SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ŠK. ROKU 2019-2020

24.04.2019 13:24
Do 1. ročníku šk. roku 2019/2020 byly přijaty děti s přiděleným registračním číslem:

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.