INFORMACE PRO RODIČE - OPATŘENÍ A ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.

09.10.2020 13:59

Vážení rodiče,

V NÁVAZNOSTI NA USNESENÍ VLÁDY A NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ

MŠMT ČR VÁS INFORMUJEME:
 

 1. Od 12. 10. 2020 pokračuje výuka na 1. st. bez omezení, do konce října je zrušeno plavání. V hudební výchově je zakázán zpěv, sportovní aktivity bez omezení.

 

 1. Vzhledem ke „koronavirovým“ opatřením žádáme rodiče a návštěvníky školy, aby nevstupovali bez předchozí telefonické domluvy do budovy školy. Na děti, které chodí do školní družiny, musíte počkat před budovou školy!
  Prosíme o respektování zákazu vstupu do budovy školy.

 

 1. Na 26. – 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny tzv. „covidové“ prázdniny,
  které pokračují státním svátkem a podzimními prázdninami.
  Děti se po prázdninách vrátí do školy v pondělí 2. 11. 2020.

 

Další informace se týkají žáků II. stupně,

kteří budou mít střídavou distanční výuku

 

 1. V týdnu 12. – 16. 10. 2020
 • půjde do školy 6.A, 7.A, 8. a 2.Z,
 • 6.B, 7.B a 9. třída mají distanční výuku.

 

 1. V týdnu 19. – 23. 10. 2020
 • půjde do školy 6.B, 7.B, 9. třída a 2.Z,
 • 6.A, 7.A a 8. třída mají distanční výuku.

 

 1. O způsobu distanční výuky budou děti informovány ve škole.

 

 1. V době, kdy děti nemohou do školy, mají automaticky odhlášené obědy. Pokud však budou mít v době distanční výuky o oběd zájem, mohou se přihlásit a vyzvednout si oběd do jídlonosiče, a to od 11.00
  do 11.30 hod.u zadního vchodu do školní kuchyně.
   

      8. Aktuální dodatek školního řádu schválený dne 8. 10. 2020:
 

Povinnosti žáků

 • Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.
 • Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání

 • Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
 • Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. 
 • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy školy Bakaláři, případně písemnou korespondencí,
  telefonicky, osobně.
   

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!!