7. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ  M   Čjl  D   N   A   Hv    
ÚTERÝ  P    Čjl   M  Tv   F    Pč     
STŘEDA  N  Čjl  M  Inf  A  Z    
ČTVRTEK  Čjl   P  M  Tv  F  Vv    
PÁTEK  A  Čjl  M  Z  D  VOb    

 

 
Vážení rodiče,

děkuji Vám za skvělou spolupráci při přípravě kostýmů na vánoční vystoupení.

Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019.

Michaela Vejvalková


Příspěvek SRPŠ - 150 Kč - do konce ledna. Děkujeme.

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 14.1. - 18.1. 2019


!!!21.1. 2019 - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE!!!


Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


Učivo: Nauka o slovní zásobě

           Slovní zásoba a její obohacování

           Typy slovníků

           Význam slova

           Věcný a mluvnický význam

           Přenášení slovního významu - metafora, metonymie

           Slovo, sousloví a rčení

           Synonyma, antonyma, homonyma

           Slova citově zabarvená

           Odborné názvy

           !!!Písemné opakování!!!

           Nauka o tvoření slov

           Slovní zásoba českého jazyka

           Způsoby tvoření slov v českém jazyce

           Slovotvorba

           Odvozování, skládání, zkracování

           Tvarosloví

           Opakování

           Skloňování zájmena jenž         

            

Domácí úkoly: Uč. - význam zkratek!


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo:  Ve zvířecím zrcadle

            Bajka   

            Ezopovy bajky

            J. de La Fontaine

            I.A. Krylov: Bajky

            J. Žáček: Bajky

            Pověst

            Druhy pověstí

Domácí úkoly: 


Referáty: začít číst přidělenou knihu na referát, zpracovat záznam z četby dle návodu a připravit si prezentaci knihy - pořadí dle seznamu + dobrovolné referáty z vlastní četby - Pokorná, Kleppová


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Popis uměleckého díla


Domácí úkoly:

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Sabina Doubková

Pomůcky: Obalená učebnice Project 2, pracovní sešit, sešit č. 444, testovací sešit 524

 

Unit 2

Animals, parts of body

 personal pronouns (subjective x objective) - zájmena

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Sabina Doubková

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

19. týden: 7.1. - 11.1.2019

Protiklady, Příd. jména

DÚ:

7.1. - na Po 14.1. naučit slovíčka lekce 2

      + na St 16.1. naučit psát uč. str. 29/ cv. 11 a.) jako diktát

 

20. týden: 14.1. - 18.1.2019

Přivlastňovací vazba von, Členy der, die u osob

DÚ:

14.1. - PS str. 23-4/ Opakovací test + naučit se na test L2 na St 23.1.

16.1. - PS str. 21/ cv. 14

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

 

Internetové adresy:

Deutschland: www.tatsachen-ueber-deutschland.de, www.germany.travel

Osterreich: www.oesterreich.com, www.austria.info

die Schweiz: www.eda.admin.ch, www.myswitzerland.com

Slovníky: https://de.langenscheidt.com, https://de.pons.com

                    

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Týden: 7. 1. - 11. 1.

Přehled učiva: Dělení zlomků (PS/96 - cv. 10,11,12, PS/97 - cv. 14,16,17,18)

                     Složený zlomek (zápis do PS/100, PS/101 - cv. 1,2, PS/102 - cv. 3 a-d)

Dú: PS/96 - cv. 13a, PS/97 - cv. 15

 

Týden: 14. 1. - 18. 1.

Přehled učiva: Složený zlomek (PS/102 - cv. 3, PS/103 - cv. 4)

                     Souhrnné opakování - zlomky (PS/104 - cv. 3, PS/105 - cv. 5,6)

Dú: PS/103 - cv. 4a

 

OD PONDĚLÍ 21. 1. JE TŘEBA NOSIT UČEBNICI GEOMETRIE, 1. DÍL PRACOVNÍHO SEŠITU, RÝSOVACÍ POTŘEBY  

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 7. 1. - 11. 1.

Přehled učiva: Rovnovážná poloha páky

                     Užití páky

 

Týden: 14. 1. - 18. 1.

Přehled učiva: Užití páky

                     Kladky

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

žáci budou požívat učebnici a sešit 440 s podložkou ( obalený )

 

 

 

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- se setkal se velkým ohlasem.

Všem, kteří podpořili tuto smysluplnou akci, všem, kteří chtějí v adventním čase pomoci někomu  jinému, patří velké poděkování.

Příjemné nadcházející vánoční svátky, dělejme radost sobě i ostatním a těšme se i z maličkostí. Ať jsme zdraví a spokojení i v nadcházejícícm roce 2019.

Mgr.Jana Pavlíčková

 

 

 

učivo: VYŠŠÍ ŽIVOČICHOVÉ

STRUNATCI: pláštěnci, bezlebeční, obratlovci

vývoj nervové soustavy

kruhoústí, paryby, ryby

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  leden

Učivo:  Jižní Amerika

            Státy jižní Ameriky

              přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství

            učebnice str. 29 - 38

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          vypracovat projekt Stát jižní Ameriky ve dvojici jako rozhovor !!!

          

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: leden


Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: Majetek v našem životě

           Naše potřeby

           Dělba práce

           Majetek a vlastnictví

           Rodinný rozpočet

                    

Domácí úkoly:


Aktuality:  Pokorná, Nový

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

Operační systémy 

WORD:

Nový, Otevřít, Zavřít, Uložit, Uložit jako, Vzhled stránky, Náhled, Tisk, Odeslat

Vyjmout, Kopírovat, Vložit,Vymazat, Najít, Nahradit

Přejít na:

- Normálně,Rozvržení stránky www

Rozvržení při tisku, Osnova, Pravítko, Panel nástrojů

Záhlaví a zápatí, Celá obrazovka, Čísla stránek, Datum a čas, Automatický text, 

Symbol, Obrázek, Soubor

Samostatná práce, v níž žáci zúročí získané znalosti a dovednosti.

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

 

UČIVO:

LISTOPAD - LEDEN

DÍLNY:

Nárys, půdorys,bokorys, čtení technického výkresu, 

nákres technického výkresu podle předlohy ( správné kótování), 

jednoduché kreslení na PC

Základní vlastnosti dřeva, kovu a plastů a jejich využití v praxi 

upevňování učiva opakováním

POZEMKY:

Práce na pozemku

Zelenina

Pěstování  sklizeň a uskladnění méně známých druhů zeleniny

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                       Skok vysoký

 

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

Akrobacie

kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél               

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

Výtvarná výchova

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

 

15.10. - 19.10.

Výzdoba Halloween.

19.11. - 23.11.

Zimní snová a pohádková krajina.

10.12. - 14.12.

Výroba na vánoční jarmark - svícen.

ČT - Každý si donese malou širší skleničku např. od paštiky. Děkuji

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: leden


Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: Středověk

          Románský sloh

          Historie českých zemí

          Slované přicházejí, Sámova říše

          Velkomoravská říše

          Přemyslovci položili základy českého státu

          Přemyslovské Čechy

          Gotika

          Složení středověkého obyvatelstva

          Poslední Přemyslovci

          Středověká města

          Postavení židovského obyvatelstva ve středověku

          Lucemburkové na českém trůně  - Jan, Karel IV., Václav IV.

          Písemné opakování

Domácí úkoly: