3. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová

asistent pedagoga: Martina Bartošová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M PRV ČT/PS TV
ÚTERÝ ČJ M ČT/PS HV AJ
STŘEDA AJ ČJ M- GEO PRV TV
ČTVRTEK ČJ M AJ VV VV
PÁTEK ČJ M PRV ČT/PS
 
 
Všechny předměty kromě anglického jazyka bude ve třídě vyučovat třídní učitelka.
 
GEOMETRIE - 1x za 14 dní
 
PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE
- vyučuje Mgr. Andrea Třetinová - Filip Bucher
- každý čtvrtek 12.45 - 13.30 ve třídě 1. A
- začínáme 22.9. 2022
 

 

Informace pro žáky a rodiče

MĚSÍC BŘEZEN 2023

 
13.3. - 17.3. JARNÍ PRÁZDNINY
 
27.3. - 31.3. TÝDEN V CIZÍCH ZEMÍCH 
- celoškolní akce 
- každý den bude jedna třída na 2.stupni představovat jednu zemi:
pondělí -  ŘECKO
úterý - ZANZIBAR
středa - KOREA
čtvrtek -  ARGENTINA
pátek - NOVÝ ZÉLAND
- žáci si nachystají kostýmy,oblečení v barvě vlajek, typické předměty k dané zemi 
- výuka bude aktuálně upravena podle jednotlivých zemí
- na oběd ve ŠJ budou typická jídla pro danou zem
MŮŽETE SE ZAČÍT PŘIPRAVOVAT. VŠE SI S DĚTMI VE TŘÍDĚ VYSVĚTLÍME.
 
 
 

 

ČESKÝ JAZYK

 
UČIVO:  VYVOZENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO P
 
ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV PO Z, B, L, M
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - četba knih je velmi důležitá
 
PROCVIČOVÁNÍ STAVBY SLOVA - KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONA
 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/urcovani-korene-slov/stavba-slov-2.html
 

KAŽDÝ TÝDEN BUDEME PSÁT DIKTÁTY, PROCVIČOVAT POMOCÍ PRAVOPISNÝCH CVIČENÍ A DOPLŇOVACÍCH CVIČENÍ.

 
 
 

MATEMATIKA

 
UČIVO: ČÍSELNÝ OBOR 0-1000
 
ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL  NA DESÍTKY
 
POČÍTÁNÍ DO STA - DĚLENÍ ČÍSEL NA DESÍTKY A JEDNOTKY
OPAKOVÁNÍ NÁSOBILKY 2,3,4,5,6,7,8,9, 10
 
 
 
SLOVNÍ ÚLOHY 
GEOMETRIE - geometrické tvary a obrazce, úsečka, přímka
PAMĚTNÉ A PÍSEMNÉ( pod sebou)SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ do 100
 
 
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html
 
 
 
 

 

PRVOUKA

ŽIVÁ PŘÍRODA - třídění na rostliny, živočichové včetně člověka a houby