7. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ  M   Čjl  D   N   A   Hv    
ÚTERÝ  P    Čjl   M  Tv   F    Pč     
STŘEDA  N  Čjl  M  Inf  A  Z    
ČTVRTEK  Čjl   P  M  Tv  F  Vv    
PÁTEK  A  Čjl  M  Z  D  VOb    

 

 22.11. 2018 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 14,00 - 17,20 - individuální pohovory v kab. ČJ; 17,30 - schůzka pro rodiče zájemců o studium na víceletém gymnáziu v učebně 9. třídy


!UPOZORNĚNÍ! - 12.11. a 19.11. 2018 - zrušeny konzultační hodiny z důvodu návštěvy lékaře - využijte prosím úterní konzultační hodiny nebo telefonickou domluvu

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 19.11.-23.11. 2018


!!! Čtvrtletní písemná práce - 20.11.2018 !!!


Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


Učivo: Nauka o slovní zásobě

           Slovní zásoba a její obohacování

           Typy slovníků

           Význam slova

           Věcný a mluvnický význam

           Přenášení slovního významu - metafora, metonymie

           Slovo, sousloví a rčení

           Synonyma, antonyma, homonyma

           Slova citově zabarvená

           Odborné názvy

           !!!Písemné opakování!!!

           Nauka o tvoření slov

           Slovní zásoba českého jazyka

           Způsoby tvoření slov v českém jazyce

Domácí úkoly: Uč. str.


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Pohádka

           ČD - Pohádky jsou nesmrtelné

           Pohádka lidová a umělá ( autorská )

           Zpracování stejného námětu v pohádkách

           O Červené karkulce

           B. Němcová: O zlatém kolovrátku

           K.J.Erben: Zlatý kolovrat

           Moderní pohádky

           K. Čapek: Devatero pohádek

           H.CH. Andersen: Císařovy nové šaty  

           J. Werich: Fimfárum

           Pohádkové div. hry

           J. Drda: Dalskabáty - hříšná ves         

Domácí úkoly: 


Referáty: začít číst přidělenou knihu na referát, zpracovat záznam z četby dle návodu a připravit si prezentaci knihy - pořadí dle seznamu + dobrovolné referáty z vlastní četby - Lapešová, Patěk


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Popis uměleckého díla


Domácí úkoly:

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Sabina Doubková

Pomůcky: Obalená učebnice Project 2, pracovní sešit, sešit č. 444, testovací sešit 524

Unit 1

Ordinal numbers číslovky řadové

 Present tenses

Days of the week, months

My life

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Sabina Doubková

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

10. týden: 5.11. - 9.11.2018

Tykání x vykání, Země, v nichž se mluví německy, Zápor v NJ, Slovosled ve větě

DÚ:

5.11. - uč. str. 20/ cv. 6 do Š sešitu na Po 12.11.

 

11. týden: 12.11. - 16.11.2018

Zápor v NJ, Slovosled věty oznamovací a tázací, Slovosled W-otázek

DÚ:

12.11. - naučit se slovíčka (PS str. 17) na St 21.11.

14.11. - uč. str. 24/ cv. 15 - koláž na téma "Ich" - A4 výkres, na Po 26.11.

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

 

Internetové adresy:

Deutschland: www.tatsachen-ueber-deutschland.de, www.germany.travel

Osterreich: www.oesterreich.com, www.austria.info

die Schweiz: www.eda.admin.ch, www.myswitzerland.com

Slovníky: https://de.langenscheidt.com, https://de.pons.com

                    

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 
Týden: 12. 11. - 16. 11.
Přehled učiva: Smíšená čísla (Sb/21 - cv. 102,103, Sb/18 - cv. 89,90)
                     Převod des. číslo na zlomek (zápis  do PS/54, PS/55 - cv. 3, učeb/57 - cv. 1, Sb/47 - cv. 201)
                     Převod zlomek na des. číslo (zápis do PS/55, PS/55 - cv. 1, učebú57 - cv. 2)
Dú: na pátek 16. 11. list A5 - cv. 15, 16, 17
 
Týden: 19. 11. - 23. 11.
Přehled učiva: Převod zlomek na des. číslo

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

                

Týden: 12. 11. - 16. 11.

Přehled učiva: Síla, skládání sil - procvičování

                     Těžiště tělesa

 

Týden: 19. 11. - 23. 11.

Přehled učiva: Těžiště tělesa

                     Síla, skládání sil - opakování

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

žáci budou požívat učebnici a sešit 440 s podložkou ( obalený )

 

UČIVO - LISTOPAD

 

V úterý 6.11. nás čeká přednáška s MVDr. Terezou  Procházkovou.

Žáci budou mít možnost poznat profesi veterináře, zeptat se na správnou péči o domácí zvířata a své domácí mazlíčky.

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- můžeme sbírat deky, obojky, hračky pro zvířata,které doma nepotřebujeme. Dále můžeme zakoupit granule, jiné krmení, stelivo apod.

Vše se bude ukládat v kabinetu přírodopisu. Zároveň připravíme stánek za tímto účelem i v den konání tradičních školních Vánoc  18.12.2018 v prostorách školy. Společně tak připravíme předvánoční překvapení a pomůžeme dobré věci. Předem velmi děkujeme za zájem a pomoc. Jana Pavlíčková

 

 

V pondělí 19.11. absolvujeme ekologický program ve středisku enviromentální výchovy LIPKA v Brně - detaily akce mají žáci ve svých žákovských knížkách. Všichni žáci budou odhlášeni z oběda. Vyjma těch, kteří do Brna nepojedou.

 

 

učivo: VYŠŠÍ ŽIVOČICHOVÉ

STRUNATCI: pláštěnci, bezlebeční, obratlovci

vývoj nervové soustavy

kruhoústí, paryby, ryby

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  říjen

Učivo:  Amerika

            Anglosaská Amerika - Kanada, USA

              přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství

            učebnice str. 14 - 23

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          naučit vyhledávat pojmy na slepé mapě Ameriky

          naučit Ameriku na test

          

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: listopad


Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: Život mezi lidmi

           Patříme k lidem

           Vliv rodiny

           Různé sociální skupiny v našem životě

           Ve škole

           Mezi vrstevníky

           Kultura a umění

           Umělecké dílo nebo kýč?

           

Domácí úkoly:


Aktuality: Striegler, Kleppová

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

Operační systémy 

WORD:

Nový, Otevřít, Zavřít, Uložit, Uložit jako, Vzhled stránky, Náhled, Tisk, Odeslat

Vyjmout, Kopírovat, Vložit,Vymazat, Najít, Nahradit

Přejít na:

- Normálně,Rozvržení stránky www

Rozvržení při tisku, Osnova, Pravítko, Panel nástrojů

Záhlaví a zápatí, Celá obrazovka, Čísla stránek, Datum a čas, Automatický text, 

Symbol, Obrázek, Soubor

Samostatná práce, v níž žáci zúročí získané znalosti a dovednosti.

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

 

UČIVO:

LISTOPAD - LEDEN

DÍLNY:

Nárys, půdorys,bokorys, čtení technického výkresu, 

nákres technického výkresu podle předlohy ( správné kótování), 

jednoduché kreslení na PC

Základní vlastnosti dřeva, kovu a plastů a jejich využití v praxi 

upevňování učiva opakováním

POZEMKY:

Práce na pozemku

Zelenina

Pěstování  sklizeň a uskladnění méně známých druhů zeleniny

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                       Skok vysoký

 

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

Akrobacie

kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél               

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

Výtvarná výchova

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

 

15.10. - 19.10.

Výzdoba Halloween.

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: listopad


Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: Středověk

          Raný středověk

          Středověké církevní řády

          Karel Veliký

          Francká říše

          Dobyvatelé severských zemí

          Vikingové

          Zrod středověké Anglie

          !! Písemné opakování!!

          Románský sloh

          Historie českých zemí

          Slované přicházejí, Sámova říše

          Velkomoravská říše

          Přemyslovci položili základy českého státu

          Přemyslovské Čechy

Domácí úkoly: referáty