Realizované projekty

 

Projekt EDISON 2017

V rámci projektu EDISON, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích, navštívili ve dnech 25.9-27-9.2017 naši školu studenti ze zahraničí, kteří prezentovali žákům 2. i 1. stupně informace o svých státech. Výuka probíhala v anglickém jazyce, což byla pro naše žáky výborná příležitost k využití cizího jazyka v praxi. Více o projektu Edison zde

Projektové hodiny

Více fotografií

Letos jsme měli možnost seznámit se s těmito mladými lidmi: 

Liasita Karina Ginting Munthe - Indonésie


Paola Medina González - Mexiko

Slimane Zitoun Hadj Omar - Alžírsko

Zahid Mansab - Pakistán 

 

Mezinárodní projekt EDISON 2016

V rámci projektu EDISON, podporovaného Městem Moravský Krumlov, navštívili v týdnu od 17.10. do 21.10. 2016 naši školu stážisti Ludovica Meschini (Itálie) a Tornike Epitashvili (Gruzie) , kteří v hodinách seznámili žáky s informacemi o sobě a své zemi. Prezentace probíhaly v anglickém jazyce, což  byla pro naše žáky výborná příležitost ověřit si své jazykové dovednosti. Během celého týdne studenti navštívili téměř všechny ročníky. Doufáme, že se jim v naší škole i v našem městě líbilo. Více fotografií


Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupmi ZŠ
formou metody storylines

  učení příběhem pro žáky 1. a 3 třídy

V rámci projektu Global Storylines jsme ve vyučování po tři měsíce pracovali s příběhem. Síla tohoto přístupu spočívá v tom, že dává žákům smysl učení a motivuje je. Při práci s příběhem se žáci neptají, proč se toto učíme. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata, která ovlivňují konkrétní místo a lidi, tím probouzí větší zájem dětí o dění v reálném světě.
Projekt realizovala naše škola ve spolupráci s organizací NaZemi, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity a skotskou organizací WOSDEC.
 

 

Společným jednáním se žákovským parlamentem a školskou radou
k výchově demokratického občana

Živé pomezí

Realizace místní rozvojové strategie

14/020/41200/046/000247

Stručný obsah:

Renovovaná místnost vybavená moderní technikou, nábytkem bude sloužit k jednáním žákovského parlamentu, rady školy a vedení školy. 

 

 

S Edou a Evou zdravě a bezpečně

CZ.1.07./1.1.00/53.0003

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Stručný obsah:

Projekt byl zaměřen na zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu u dětí základních škol a poskytování první pomoci.

Cílem projektu bylo získání sociálních dovedností pro řešení složitých situací v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zdravého životního stylu a v oblasti poskytování první pomoci.

 

Příprava na Cambridské zkoušky na ZŠ Ivančická

Tento projekt byl vytvořen ve spolupráci institucí: ZŠ Ivančická, Gymnázium Moravský Krumlov a Jazyková škola Alrete v Ivančicích.Je zaměřen na podporu  žáků při rozšířené výuce anglického jazyka s cílem dosáhnout odpovídající úrovně znalosti jazyka u jednotlivých skupin  a složení Cambridgeské zkoušky.  Na ZŠ Ivančická se jedná o získání certifikátů na úrovni MOVERS (začínající), FLYERS (mírně pokročilí)  a KEY ENGLISH TEST (možnost obdržení certifikátu úrovně A1, popř. B1). Doba trvání projektu se předpokládá 5 let.

Dlouhodobý záměr naší základní školy je profilovat se jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Chceme nabízet výuku na vysoké úrovni, a proto vyžadujeme a podporujeme také kvalitní všestrannou odbornou přípravu pedagogů, zejména po stránce odborné, metodické a jazykové.

Vybraní pedagogové vyjíždějí na studijní pobyty do zahraničí (Anglie, Malta) v rámci projektu Erasmus+, aby načerpali nové znalosti a dovednosti, jež jsou podporou tohoto jazykového vzdělávání.

Studijní pobyt v Anglii 

Na naší ZŠ Ivančická vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, mnoho dětí je také zapojena do projektu města a připravují se na Cambridgské zkoušky. Ani my, učitelé nezůstáváme pozadu. A právě díky dalšímu projektu s názvem Erasmus + nám byl umožněn výjezd do Anglie se zaměřením na vzdělávání pracovníků škol. 19. 7. 2015 jsme tedy vyrazily za vzděláním. Tento studijní výjezd byl financován z projektu Evropské Unie.

Bydlely jsme přímo v historickém centru přímořského města Brighton v Anglii. Měly jsme možnost důkladně poznat běžný život starousedlíků, úzce propojený s čilým turistickým ruchem. V naší hostitelské rodině jsme měly skvělou příležitost zdokonalovat své jazykové schopnosti a dovednosti přímo s rodilými mluvčími v každodenních situacích.

Škola s názvem ELC (English Language Centre), kde jsme dva týdny studovaly, poskytuje vzdělání na velmi vysoké úrovni. Naše učitelská skupina byla národnostně opravdu velmi pestrá.

Hned první den, v pondělí 20. června, jsme s naší lektorkou navštívili Primary school = základní školu. V Anglii totiž končí dětem školní rok až 23. července. Návštěva školy byla velmi inspirativní a objevná. Věnovala se nám nejen sympatická paní ředitelka, ale také žáci školy, kteří nás ochotně provedli celou školou a jejím okolím a zodpovídali všechny naše zvídavé dotazy. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o školském systému v Anglii i mnohá specifika této konkrétní školy.

Hlavní náplní našeho pobytu bylo studium na vybrané škole pod vedením odborných lektorů. Naše lekce byly nabity praktickými ukázkami, dovednostmi a zkušenostmi naší skvělé lektorky, ale současně jsme měli dostatek prostoru k výměně našich vlastních postřehů, názorů a znalostí z výuky anglického jazyka na našich školách.

Během přímého vzdělávacího procesu vedoucího k rozšíření našich znalostí, dovedností a schopností jsme si rozšířily také zásobník aktivit, které budeme aplikovat při své práci se žáky.

Prostřednictvím odpoledních výletů a výjezdů jsme se blíže seznámily s historií i současným životem v této části Anglie, kulturou i dalšími oblastmi běžného života, které využijeme při výchovně vzdělávacím procesu na své škole.

Celý náš studijní pobyt v Anglii byl velmi přínosný pro naši další práci se žáky. Je skvělé, že máme my, pedagogové možnost se tímto způsobem vzdělávat.

Dalším krokem na naší škole ZŠ Ivančická je plánovaný výjezd 20ti žáků do anglického města Eastbourne, kde budou rozvíjet své jazykové schopnosti v přirozeném prostředí s rodilými mluvčími. Mají se opravdu na co těšit! I pro nás to byl nezapomenutelný zážitek.

                                     Mgr. Martina Bystrianská, Mgr. Hana Štěpánová

 

ANGLIČTINA NA MALTĚ 

Na naší ZŠ Ivančická vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, mnoho dětí je také zapojena do projektu města a připravují se na Cambridgské zkoušky. Ani my, učitelé nezůstáváme pozadu. A právě díky dvouletému projektu s názvem Erasmus + nám byl umožněn další výjezd za vzděláním, tentokrát na Maltu.

My dvě jsme byly ubytovány v krásném domě s výhledem na moře nedaleko rušného centra přímořského města St. Julians. Měly jsme možnost důkladně poznat běžný život starousedlíků, úzce propojený s čilým turistickým ruchem. Právě rozvoj turistického ruchu má zásadní vliv na současný život na Maltě, dokonce se díky tomu zmnohonásobil počet obyvatel na Maltě. V naší hostitelské rodině jsme měly skvělou příležitost zdokonalovat své jazykové schopnosti a dovednosti v každodenních situacích. Jedním z úředních jazyků na Maltě je právě jazyk anglický a navíc dcera z naší hostitelské rodiny žije a pracuje v Londýně. Denně jsme vedly zajímavé diskuze o životě na Maltě, v porovnání se životem v Anglii či u nás v ČR.

Škola s názvem ETI (Executive training institute), kde jsme dva týdny studovaly, poskytuje vzdělání na velmi vysoké úrovni. Naše učitelská skupina byla národnostně opravdu pestrá, tudíž pro nás velmi přínosná, jelikož jsme měly možnost seznámit se se systémem výchovy a vzdělání v různých zemích např. Španělsko, Dánsko, Itálie …

Hlavní náplní našeho pobytu bylo samozřejmě studium na vynikající škole ETI pod vedením odborných lektorů. Náš kurz s názvem „The Playground Classroom— Methodology for Primary School Teachers obsahoval lekce, které byly nabity praktickými ukázkami, dovednostmi a zkušenostmi naší skvělé lektorky. Současně jsme měli také dostatek prostoru k výměně našich vlastních postřehů, názorů a znalostí z výuky anglického jazyka na základních školách v našich zemích.

Během přímého vzdělávacího procesu vedoucího k rozšíření našich znalostí, dovedností a schopností jsme si obě výrazně obohatily také zásobník aktivit, které budeme aplikovat přímo při své práci se žáky.

Prostřednictvím odpoledních výletů a výjezdů jsme se blíže seznámily s historií i současným životem na exotické Maltě. Také s kulturou i dalšími oblastmi běžného života, které využijeme při výchovně vzdělávacím procesu na své škole.

Celý náš studijní pobyt na Maltě byl velmi přínosný pro naši další práci se žáky. Je skvělé, že máme my, pedagogové možnost se tímto způsobem vzdělávat.

                                     Mgr. Martina Bystrianská, Mgr. Hana Štěpánová

 

 

Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků

CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Stručný obsah:

 Efektivní spolupráce přímo uvnitř jednotlivých základních škol a mezi školami a zřizovateli. Zabezpečení rozvoje osobnostního růstu pedagogických pracovníků    a vedoucích pracovníků.Realizace kroužků pro děti ohrožené školním neúspěchem, zapojení školního psychologa a a školních asistentů.

 

 

Lektoři a mentoři pro moderní výuku českého jazyka a literatury

CZ.1.07/1.3.00/48.0124

 

Cílem klíčové aktivity projektu Lektoři a mentoři pro školy byla transformace vybraných učitelů českého jazyka a literatury ze všech krajů ČR na odborníky v oblasti přímé podpory učitelů ve školách. Přímá podpora učitelů formou mentoringu a sdílení příkladů dobré praxe se v empirických zjištěních výzkumu ukazuje jako možná efektivní cesta ke kvalitě výuky. Za "kvalitu" výuky, tedy za žádoucí znaky vyučování a učení,je považována angažovanost každého z učitelů a žáků, individuální a nevylučující zaměření výuky a zařazování adekvátních výukových postupů a materiálů v souladu s cíli, které si jednotliví učitelé ve svých třídách (a v ŠVP) stanovují.

 

Program podpory digitalizace škol

Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 byla nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu byla digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru.

Více informací:

www.edulabcr.cz
www.skoladotykem.cz

Staňte se naším fanouškem na Facebooku:
www.facebook.com/edulabcr

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Stručný obsah:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb, jako partner krajského projektu JMK,  nabízela žákům naší školy možnost navštěvovat technické kroužky, které jsou       realizovány v dílnách OV a v odborných učebnách. Úkolem kroužků byla podpora a propagace technických oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v dílnách a odborných učebnách střední školy pod odborným dozorem učitelů OV. Kroužky probíhají v průběhu celého školního roku, vždy odpoledne 1x týdně (2 vyučovací hodiny). Kroužky byly bezplatné, veškeré náklady spojené s výukou v kroužku jsou hrazeny z projektu. Doprava žáků od ZŠ na pracoviště kroužků a zpět ke škole byla zdarma. Samozřejmostí byla i odpolední svačina ( obložená bageta ) a pitný režim. Pedagogický dozor byl zajištěn pedagogem ZŠ. Kroužky byly otevřené – mohl se přijít kdokoliv kdykoli v průběhu kroužku podívat na zručnost našich dětí. V rámci projektu byla žákům i jejich rodičům nabídnuta možnost navštívit technické podniky v okolí, včetně exkurze do výrobních prostor ( dle možností podniku ).

Seznam kroužků:

AUTOMECHANIK, AUTOTRONIK max. kapacita kroužku 24 žáků
Žáci se v kroužku budou věnovat základům konstrukce osobních automobilů a motocyklů, základům elektroniky motorových vozidel, včetně měření základních elektronických veličin získaných z čidel vozidla, které se dále přenáší do řídící jednotky vozu. Dle zručnosti a dovedností účastníků kurzu má škola připraven program pro stavbu motokáry, kterou by si žáci v rámci kroužku sami sestavili.

ZÁMEČNÍK, OBRABĚČ max. kapacita kroužku 20 žáků
Žáci se v kroužku seznámí se základy ručního obrábění kovů – orýsování, řezání, stříhání, sekání pilování. Pod dohledem instruktora si vyzkouší práci na obráběcích strojích – vrtání, soustružení, frézování, obrážení, broušení. V průběhu kroužku si žáci vyrobí vlastní výrobky, dle zadané výkresové dokumentace.

KOVÁŘ max. kapacita kroužku 12 žáků
Žáci si v kroužku vyzkouší základní kovářské operace s kovem, naučí se obsluhovat kovářskou výheň, správně zvolit ocel k ohřevu a zvolit správnou ohřívací teplotu. V průběhu kurzu si žáci vyrobí jednoduché kovářské výrobky.

TRUHLÁŘ max. kapacita kroužku 12 žáků
Náplní kroužku je seznámit žáky se základním zpracováním dřeva. Žáci se naučí poznávat dřevo, vyrobit základní truhlářské spoje, správně zvolit povrchovou úpravu výrobků. Seznámí se i se základy řezbářství. Všechny pracovní operace si budou žáci osvojovat na jednoduchých výrobcích.

KRESLENÍ TURBOCAD max. kapacita kroužku 20 žáků
Náplní kroužku bude seznámení žáků s kreslícím programem TURBOCAD a práce s tímto programem. Návrhy, konstrukcí výrobků, vybavení pokojů atd.

 

 

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce 

(včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce

CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Stručný obsah:

Spolupráce se Střední školou polytechnickou Brno Jílová 36 g, při které žáci základní školy získají reálný přehled o technických oborech, technickou a manuální zručnost v rámci seznámení se s tradičními řemeslnými pracemi a budou se moci snadněji orientovat a rozhodovat při volbě budoucího povolání.

 

Minipodnikání na základní škole

Smyslem projektu bylo zvýšit podnikatelskou gramotnost žáků základních škol. Představit jim praktické činnosti v malém podniku, seznámit je se základními pojmy z ekonomiky, marketingu, práva a pěstovat pozitivní pohled na podnikatelství. Prezentovat jej jako životní filosofii, která přináší seberealizaci, svobodu, ale i zodpovědnost za vlastní produkt i tým.

Cílem projektu byl vznik a činnost minipodniků na ZŠ. Za tímto účelem bude poskytnuta škole:

·   materiální podpora  - 15.000 Kč (bez DPH)/ na 1 minipodnik na vznik a činnost.

·   4 tablety na 1 minipodnik + SW (herní aplikace), jež provede žáky hravou formou modelem vlastního minipodniku

·   proškolení pedagogů (2 x)

·   dle domluvy worshop pro studenty přímo na dané škole s odborníky z podnikové praxe4

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT EDISON

V rámci projektu EDISON podporovaného Městem Moravský Krumlov, navštívili v týdnu od 14.9. do 18.9. naši školu stážisti Nadia Karoui (Tunisko), Fady Crispy (Egypt) a Hien Tran (Vietnam), kteří v hodinách seznámili žáky s informacemi o sobě a své zemi. Prezentace probíhaly v anglickém jazyce, což  byla pro naše žáky výborná příležitost ověřit si své jazykové dovednosti. Během celého týdne studenti navštívili téměř všechny ročníky. Moc se jim líbila bezprostřednost a komunikativnost našich žáků. Studenti byli ubytováni v Moravském Krumlově a pobyt v našem městě se jim velmi líbil. Další týden stráví výukou na brněnských školách. Přejeme jim stejně nadšené a spokojené žáky, jako jsou u nás.

 Více fotografií

Závěrečná zpráva projektu Edison

Co je projekt Edison?

Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků  a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Projekt Edison je projektem společnosti AISEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě. 

(text převzat ze stránek společnosti AISEC)