

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ

 

Do oblasti prevence rizikového chování a prosazování zdravého životního stylu patří i tělocvik a různé sportovní akce, kterých se naši žáci v průběhu roku zúčastňují. Jedná se o atletické závody Zimní hala Brno, Pohár rozhlasu Znojmo, Vánoční laťka Mor. Krumlov, Okresní atletický přebor Znojmo. V rámci posílení soutěživosti, zdravého soupeření a všestranného rozvoje pohybu plní naši žáci odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), kde jsou různé i méně časté a netradiční disciplíny, v nichž mohou vyniknout také méně sportovně založení žáci, což zamezuje jejich posměchu a ponižování.

 

V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

 

Organizace

Jméno odborníka

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)

MěP M.K.

Rudolf Fráňa

724 282 837, 515 322 634

OSPOD M.K.

Marie Bartošková, Dis

739 021 167, 515 300 717

POLICIE M.K.

Bc. Petr Knotek

974 641 651

PPP Znojmo

Mgr. Petra Špačková

515 26 00 77

COOLNA

Martin Čapek

739 389 274

Sdružení Podané ruce

Mgr. Margareta Hvižďová

549 211 278, 773 789 708

MěKS M.K.

Marie Makovičková

515 32 10 64

SVP M.K. ŠANCE

Mgr. Veronika Bobková

Mgr. Pavel Psota

Mgr. Miroslav Lipták

778 703 249

778 703 250

DOMEČEK M.K.

Eva Ostrovská

Mgr. Hana Sobolová

515 322 770

720 993 873

 

 

 

 

 

VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA

 

Aktivity se budou vyhodnocovat průběžně na pedagogických radách, pracovních poradách. Způsob vyhodnocení bude diskusí, výsledky poté poslouží k přípravě MPP na příští šk
 
VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

 

 

Datum

Podpis ředitele/ředitelky školy

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP

7.9.2016

 

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP

8.9.2016