INFORMACE RODIČŮM K PROVOZU ŠKOLY OD 1.9.2020

28.08.2020 12:30

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás informovali o provozu školy od 1. 9. 2020.

Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy v úterý    1. 9. 2020 v 8.00 hodin slavnostním zahájením školního roku 2020/2021.

Žáky 1. třídy přivítá v atriu školy starosta města pan Mgr. Tomáš Třetina. V případě nepříznivého počasí proběhne přivítání ve školní jídelně. První den bude ukončen po druhé vyučovací hodině v 9.40 hodin. Poté odcházejí přihlášení žáci na oběd a domů, případně do školní družiny, která od prvního dne funguje v plném rozsahu.

Při vstupu do školy nemusí žáci předkládat žádné potvrzení o bezinfekčnosti, jak tomu bylo na jaře. Žáci nemusí ve vnitřních prostorách školy používat roušky. Tato situace se ale může změnit
v závislosti na epidemiologické situaci v regionu, buďte prosím tedy připraveni i na tuto variantu. V případě, že bude zavedena povinnost roušek ve škole, musí mít žák na každý den 2 roušky a sáček na odložení použité roušky.

Ve středu 2. 9. 2020 budou probíhat třídnické hodiny od 8.00 do 11.40 hodin, od čtvrtka 3. 9. 2020 bude výuka probíhat dle stálého rozvrhu.
V třídnických hodinách budeme aktualizovat kontakty na rodiče i žáky
(e-mailové adresy, telefonní čísla) tak, abychom byli připraveni na komunikaci při případném uzavření školy kvůli nemoci COVlD-19 nebo v případě, kdy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění. Dále budeme zjišťovat, zda jsou vaše děti připraveny na případnou online výuku (mají funkční notebook — počítač s mikrofonem, případně mobilní telefon).

V souvislosti se zamezením šíření nemoci COVlD-19 vás důrazně upozorňujeme, že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud budou patrné příznaky onemocnění již při příchodu žáka do školy nebo v průběhu výuky, bezodkladně vás vyzveme, abyste si dítě co nejrychleji vyzvedli. Do doby, než si dítě převezmete, bude izolováno od spolužáků i učitelů. V případě, že bude více než 50 % žáků jedné třídy v karanténě, je škola povinna zabezpečit distanční výuku pro chybějící žáky a žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. Při případném uzavření školy budou realizovány online hodiny dle připraveného rozvrhu.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto u vstupu do budovy školy, v učebnách a na sociálních zařízeních jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Učitelé jsou také poučeni o nutnosti častého větrání v učebnách. Žáci jsou povinni si po příchodu do školy důkladně umýt ruce popř. provést dezinfekci rukou. Upozorněte prosím vaše děti, ať se chovají zodpovědně a ohleduplně vůči svým spolužákům

i učitelům a důsledně dodržují hygienická opatření. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

V prvních týdnech školní výuky budou zmapovány pokroky dosažené jednotlivými žáky během distanční výuky. Vzdělávací obsah výuky bude nutné vzhledem k délce distančního vzdělávání a jeho specifikům přeplánovat tak, aby si žáci doplnili učivo, na které mají v letošním roce navazovat. Začátek školního roku bude především v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika a v ostatních předmětech naukového charakteru věnován doplnění, opakování, procvičování a upevňování učiva z minulého školního roku.

Vážení rodiče, milí žáci, věříme, že celou situaci společně zdárně zvládneme. Pokud máte jakékoliv otázky, můžete se obracet na vedení školy či třídní učitele e-mailem, telefonicky či osobně.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2020/2021 a věříme, že epidemiologická situace v našem regionu bude dobrá a nebude třeba přistupovat k mimořádným opatřením. Těšíme se na společné setkávání s vašimi dětmi, objevování nových a zajímavých informací a společné pokroky ve vzdělání.

Krásný a úspěšný nový školní rok Vám všem přeje

pedagogický tým ZŠ Ivančická.