OD 14.10. PŘECHÁZÍME Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR NA DISTANČNÍ VÝUKU

12.10.2020 07:01

VÁŽENÍ RODIČE,

VĚNUJTE POZORNOST

INFORMACÍM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

OD 14.10. do 1.11.2020A jak to je konkrétně na naší škole?
 
 • Ve všech třídách probíhá distanční výuka.
   
 • Do školy chodí pouze žáci tříd 1.Z a 2.Z, kteří mají výjimku MŠMT. Učí se podle rozvrhu a v provozu je jejich III. oddělení školní družiny.
 • Na distanční výuku přešla od 20. 10. 2020 také třída 1.P.
   
 • Naše školní jídelna je v provozu, vaří se však pouze jedno jídlo.
  Žáci se mohou přihlásit, ale odebírají obědy pouze do jídlonosičů,
  a to v době 11.00 – 11.30 hodin. Během této doby omezíme online výuku.
   
 • Ke komunikaci používáme především aplikaci Bakaláři.
   
 • Doplňující informace najdete v jednotlivých sekcích tříd

          na https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/

 • Vydávání žádosti o ošetřovné je pozastaveno!

        Podle nových informací bude zveřejněn formulář přímo

        na stránkách ČSSZ. Škola ho již nebude vydávat.

        Odkaz na stránky ČSSZ:
eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 • S Vašimi dotazy se na nás můžete obrátit kdykoliv osobně,
  mailem nebo telefonicky.
   

Společnými silami vše zvládneme.

Přejeme hlavně pevné zdraví Vám všem.

ZŠ MK Ivančická

 

Dodatek ke školnímu řádu schválený 8.10.2020

 
Povinnosti žáků
 
Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční tak distanční
formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
 
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování,
a to i v jeho distanční formě.
 
Žák je povinen být v případně mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.
 
Hodnocení výsledků vzdělávání
 
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů,
je uplatńováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm,
tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
 
Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány
ve formě osobního portfolia, v listinné nebo digitální podobě.
 
Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy školy Bakalář, případně písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. ¨