7. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Bc. Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ  M   Čjl  D   N   A   Hv    
ÚTERÝ  P    Čjl   M  Tv   F    Pč     
STŘEDA  N  Čjl  M  Inf  A  Z    
ČTVRTEK  Čjl   P  M  Tv  F  Vv    
PÁTEK  A  Čjl  M  Z  D  VOb    

 

 

 

Plánované akce:

25.-29. 3. 2019 - Týden v českých regionech - Praha - 20 Kč

1.4. 2019 - Krumlovské kolečko - přihlášení zájemci 

15.-17. 4. 2019 -  Škola v přírodě - rekreační středisko Březová - info ŽK - žáci, kteří se nezúčastní, budou docházet na výuku do 8. třídy

29.4. 2019 - Divadlo Radost - Bylo nás pět - 110Kč

 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 18.3.- 22.3. 2019

 

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo

 

Učivo:Tvarosloví

           Opakování

           Skloňování zájmena jenž   

           Slovesa - slovesné kategorie

           Slovesný rod - činný, trpný   

           Příslovce, stupňování příslovcí   

           Neohebné slovní druhy

           Skladba   

           Věty podle postoje mluvčího

           Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent   

           ! Písemné opakování!    

Domácí úkoly: Učit se!Učit se!!Učit se!!!

 

Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo:  Pověst

            Druhy pověstí

            Regionální pověsti - O Floriánku, Čertův kámen, Krumlovský kat

            Pověst v komiksu

            Počátky české literatury

            Cyril a Metoděj

            Staroslověnské legendy

            Nejstarší písně - Hospodine, pomiluj ny;Svatý Václave

            Nejstarší české kroniky - Kosmova kronika, Dalimilova kronika

            Výsledky recitační soutěže

           1. místo - Hana Havelková

           2. místo - Vendula Plachá

           3. místo - Tereza Plachá

           Žij pravdu

          M.V. Kratochvíl: Jan Hus

          Myšlenková mapa

Domácí úkoly: 

Referáty: začít číst knihu na referát dle vlastního výběru, zpracovat záznam z četby dle návodu a připravit si prezentaci knihy - pořadí dle seznamu + dobrovolné referáty z vlastní četby - od března 

 

Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: Líčení - subjektivně zabarvený popis

Domácí úkoly: připravit si slohovou práci na  15.3.  výběr z témat: 1. Procházka jarní přírodou

                                                                                                           2. Moje oblíbené místo

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Sabina Doubková

Pomůcky: Obalená učebnice Project 2, pracovní sešit, sešit č. 444, testovací sešit 524

 

Unit 3

Past simple - minulý čas

tvoření a použití

nepravidelná slovesa - na každou hodinu 5 sloves ze seznamu (helpforenglish.cz)

 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Sabina Doubková

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

28. týden: 11.3. - 15.3.2019

Opakování 3. lekce, Einheit 4 "Schule, Schule...." - úvod

 

29. týden: 18.3. - 22.3.2019

Pojmenování předmětů, školních potřeb, Člen určitý a neurčitý

DÚ:

18.3. - PS str. 35/ cv. 4

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

 

Internetové adresy:

Deutschland: www.tatsachen-ueber-deutschland.de, www.germany.travel

Osterreich: www.oesterreich.com, www.austria.info

die Schweiz: www.eda.admin.ch, www.myswitzerland.com

Slovníky: https://de.langenscheidt.com, https://de.pons.com

                    

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

 

Týden: 11. 3. - 15. 3.

Přehled učiva: Násobení celých čísel (učeb/120 - cv. 1,2,3, učeb/121 - cv. 8,11,12, Sb/80 - cv. 399, Sb/81 - cv. 402)

                     Dělení celých čísel (zápis do PS/131, PS/132 - cv. 4,5,6, PS/133 - cv. 7)

                     Záporná desetinná čísla (PS/135 - cv. 1,2, PS/136 - cv. 3,4,,5,6,7, PS/137 - cv. 8,9,10)

Dú: list A4 - cv. 4,6

      PS/133 - cv. 8

      dokončit PS/136 - cv. 5

 

Týden: 18. 3. - 22. 3.

Přehled učiva: Záporná desetinná čísla (list A5)

                     Záporné zlomky (zápis do PS/135, PS/139 - cv. 1,2,3)

Dú: list A5 - druhé a třetí cvičení (na pondělí 25. 3.)

 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 11. 3. - 15. 3.

Přehled učiva: Hydraulická zařízení

                     Účinky gravitační síly Země na kapalinu

                     Hydrostatický tlak

 

Je nutné nosit Tabulky pro ZŠ

Týden: 18. 3. - 22. 3.

Přehled učiva: Hydrostatický tlak

                     Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

žáci budou požívat učebnici a sešit 440 s podložkou ( obalený )

 

 

učivo: BŘEZEN

PTÁCI

- jednotlivé soustavy organismu ptáků ( 71 - 76)

otázky a úkoly: str. 76 - skupinová práce
 ÚKOL NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC

------------------------------------

VYROB HERBÁŘ


- titulní strana bude obsahovat tyto údaje:


JMÉNO:

TRÍDA:

ŠKOLNÍ ROK:


- ÚKOLEM JE NAJÍT, VYLISOVAT a jednotlivě nalepit nejméně 5 kvetoucích rostlin.

u každé rostliny budou popsány její části, uveden její název a uvedeno místo + datum, kde byla rostlina získána


TERMÍN ODEVZDÁNÍ: středa 24.dubna.

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  únor

Učivo:  ASIE

            přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství,...

            Oblasti Asie

            učebnice str. 38 - 72

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          naučit pojmy z Asie !!!

          

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: březen

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

 

Učivo: Majetek v našem životě

           Naše potřeby

           Dělba práce

           Majetek a vlastnictví

           Rodinný rozpočet

           Sociální klima třídy - budování vzájemných vztahů

           Právní mnimum

           Právo, povinnost, morálka

           Základní právní dokumenty ČR   

           Celoškolní projekt - Týden v českých regionech  - příprava, realizace, prezentace    

           15.3.1939 - Okupace ČSR

Domácí úkoly:

 

Aktuality:  Havelková

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO:

BŘEZEN - DUBEN

 

WORD:

Tabulka - Navrhnout tabulku,Vložit,Odstranit,Vybrat, Přizpůsobit,Převést,Seřadit,Vzorec,Skrýt mřížku

turnajová tabulka, křížovka

Práce s internetem

Vyhledávání informací

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

 

UČIVO:

LISTOPAD - LEDEN

DÍLNY:

Nárys, půdorys,bokorys, čtení technického výkresu, 

nákres technického výkresu podle předlohy ( správné kótování), 

jednoduché kreslení na PC

Základní vlastnosti dřeva, kovu a plastů a jejich využití v praxi 

upevňování učiva opakováním

POZEMKY:

Práce na pozemku

Zelenina

Pěstování  sklizeň a uskladnění méně známých druhů zeleniny

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

UČIVO:

BŘEZEN - ČERVEN

             Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1000 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Hod míčkem

1. Technika hodu

2. Spojení rozběhu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šphl

průpravná cvičení, měření výkonu

                       Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

 

MÍČOVÉ HRY            

Odbíjená, přehazovaná, ringo, kopaná, baseball

- přihrávky, vedení míče, střelba,  odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech


 

Výtvarná výchova

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

 

15.10. - 19.10.

Výzdoba Halloween.

19.11. - 23.11.

Zimní snová a pohádková krajina.

10.12. - 14.12.

Výroba na vánoční jarmark - svícen.

ČT - Každý si donese malou širší skleničku např. od paštiky. Děkuji

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: březen

 

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

 

Učivo: Středověk

          Románský sloh

          Historie českých zemí

          Slované přicházejí, Sámova říše

          Velkomoravská říše

          Přemyslovci položili základy českého státu

          Přemyslovské Čechy

          Gotika

          Složení středověkého obyvatelstva

          Poslední Přemyslovci

          Středověká města

          Postavení židovského obyvatelstva ve středověku

          Lucemburkové na českém trůně  - Jan, Karel IV., Václav IV.

          Písemné opakování

          Pozdní středověk

          Rozpory v katolické církvi

          Počátky husitského hnutí

          Jan Hus

          Bouřlivá doba husitská

          Jak válčili husité

          Král dvojího lidu - Jiří z Poděbrad

          Jagellonci na českém trůně

          Renesance a humanismus

          Svět na prahu novověku

          Zámořské objevy

Domácí úkoly: referáty mořeplavci