1.B - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ Č/P M Tv  
ÚTERÝ ČJ M PRV Č/P  
STŘEDA ČJ A Č/P  
ČTVRTEK ČJ M PRV Vv Hv
PÁTEK ČJ Tv M Č/P  

 

V 1.B vyučuje: pracovní činnosti Mgr. Andrea Třetinová, všechny ostatní předměty Mgr. Hana Štěpánová

 

24.5. PROSÍM, PROHLÉDNĚTE DĚTI, ZDA NEMAJÍ NĚKDE KLÍŠTĚ. BYLI JSME DNES VE VV V PARKU. Děkuji                    

CO NÁS LETOS JEŠTĚ ČEKÁ:

Prosím, pošlete do 24.5. vyplněné přihlášky do knihovny. Paní knihovnice vystaví podle přihlášek dětem průkazky do knihovny zcela zdarma. Děkuji

 

CELÝ KVĚTEN - sběr papíru (informace v deníčku)

 

25.5. 2018  ATLETICKÝ DEN 1.stupeň

        - sportovní oblečení a obuv, batůžek  - svačinu, pití, kapesníky, čip, pokrývku hlavy

    - učení jsme si nechali ve třídě, v případě deště se budeme učit podle rozvrhu a atletiku přesuneme na jiný den

Do konce května, prosím, vrátit půjčené knihy ze školní knihovny. Děkuji

 

30.5. 2018 "Louka plná dětí" 

             Znojmo - areál koupaliště "Louka"

           - akce i autobus je zdarma, odjezd v 8hod od šoly, návrat kolem 13hod

            - ukázky sportů  ( sportovní oblečení a boty )

            - s sebou batoh, svačina, pití, čip, kapesné

      

1.6. 2018  DEN DĚTÍ S DRUŽINOU

              - sportovní oblečení a obuv, batůžek - svačina, pití, čip a taška na výhry

 7.6. DOŠKOVÁ CHALOUPKA

            - ŘEMESLA - výukový program v Petrovicích, cena 50 Kč ( placeno ze zálohy)

            - žáci si vezmou batoh, svačinu, pití, čip, peníze na autobus ( asi 30Kč )

            - sraz 7,45 na zastávce u polikliniky, odjezd 8,00

            - končíme podle rozvrhu, oběd, družina

12.6. 2018 PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

             - na MěÚ v obřadní síni proběhne pasování panem starostou - " králem " v 8.30

            -  slavnostní oblečení, rodiče jsou srdečně zváni

             - po přečtení slibu čtenáře dostanou děti knihy jako dar ( věnuje Městská knihovna v rámci projektu )

 

13.6. 2018 FOTOGRAFOVÁNÍ

          - fotografování tříd a celé školy

          - prosím, slavnostní oblečení    

14.6. 2018 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

            - celodenní výlet, vycházíme z Čížova na Hardeggskou vyhlídku

            - sportovní oblečení a vhodnou obuv

            - batůžek - svačina, pití, kapesníky, igel. sáček, čip

            - cena autobusu  ( zjistíme )

 

26.6. AKADEMIE

          - vystoupení celé školy

          - rodiče i prarodiče jsou srdečně zváni

 

DEN SE ZETÍKEM

- každý den ( kromě pátku ) vylosujeme,  ke komu půjde Zetík na návštěvu

- seznamte Zetíka se členy vaší domácnosti

- ukažte mu svůj byt či dům, zahrádku, pokojíček...

- někteří chtějí vzít Zetíka do zájmových kroužků, na vycházku, do restaurace...

- můžet fotit a fotky poslat na mail p. učitelky stepanova.hana@tiscali.cz

 

Týden: 21.5. - 25.5.2018   

ČESKÝ JAZYK    

Pravolevá orientace, hledání rozdílů a podobností, orientace na stránce (řádky, sloupce), vyprávění podle obrázkové osnovy, rozvoj soustředěnosti, pozornosti a paměti, protiklady, slabiky, Hlásky a písmena Ss, Ll, Mm, Pp, Aa, Oo, Ee, Ii, Yy, Uu, Jj, Tt, Vv, Nn, Dd, Kk, Zz, čtení slov s předložkami, plynulé čtení vět, dvojhlásky Au, Ou, DI, TI, NI x DY, TY, NY - čtení slov s měkkými a tvrdýmí slabikami, hlásky Hh, Cc, Čč, Šš, Bb, slabikotvorné R, L, slova se shlukem souhlásek, hlásky a písmena Řř, CH ch, Gg, Ff, plynulé čtení vět a příběhů, slabiky DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, hlásky a písmena Ď, Ť, Ń
 
PÍSANKA  str 14 - 18
SLABIKÁŘ str 99 - 104: čtení s porozuměním
 
 
DÚ: 21.5. Slabikář str 100 číst vybraný text, Písanka str 14
       22.5. číst ze své knihy
       23.5. Slabikář str 102 naučit se zpaměti vybranou báseň (do čtvrtka 31.5.)
       24.5. oprava diktátu a podpis rodičů (v pondělí 28.5.)
 
 
 
 
   
                            
     
    

ANGLICKÝ JAZYK    

Seznámení s učebnicí ZIG-ZAG ISLAND, úvod do AJ, animals, numbers one, two, three, four, five, colours - red, yellow, blue, pink, green, orange, purple, otázky a odpovědi: Is it a book? Is it green?, school (teacher, classroom, pencil, book..), arms up/ down, touch your..., Mickey's family - mum, dad, sister, brother, baby, Merry Christmas, Who is wearing...? Who has got...?, Lindy's toys - doll, ball, teddy, monster car, numbers 6, 7, 8, 9, 10, Where's the red car?..., project FACE
                  
SONG: Hello, I'm Harry hippo, 1 2 3 4 5,  Rainbow, Three little parrots, I'm Father Christmas, Five little mokeys, Lindy Lion tidy up, If you're happy, Head and shoulders, I look in the mirror

AJ - prezentace FRUIT
 
DÚ: 23.5. Lesson 6 - slovíčka FRUIT z listu naučit, obrázkový slovník

MATEMATIKA

Zjištění úrovně matematických znalostí žáků, orientace v prostoru a v řadě, pravolevá orientace, vytváření souborů o daném počtu prvků, větší, menší stejný, porovnávání, numerace do 5, uspořádaná číselná řada, geometrické tvary, psaní číslic, číselná řada, vytváření množin, číslo nula, počty s nulou, sčítání, odčítání a porovnávání do 10, prostorové útvary - krychle, kvádr.., sčítáme a odčítáme do 10, rozklady čísel, slovní úlohy, numerace, porovnávání, počítání s průběžným výsledkem, tělesa, slovní úlohy o x více/ méně
 

M 3 str 28 - 31: rozklady čísel, sčítání s přechodem

DÚ : 21.5. M str 28/ cv 3 dokončit
       22.5. M str 30/ cv 1
    

PRVOUKA

Škola - poprvé ve škole, naše třída, slušné chování, lidé ve škole, práce a odpočinek, režim dne, školní den, okolí školy a cesta do školy, bezpečnost na vozovce, přecházení vozovky, dopravní prostředky, návštěva MŠ, podzim, ovoce a zelenina, práce na zahradě a na poli, listnaté a jehličnaté stromy, naše rodina, práce v domácnosti, ZIMA, zimní svátky, zdraví a strava, zdraví a čistota (osobní hygiena), nemoc a úraz, lidké tělo, děti na Zemi, Proč k sobě být hodní, DOMOV - Místo, kde bydlím, náš dům/byt, Město a vesnice, Praha hlavní město ČR, projekt VESELÉ ZOUBKY, roční období, měsíce, dny v týdnu, čas v životě lidí - včera, dnes a zítra, čas a hodiny, jaro, Velikonoce, jaro v přírodě, JARO v zahradě a na poli, zvířata a jejich mláďata, práce na školním pozemku, Věci kolem nás, "Krumlovské kolečko" - dopravní výchova, na nákupech, léto v přírodě,zaměstnání povolání
                  
 

PRV str 56, 57 - léto - změny v přírodě, počasí..

               

 

DÚ:  Stále opakovat roční období a měsíce! Znát své datum narození a adresu, trénovat hodiny
       22.5. PRV str 57/ cv 2 dokončit podle zadání